Proračun Općine Tučepi za 2016. godinu

2016 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2016. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2016. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Tučepi prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici  www.tucepi.hr.


Izabrali smo upravo ovaj način za pokazati Vam u koje bitne projekte želimo uložiti proračunski novac, a sve u cilju podizanja standarda i kvalitete života u Tučepima, kako za nas koji tu živimo, tako i za naše goste.

Naša specifičnost i prednost je u prirodnoj ljepoti našeg mjesta, a kao jedna mala općina možemo se pohvaliti brojnim sadržajima koje pružamo, počevši upravo od prirodne i kulturne baštine, preko uređenih obala i plaža do prekrasnog mora. Baš smo zbog toga posebni i mjesto smo kojem se ljudi rado vraćaju.

Veliki dio novca iz našeg proračuna planiramo izdvojiti za uređenje obalnog pojasa, kako bi našim gostima učinili boravak što ugodnijim.

Isto tako, želimo uložiti u rekonstrukciju postojećih i gradnju novih ulica, kao i u asfaltiranje cesta.

Jedan od bitnijih projekta s kojim želimo započeti jeste nadogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole i izgradnja školske dvorane. Ovim projektom želimo našim učenicima stvoriti ljepše i ugodnije mjesto za učenje i razvoj.

Dragi stanovnici, ako i Vi imate prijedloge što i kako bismo trebali unaprijediti u našem mjestu i općini u cilju uspostave što kvalitetnije podloge za bolji život našeg stanovništva i za daljnji razvoj, molimo Vas da se ne ustručavate uputiti nam te prijedloge i komentare, a sve kako bismo skupa ostvarili boljitak naše Općine.


Općinski Načelnik

Ante Čobrnić

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tučepi za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Tučepi za 2016. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Tučepi koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Tučepi kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Tučepi za 2016. godinu planirani su u iznosu od 42.818.005,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Tučepi za 2016. godinu planirani su u iznosu od 34.058.005,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.366.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.906.000,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu od 1.980.000,00 kuna i porez na robu i usluge planiran u iznos od 480.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiran u iznosu od 9.770.000,00 kuna za pomoći proračunu iz drugih proračuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 528.505,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 5.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 523.005,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu 18.388.500,00 kuna, od toga Upravne I administrativne pristojbe planirane u iznosu od 632.250,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 165.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 17.591.250,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 5.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.760.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje materijalne imovine ‐  prirodnih bogatstava RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Tučepi za 2016. godinu planirani su u iznosu od 42.818.005,00 kuna


Rashodi od poslovanja

Rashodi od poslovanja Tučepi za 2016. godinu planirani su u iznosu od 6.931.700,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 925.025,00 kuna, od toga Plaće (bruto) planirane u iznosu od 775.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 16.700,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 133.325,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.245.475,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 28.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 297.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.030.575,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 889.400,00 kuna

3. Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 36.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 379.000,00 kuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.346.200,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.866.200,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 290.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 190.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 35.886.305,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – materijalna imovina – prirodna bogatstva planirani u iznosu od 2.150.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 33.736.305,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 29.578.065,00 kuna, postrojenje i oprema planirano u iznosu od 101.240,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 4.057.000,00 kunaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 145.000,00KUNA

Redovna djelatnost općinskog vijeća planirana u iznosu od 145.000,00 kuna – osnovne aktivnosti predstavničkih tijela, a čine ih:

1. Osnovne aktivnosti predstavničkih tijela planirane u iznosu od 145.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 110.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 42.673.005,00 KUNA

Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela planiran je u iznosu od 2.929.340,00 kuna, a čine ga:

1. Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela planiran u iznosu od 2.828.100,00 kuna, od toga:

• Za redovna djelatnost planiran je iznos od 2.242.600,00 kuna, od toga: rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 925.025,00 kuna od toga Plaće (bruto) 775.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 16.700,00 kuna i doprinosi na plaće 133.325,00 kuna; Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.281.575,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima 28.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 77.000,00 kuna, rashodi za usluge 921.675,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 254.400,00 kuna; Financijski rashodi planirani u iznosu od 36.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Za zakup zemljišta za postavljanje reklamnog panoa planirano je izdvojiti 8.000,00 kuna za rashode za usluge

• Za TUČEPI d.o.o. planirano je izdvojiti 190.000,00 kuna za kapitalne pomoći

• Za DVD Tučepi planirano je izdvojiti 290.000,00 kuna za kapitalne donacije

• Za konzultantske usluge za prijavu na podmjeru 7.2. - cesta iznad hotela „Jadran“ planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna za rashode za usluge

• Za usluge nadzora nad radovima modernizacije javne rasvjete po esco modelu planirano je izdvojiti 17.500,00 kuna za rashode za usluge

2. Održavanje i rekonstrukcija poslovnih zgrada i objekata planirana je u iznosu od 101.240,00 kuna, od toga:

• Za nabavu novih tuševa za plažu (10 komada) planirano je u iznosu od 80.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Za nabavu klupa (10 komada) i stola na odmorištima puta od vodospreme do D512 planirano je izdvojiti 21.240,00 kuna za postrojenja i opremu


Komunalna djelatnost planirana u iznosu od 28.839.465,00 kuna, a čine je:

1. Održavanje komunalne infrastrukture planirano je izdvojiti 1.461.400,00 kuna, od toga:

• Za održavanje čistoće javnih površina planirano je izdvojiti 166.000,00 kuna za rashode za usluge

• Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je izdvojiti od 140.400,00 kuna za rashode za usluge

• Za utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirano je izdvojiti 330.000,00 kuna za rashode za usluge

• Za eko renta i sanaciju i zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je izdvojiti 275.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Za tekuće održavanje JPP-ostalo planirano je izdvojiti od 150.000,00 kuna za rashode za usluge

• Za tekuće održavanje groblja planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna za rashode za usluge

• Za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna za rashode za usluge

• Za tekuće održavanje šetnice planirano je izdvojiti 250.000,00 kuna za rashode za usluge

• Za pranje i čišćenje kamenih JPP planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna za rashode za usluge

2.Izgradnja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 27.378.065,00 kuna, a od toga:

• Za izgradnju nogostupa od crkve istočno planirano je izdvojiti 360.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za održavanje puteva za Viskoviće (Kačoline) planirano je izdvojiti 20.000,00 kuna za građevinske objekta

•Za uređenje obalnog pojasa Donji Ratac planirano je izdvojiti 2.160.000,00 kuna za građevinske objekte 

• Za izgradnju ultane i zida u Mravičićima planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju protupožarnog puta Šarići – Sv. Kate planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju protupožarnog puta Maslenica planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju protupožarnog puta Podstup - Kućica – Lizovje-Mravičići-Pasike-Podgradac  planirano je izdvojiti 250.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju protupožarnog puta Podstup – Topol planirano je izdvojiti 90.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju dijela ulice Blato (iznad Grge Ostojića) planirano je izdvojiti 395.600,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju ulice Šimići planirano je izdvojiti 63.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za sanaciju puta u Novakovima planirano je izdvojiti 87.375,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju potpornih zidova puta istočno od vodospreme planirano je izdvojiti 87.450,00 kuna za građevinske objekte

• Za rekonstrukciju ulice na predjelu Ravnice planirano je izdvojiti 343.100,00 kuna za građevinske objekte

• Za uređenje plaže Kamena planirano je izdvojiti 4.500.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju nogostupa Blato – južna strana JTC planirano je izdvojiti 300.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za rekonstrukciju asfalta od vodospreme„TUČEPI 2“ do JTC planirano je izdvojiti 187.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju ceste istočno od groblja sa infrastrukturom planirano je izdvojiti 688.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju novog WC-a na plaži Slatina planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju novog WC-a na plaži Ratac planirano je izdvojiti 90.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za asfaltiranje ceste JTC – Podstup planirano je u iznosu od 230.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za rekonstrukciju zapuštenog poljskog puta Kozarovice-Orašje planirano je izdvojiti 86.750,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju rampe prema pothodniku Podgradac planirano u iznosu 36.500,00 kuna za građevinske objekte

• Za uređenje stepeništa i istočnog pothodnika na predjelu Donji Ratac planirano je izdvojiti 38.500,00 kuna za građevinske objekte

• Za hortikulturno uređenje autobusne stanice Blato planirano je izdvojiti 34.540,00 kuna za građevinske objekte

• Za betoniranje puta iznad zaselka Musini planirano je izdvojiti 51.250,00 kuna za građevinske objekte

• Za rekonstrukciju (proširenje) protupožarnog puta Podstup-Srida sela planirano je izdvojiti 33.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju i dohranu plaže potrebno je izdvojiti 120.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za asfaltiranje ceste Podstup – Srida sela planirano je izdvojiti 295.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju ulice Donji Ratac (uz Afroditu) od JTC do šetnice planirano je izdvojiti 420.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju nogostupa Ratac ( od podhodnika do „Afrodite“) planirano je izdvojiti 210.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju prometnice do komunalne zone planirano je izdvojiti 1.756.000,00 kuna građevinske objekte

• Za izgradnju sabirne sjeverne prometnice UT zone T1 – zone hotela „Jadran“ planirano je izdvojiti 5.200.000,00 kuna građevinske objekte

• Za otkup zemljišta za cestu do komunalno servisne zone planirano je izdvojiti 660.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za otkup zemljišta za cestu iznad hotela „Jadran“ planirano je izdvojiti 2.455.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za otkup zemljišta za izgradnju škole i dvorane planirano je izdvojiti 650.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

• Za otkup zemljišta za izgradnju komunalne servisne zone planirano je izdvojiti 1.500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

• Za izgradnju komunalno servisnog sklopa planirano je 3.500.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za rekonstrukciju sustava javne rasvjete u naselju planirano je u iznosu od 85.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za izgradnju poljskog puta na Voralu planirano je izdvojiti 85.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za nabavu i montažu ulične rampe za dostavna vozila planirano je izdvojiti 40.000,00 kuna za građevinske objekte


IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA PLANIRANA U IZNOSU OD 4.057.000,00 KUNA

1. Izrada dokumenata prostornog uređenja planirana u iznosu od 4.057.000,00 kuna, a čine je:

• Izrada projektne dokumentacije nogostupa Ratac planirano u iznosu od 37.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu projektne dokumentacije podhodnika Ratac planirano u iznosu od 73.750,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu glavnog i izvedbenog projekta komunalno servisnog sklopa planirano u iznosu od 210.000,00 za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu izvedbenog projekta ceste do komunalno servisne zone planirano je izdvojiti 25.000,00 za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu izvedbenog projekta ceste u zoni hotela „Jadran“ planirano je izdvojiti 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu glavnog i izvedbenog projekta Lučice planirano je izdvojiti 725.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu projektnog rješenja u okviru idejnog projekta Lučice planirano je izdvojiti 15.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu studije utjecaja na okoliš Lučice planirano je izdvojiti 187.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu izmjena i dopuna UPU naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu izmjena i dopuna PPU Općine Tučepi planirano je izdvojiti 62.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ulice Dračevice planirano je izdvojiti 65.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu idejnog rješenja mrtvačnice, parkirališta i garaže na groblju planirano je izdvojiti 37.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu idejnog projekta prometa za mrtvačnicu, parkiralište i garaže na groblju planirano je izdvojiti 25.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu idejnog projekta nove mrtvačnice na groblju planirano je izdvojiti 25.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu idejnog projekta garaža na groblju planirano je izdvojiti 25.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta nogostupa iznad Ville Vinka planirano je izdvojiti 40.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu izvedbenog projekta za ulicu istočno od groblja planirano je izdvojiti 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu glavnog i izvedbenog projekta reciklažnog dvorišta sa sortirnicom planirano je izdvojiti 49.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu UPU Slatina planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu studije izvodivosti za školu i dvoranu planirano je izdvojit 87.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje narazvrstane ceste – ulice Kraj planirano je izdvojiti 27.750,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu geodetskog projekta za graditeljski sklop u komunalno servisnoj zoni planirano je izdvojiti 43.750,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za provođenje geotehničkih istražnih radova u komunalno servisnoj zoni planirano je izdvojiti 125.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu nove katastarske izmjere planirano je izdvojiti 900.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu projekta zaštite građevinske jame za objekte u komunalnoj zoni planirano je izdvojiti 46.250,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje dijela ulice Kamena planirano je izdvojiti 27.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu geodetskog projekta ceste u zoni hotela „Jadran“ planirano je izdvojiti 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu plana ukupnog razvoja Općine Tučepi 2016-2020 planirano je izdvojiti 44.625,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu elaborata zaštite okoliša za cestu zoni hotela „Jadran“(podmjera 7.2.) planirano je izdvojiti 35.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu strateške studije o utjecaju PUR-a Općine Tučepi na okoliš planirano je izdvojiti 156.250,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu glavnog i izvedbenog projekta sanacije-rekonstrukcije Bušelića kule planirano je izdvojiti 14.400,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu studije izvedivosti i projekta revitalizacije Bušelića kule planirano je izdvojiti 11.725,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu katastarsko‐ topografske podloge za izradu UPU Srida sela planirano je izdvojiti 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu glavnog i izvedbenog projekta nogostupa Blato – južna strana JTC planirano je izdvojiti 40.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu projektne dokumentacije ulice Donji Ratac( uz Afroditu) od JTC do šetnice planirano je izdvojiti 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Za izradu projektne tehničke i studijske dokumentacije za projekt sakralno turističke rute Crkveno zvono planirano je izdvojiti 555.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


PROGRAM KULTURE PLANIRAN U IZNOSU OD 347.000,00 KUNA

Za program javnih potreba u kulturi planirano je izdvojiti 347.000,00 kuna, od toga:

• Za kulturne manifestacije Općine Tučepi planirano je izdvojiti 250.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Za redovan rad kulturno umjetničkih društava i udruga planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Za tiskanje i izdavanje časopisa i knjiga planirano je izdvojiti 37.000,00 kuna


OBRAZOVANJE I ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 5.160.000,00 KUNA

1. Redovan rad udruga u predškolskom odgoju – sufinanciranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića planirano je u iznosu od 670.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za djelatnost osnovne škole iznad standarda planirano je u iznosu od 4.370.000,00 kuna. Od toga:

• Za financiranje osnovne škole Tučepi iznad standarda planirano je izdvojiti 20.000,00 kuna za tekuće donacije

• Za nadogradnju i rekonstrukciju osnovne škole i izgradnja školske dvorane planirano je izdvojiti 4.350.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za stipendiranje studenata planirano je izdvojiti 105.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirano je izdvojiti 15.000,00 kuna za tekuće donacije


ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJE PLANIRAN JE IZNOS OD 486.000,00 KUNA

1. Za redovnu djelatnost DVD Tučepi planirano je izdvojiti 400.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za program civilne zaštite planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za redovan rad udruga od značaja za ZIS planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna za redovne djelatnosti

4. Za sufinanciranje ljetne ambulante planirano je izdvojiti 16.000,00 kuna za tekuće donacijeZA SOCIJALNU ZAŠTITU PLANIRAN JE IZNOS OD 204.000,00 KUNA

Za program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano je izdvojiti 204.000,00 kuna, od toga:

• Za sufinanciranje javnog prijevoza planirano je izdvojiti 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Za socijalnu zaštitu starijih, bolesnih i nemoćnih osoba planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Za socijalnu zaštitu djece i mladih planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Za nabavu školskih knjiga za učenike iz socijalno ugroženih obitelji planirano je izdvojiti 4.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


DRUŠTVENE I OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 145.200,00 KUNA

Za financiranje ostalih programa i udruga društvene djelatnosti planirano je izdvojiti 145.200,00 kuna za tekuće donacije


ZA PROGRAM ŠPORTA PLANIRAN JE IZNOS OD 505.000,00 KUNA

Za program javnih potreba u športu planirano je izdvojiti od 505.000,00 kuna, od toga:

• Za redovnu djelatnost športskih udruga planiran je iznos od 385.000,00 kuna za tekuće donacije

• Za sufinanciranje prijevoza športskih udruga planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

•Za sufinanciranje organizacije teniskog turnira Biseri planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna za tekuće donacije