Proračun Grada Trilja za 2018. godinu

2018 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2018. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima ušli smo u projekt koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.trilj.hr.

Veliki dio novca izdvojili smo izgradnju cestovne infrastrukture, nogostupa, vodoopskrbe i kanalizacije, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, održavanje i uređenje javnih površina i javne rasvjete te uređenje gradskog parka, šetnica i plaže na Cetini.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra s toga smo započeli s izradom reciklažnog dvorišta.

Kako bismo život u našem Gradu učinili boljim i lakšim i otvorili nova radna mjesta započeli smo sa velikim projektom, a to je izgradnja Poslovno uslužnog centra Trilj (PUC). Tako ćemo omogućiti poduzetnicima da dobiju poslovni prostor, pristup suvremenoj infrastrukturi i konkurentnije poduzetničke uvjete. U planu je otvaranje najmanje 30 radnih mjesta.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za sufinanciranje prijevoza studentima i učenicima, kao i sufinanciranje raznih školskih programa, a sve kako bismo im olakšali školovanje i potaknuli ih na daljnji uspjeh. 

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. Kako bismo našim najmlađim stanovnicima pružili modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu započeli smo izradom dokumentacije za izgradnju novog Dječjeg vrtića koji će biti smješten u prostoru bivše tvornice Cetinka.

Veliki dio novca iz proračuna planiran je za obnovu bivše tvornice Cetinka u kojem će se osim Dječjeg vrtića smjestiti i uredi Gradske uprave. 

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć socijalno ugroženim obiteljima, kojima dajemo jednokratne novčane pomoći i pomoć za stanovanje.


Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu financiramo naše Udruge koje nas predstavljaju i njeguju naše običaje. Pomažemo i ostale udruge s područja Grada Trilja kao i spotske klubove i događanja.

Poštovani građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Pozivamo vas da nam uputite vaše prijedloge i komentare što još smatrate potrebnim kako bismo naš Grad učinili ugodnijim za življenje.


Vaš gradonačelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Trilja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Trilja za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Trilja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Trilja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Trilja su: Dječji vrtić Trilj, Gradska knjižnica Trilj i Muzej triljskog kraja.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Gradskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.


Ukupni prihodi i primici Grada Trilja za 2018. godinu planirani su u iznosu od 52.318.000,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Trilja za 2018. godinu su 50.103.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 18.480.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 18.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 280.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 200.000,00 kuna

2. Pomoći planirane u iznosu od 24.370.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu od u 2.800.000,00 kuna, pomoći od subjekata unutar države planirane u iznosu od 1.500.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna koji im nije nadležan 70.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 20.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 4.502.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.500.000,00 kuna

4. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 2.751.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 1.131.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknada planirano u iznosu od 1.600.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Trilja za 2018. godinu planiranih u iznosu od 2.215.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planirani u iznosu od 2.200.000,00 kuna

Prihodi od prodaje proizvedene imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 15.000,00 kuna


Ukupni rashodi i izdaci Grada Trilja za 2018. godinu planirani su u iznosu od 52.318.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Trilja za 2018. godinu planirani su u iznosu od 22.983.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.833.000,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu 3.926.900,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 223.900,00 kuna i doprinosi za zaposlene planirani u iznosu od 682.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.425.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 326.700,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.328.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.411.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 74.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.285.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 194.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 150.000,00 kuna i ostali financijski  rashodi 44.500,00 kuna

4. Subvencije - subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 250.000,00 kuna

5. Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 50.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 1.960.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.270.000,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 3.025.000,00 kuna, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 260.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 2.985.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Trilja za 2018. godinu planirani u iznosu od 28.535.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 92.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 27.343.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene imovine 25.033.000,00 kuna, postrojenje i oprema 500.000,00 kuna, knjige u knjižnici o ostala umjetnička djela 140.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.670.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.080.000,00 kuna i dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini 20.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu primljenih kredita planirani u  iznosu od 800.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od financijskih institucija


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO – GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 43.638.000,00 KUNA


GRADSKA UPRAVA

Program 1001 Poslovanje gradske uprave planirano u iznosu od 4.071.000,00 kuna, od toga:

1. Za administrativne i stručne poslove planirano je 2.281.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.705.000,00 kuna, od toga plaće 1.350.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 120.000,00 kuna i doprinosi na plaće 235.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 544.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 90.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 120.000,00 kuna, rashodi za usluge 250.000,00 kuna, naknade osobama izvan radnog odnosa 24.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 32.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za poslovanje gradskog vijeća planirano je 340.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 60.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 kuna

3. Za poslovanje ureda gradonačelnika planirano je 460.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 60.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 kuna

4. Za gradske i mjesene manifestacije planirano je 220.000,00 kuna, od toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 kuna

5. Za lokalnu samoupravu planirano je 30.000,00 kuna, od toga za uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 7.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

6. Za javne radove planirano je 960.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 935.000,00 kuna, od toga plaće 780.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 135.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

7. Za nabavu uredske opreme i programa planirano je 50.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


Program 1002 Obnova zgrade – kompleks Cetinka planirano u iznosu od 1.250.000,00 kuna

1. Za izradu idejnog rješenja planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za obnovu zgrade – kompleks Cetinka planirano je 1.000.000,00 kuna za dodatna ulaganja

3. Za izradu urbanističkog plana – kompleks Cetinka planirano je 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1003 Izrada prostornog plana planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

Za izradu prostornih planova i UPU-a planirano je 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 34.030.000,00 KUNA


Program 1004 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.025.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.400.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 800.000,00 kuna i rashodi za usluge 600.000,00 kuna

2. Za program energetske učinkovitosti javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za program održavanja atmosferskih voda planirano je 220.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna

4. Za program održavanja čistoće javnih i prometnih površina planirano je 905.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 855.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

5. Za program održavanja javnih površina planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna i rashodi za usluge 220.000,00 kuna

6. Za program održavanja groblja i mrtvačnica planirano je 330.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 320.000,00 kuna

7. Za program održavanja nerazvrstanih cesta planirano je 320.000,00 kuna za rashode za usluge 

8. Za program održavanja poljskih puteva planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge 

9. Za program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima planirano je 500.000,00 kuna za rashode za usluge 

10. Za nabavu komunalne opreme i programa planirano je 480.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 400.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 kuna

11. Za uređenje gradskog parka planirano je 70.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1005 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 29.005.000,00 kuna

1. Za otplatu glavnice i kamata po kreditu planirano je 950.000,00 kuna, od toga kamate na primljene kredite od banaka 150.000,00 kuna i otplata primljenih kredita od banaka 800.000,00 kuna

2. Za izgradnju cestovne infrastrukture planirano je 1.700.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 1.500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna

3. Za izgradnju nogostupa planirano je 670.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 570.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 kuna

4. Za izgradnju vodoopskrbe planirano je 455.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima

5. Za energetsku mrežu planirano je 340.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 200.000,00 kuna i nematerijalna proizvedene imovina 20.000,00 kuna

6. Za izgradnju kanalizacijske mreže planirano je 2.450.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 350.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za izgradnju groblja i mrtvačnica planirano je 1.080.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekte

8. Za obnovu mosta planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekta

9. Za sufinanciranje obnove fasada planirano je 80.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

10. Za izgradnju PUC-a planirano je 20.500.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.387.000,00 kuna za rashode za usluge

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 310.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 18.803.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za izgradnju recikalžnog dvorišta planirano je 480.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 400.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 kuna


Program 1006 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 720.000,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 640.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 60.000,00 kuna i tekuće donacije neprofitnim organizacijama 580.000,00 kuna

2. Za civilnu zaštitu planirano je 80.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 10.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1007 Razvoj turizma planirano u iznosu od 1.650.000,00 kuna

1. Za rad turističke zajednice planirano je 350.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama

2. Za sufinanciranje gradnje bazena planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za uređenje plaža na Cetini planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za uređenje šetnice uz Cetinu planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1008 Razvoj poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano je 320.000,00 kuna, od toga subvencije poljoprivrednicima 250.000,00 kuna, tekuće pomoći županijskom proračunu 50.000,00 kuna i tekuće donacije neprofitnim organizacijama 20.000,00 kuna

2. Za nabavu meteorološke postaje planirano je 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za redovito poslovanje CEKOM-a planirano je 1.067.000,00 kuna, od toga.

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 447.000,00 kuna, od toga plaće372.900,00 kuna, rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 64.100,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 520.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 135.000,00 kuna, materijal i energija 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 145.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 8.680.000,00 KUNA


PROGRAM JAVNIH POTREBA


Program 1009 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 2.379.400,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost dječjih vrtića planirano je 2.079.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.530.700,00 kuna, od toga plaće 1.252.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 59.900,00 kuna i doprinosi na plaće 218.800,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 328.700,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 59.700,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 168.000,00 kuna, rashodi za usluge 95.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 6.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za naknadu vođenja računa

2. Za sufinanciranje dječjih vrtića planirano je 300.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama

3. Za opremanje dječjeg vrtića planirano je 210.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 10.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna


Program 1002 Rad udruga u kulturi planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za redovan rad udruga u kulturi planirano je 500.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 460.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama


Program 1003 Muzej triljskog kraja planirano u iznosu od 288.100,00 kuna

1. Za redovan rad Muzeja triljskog kraja planirano je 210.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 134.700,00 kuna, od toga plaće 106.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 10.500,00 kuna i doprinosi na plaće 18.200,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 74.500,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 15.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 38.500,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 6.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 900,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za opremanje muzeja planirano je 78.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 58.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 8.000,00 kuna i knjige, muzejski izlošci i dr. 50.000,00 kuna

• Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 20.000,00 kuna


Program 1004 Gradska knjižnica planirano u iznosu od 195.500,00 kuna

1. Za redovan rad Gradske knjižnice planirano je 103.300,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 80.900,00 kuna, od toga plaće 66.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 3.500,00 kuna i doprinosi na plaće 11.400,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 14.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.600,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za opremanje knjižnice planirano je 92.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema  2.000,00 kuna i knjige u knjižnici 90.000,00 kuna


Program 1005 Arheološka iskapanja na Gardunu planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za Arheološka iskapanja na Gardunu planirano je 80.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1006 Obnova mlinica planirano u iznosu od 90.000,00 kuna

Za sanaciju Ursića mlinice na Grabu planirano je 90.000,00 kuna za ulaganje na tuđoj imovini


Program 1007 Izgradnja spomen obilježja planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za izgradnju spomen obilježja domovinskog rata planirao je 150.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 130.000,00 kuna i nematerijalna imovina 20.000,00 kuna


Program 1008 Religija planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

Za pomoć vjerskim zajednicama planirano je 230.000,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 kuna i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 180.000,00 kuna


Program 1009 Politika planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

Za pomoć političkim strankama planirano je 45.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama


Program 1010 Šport i rekreacija planirano u iznosu od 850.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost sportskih klubova planirano je 850.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 800.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama


Program 1011 Održavanje sportskih objekata planirano u iznosu od 362.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje sportskih objekata planirano je 320.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za opremanje sportskih objekata planirano je 42.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 20.000,00 kuna i nematerijalna imovina 20.000,00 kuna


Program 1012 Izgradnja sportskih objekata planirano u iznosu od 1.040.000,00 kuna

Za izgradnju sportskih terena planirano je 1.040.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 1.000.000,00 kuna i nematerijalna imovina 40.000,00 kuna


Program 1013 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za sufinanciranje programa osnovnih škola planirano je 120.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama 20.000,00 kuna i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 80.000,00 kuna


Program 1014 Socijalna skrb planirano u iznosu od 2.350.000,00 kuna

Za program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano je 2.350.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga materijal i energija 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna

• Ostale naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 1.860.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 400.000, kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama