Proračun Općine Podgora za 2018. godinu

2018 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2018. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Podgora prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.podgora.hr.

Želimo Vam pokazali što nam je u planu napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna s toga Vam predstavljamo Proračun za građane.

Veliki dio novca ulažemo u komunalnu infrastrukturu, planiramo izgradnju i uređenje pješačkih zona na području Općine, rekonstrukciju i uređenje obalne infrastrukture  Živogošće, Blato, Mala Duba, Igrane, Drašnice te uređenje obalnog pojasa - Riva i Trga don Mihovila Pavlinovića - Podgora.

Projekt u koji ulažemo velika sredstva je izgradnja i uređenje pješačke zone i šetnice Igrane II. faza. 

U planu nam je izgradnja i uređenje groblja u Podgori, Drašnicama, Živogošću i Igranima.

Ulažemo u uređenje javnih površina, održavanje javne rasvjete, izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje prometnica, asfaltiranje cesta i cestovnih prilaza, uređenje parkirališta i autobusnih stajališta.

Bitno nam je ulaganje u razvoj i obrazovanje mladih s toga učenicima od 2-4 razreda osnovne škole dajemo besplatne udžbenike, dajemo pomoć za marendu u školi i sufinanciramo prijevoz učenicima osnovnih i srednjih škola kao i studentima.

Kako bismo pomogli roditeljima novorođene djece dajemo pomoć za nabavu opreme.

Želimo našim najmlađima pružiti ustanovu u kojoj će se razvijati i zabavljati s toga planiramo Energetsku obnovu i opremanje Dječjeg vrtića.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, naknade troškova za stanovanje i ogrjev, umirovljenicima dajemo Božićnice.

Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture našeg kraja, s toga veliki dio sredstava izdvajamo za financiranje udruga koje nas predstavljaju i organiziranje kulturnih zbivanja i proslava. Ove godine u planu nam je izrada idejnog rješenja za izradu grba Općine Podgora, želimo imati grb po kojem će nas prepoznati i koji će nas predstavljati. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2018. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 01.12.2017. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2018. godinu.


Općinski Načelnik

Ante Miličić


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Podgora za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Podgora za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Podgora za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Podgora koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Podgora kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Podgora za 2018. godinu planirani su u iznosu od 23.280.020,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Podgora za 2018. godinu planirani su u iznosu od 22.573.020,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.825.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 3.494.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 2.380.000,00 kuna, Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 600.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza 351.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.276.000,00 kuna, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 500.000,00 kuna, Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 4.646.000,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 130.000,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.597.020,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 102.020,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.495.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.928.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.930.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 338.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.660.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 807.000,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 7.000,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 800.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga Kazne i upravne mjere 40.000,00 kuna i ostali prihodi 100.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 707.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 433.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 274.000,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje građevinskih objekata 250.000,00 kuna i Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 24.000,00 kuna


RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Podgora za 2018. godinu planirani su u iznosu od 23.280.020,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Podgora za 2018. godinu planirani su u iznosu od 12.565.020,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.516.000,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.097.150,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 72.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 346.850,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.761.520,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 107.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.731.020,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.220.550,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 4.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 698.950,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 332.500,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 250.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 82.500,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 273.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 457.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.225.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 1.215.000,00 kuna i Izvanredni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 10.715.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 110.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna i Nematerijalna imovina planirana u iznosu od 10.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.105.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 7.345.000,00 kuna, postrojenje i oprema planirano u iznosu od 195.000,00 kuna i Nematerijalan proizvedena imovina planirana u iznosu od 2.565.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 500.000,00 kunaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 565.000,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 565.000,00 kuna, od toga:

1. Za pripremu i donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za izvanredne rashode

2. Za redovan rad izvršnog tijela planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 265.000,00 kuna i doprinosi na plaće 45.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu do 140.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za razvij civilnog društva – rad političkih stranaka planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za jačanje partnerstva i suradnje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za članstvo u lokalnim akcijskim grupama i tuzemnim udrugama i asocijacijama planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 22.715.000,00 KUNA


Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 20.863.000,00 kuna


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 3.564.000,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.490.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće(bruto) 1.240.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i Doprinosi na plaće 200.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode planirano je 261.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 77.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna

3. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.086.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.031.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 kuna

4. Za održavanje i rekonstrukciju poslovnih prostora/zgrada u vlasništvu Općine planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna i građevinski objekti 100.000,00 kuna

5. Financijski rashodi planirani u iznosu od 330.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 250.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 80.000,00 kuna

6. Za održavanje voznog parka u vlasništvu Općine planirao je 37.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

7. Za najam zemljišta za potrebe uređenja parkirališta planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

8. Za konzultantske usluge za prijavu na natječaje – PLUR i dr. planirano je 40.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

9. Za nabavu dugotrajne imovine za potrebe uprave planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga nematerijalna imovina 10.000,0 kuna i postrojenje i oprema 55.000,00 kuna

10. Za sustav Pazigrad i Gradsko oko planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

11. Za licencu Zakrpaj to planirano je 10.000,00 kuna financirao od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 9000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.794.000,00 kuna

1. Za održavanje groblja planirano je 130.000,00 kuna financirano od o prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica planirano je 570.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje plažnih površina i priobalne infrastrukture planirano je 950.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za održavanje zelenih površina planirano je 192.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna i rashodi za usluge 112.000,00 kuna

5. Za održavanje ostalih javnih površina planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za nabavu sitnog inventara i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 90.000,00 kuna financirano prihod za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

7. Za nabavu opreme za komunalnu infrastrukturu planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu

8. Za redovni trošak javne rasvjete planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

9. Za održavanje javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

10. Za uređenje mjesta Općine Podgora za blagdane planirano je 93.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijal i energiju

11. Za održavanje čistoće Općine Podgora planirano je 1.020.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

12. Za zbrinjavanje otpada i eko renta planirano je 381.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

13. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene rashode za materijal i energiju

14. Za sanaciju divljih deponija planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene rashode za materijal i energiju

15. Za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije planirano je 313.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i usluge


Program 1000 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 287.000,00 kuna, od toga:

1. Za izradu prostornih planova planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za izrada urbanističkog plana uređenja dijela naselja- Živogošće Blato planirano je 87.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podgora planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1001 Izrada projektne dokumentacije planiran u iznosu od 2.548.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije - Podgora planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu projektne dokumentacije - Drašnice planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izradu projektne dokumentacije - Igrane planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izradu projektne dokumentacije - Živogošće planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izradu katastra nekretnina – Živogošće planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za elaborat zaštite okoliša planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za idejni projekt plaža planirano je 88.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za idejni projekt Rat – Komejača – Malo Žalo planirano je 50.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Za izradu prometne studije Drašnice, Igrane, Živogošće planirano je 30.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za idejno rješenje šetnice od auto kampa Dole do Lovornog – Igrane planirano je 15.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za izradu katastra nekretnina Igrane planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

11. Za izradu katastra nekretnina Drašnice planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

12. Za projektnu dokumentaciju – komunalna zona Gornje Igrane planirano je 170.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 20.000,00 kuna za rashodi za usluge i 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

13. Za Plan gospodarenja otpadom planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

14. Za idejno rješenje šetnice Blato planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

15. Za batimerijski snimak akvatorija LN Podgora planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

16. Za projekt Geomehaničkih bušotina LN Podgora planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

17. Za arhitektonsko rješenje – Luka nautičkog turizma – centar Podgora planirano je 240.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

18. Za luku nautičkog turizma Centar Podgora- projekt elektro tehničke i VK instalacije planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

19. Za studiju procjene o potrebi izrade studija utjecaja na okoliš LN Podgora planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

20. Za projekt izdavanja lokacijske dozvole Trg – uslužni centar s trafostanicom planirano je 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

21. Projektna dokumentacija za izdavanje lokacijske dozvole Branimirova ob – dio150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1000 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 7.345.000,00 kuna

1. Za izgradnju i uređenje pješačkih zona i šetnica – Podgora planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

2. Za uređenje sanitarnog čvora – predio Sutika planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za uređenje šetnice Medora – sanitarni čvorevi –III faza planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

4. Za uređenje obalnog pojasa Riva i Trg don M. Pavlinovića planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

5. Za izgradnju i uređenje šetnice Drašnice Porat planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6. Za izgradnju zida na predjelu Rat Drašnice planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

7. Za uređenje predjela – plaže Soline planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

8. Za uređenje vidikovca u Igranima planirano je 110.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

9. Za izgradnju i uređenje pješačke zone – Igrane Punta planirano je 200.000,00 kuna financirano od donacija objekte

10. Za izgradnju i uređenje obalnog pojasa – Igrane Žanjeva planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

11. Za izgradnju i uređenje pješačke zone i šetnice Igrane II. faza planirano je 2.400.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

12. Za uređenje stubišta i prilaza školi, ambulanti i Turističkoj zajednici planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

13. Za izgradnju i uređenje pješačkih zona i šetnica – Živogošće planirano je 520.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

14. Za izgradnju i uređenje šetnice – Živogošće Blato planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

15. Za izgradnju i uređenje šetnice Porat – Mala Duba – Blato planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

16. Za izgradnju i uređenje šetnice i javne površine – Mala Duba (oko mula) planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

17. Za šetnicu Mala Duba (Ivčevića kuće do Jukića) planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

18. Za lungo mare Igrane – Živogošće (Bar do Lovornog) planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

19. Za postavljanje kocke na šetnicu Blato planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

20. Za športsko rekreacijski centar Žanjeva s lučicom planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

21. Za dječje igralište Igrane planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

22. Za uređenje glavnh cestovnih prilaza u Podgoru planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

23. Za uređenje parkirališta i info kućice na ulazu u Drašnice planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

24. Za uređenje požarnih puteva – Igrane planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

25. Za uređenje autobusnih stajališta u Igranima planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

26. Za asfaltiranje zapadnog ulaza Živogošće Blato planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

27. Živogošće – za uređenje stare ceste kroz Murvu planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

28. Živogošće – proširenje silaza od trgovine do Porta planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

29. Živogošće Blato – asfaltiranje ceste uz plažu planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

30. Živogošće Blato – uređenje parkirališta planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

31. Za uređenje okretišta Franičević – Mala Duba planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

32. Za uređenje istočnog ulaza u Blato planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

33. Za izgradnju groblja u Podgori planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene od toga 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu i 100.000,00 kuna za građevinske objekte

34. Za rekonstrukciju i izgradnju groblja u Drašnicama planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

35. Za izgradnju groblja u Igranima planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

36. Za izgradnju groblja u Živogošću planirano je 190.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

37. Za javnu rasvjetu – Podgora planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

38. Za javnu rasvjetu – Drašnice planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

39. Za javnu rasvjetu – Igrane planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

40. Za javnu rasvjetu – Živogošće planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

41. Za nabavu i postavu opreme zelenih otoka planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu

42. Za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu


Program 1000 Program socijalne skrbi planirano u iznosu od 434.000,00 kuna

1. Za poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera planirano je 72.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 322.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć umirovljenicima planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1000 Zaštita i sigurnost planirano u iznosu od 656.000,00 kuna

1. Za troškove civilne zaštite planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za redovnu djelatnost DVD Podgora planirano je 350.000,00 kuna općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za obranu od požara planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za financiranje udruga od značaja za zaštitu i sigurnost planirano je 48.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za održavanje javnog reda i mira – policija planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1000 Športske udruge i društva planirano u iznosu od 280.000,00 kuna

1. Za financiranje športskih udruga i društva planirano je 265.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 kuna i tekuće donacije 200.000,00 kuna

2. Za financiranje prijevoza djece na trening planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1000 Programi u kulturi, kulturne udruge i društva planirano u iznosu od 950.000,00 kuna

1. Za financiranje kulturnih udruga i društava planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za održavanje spomenika kulture i vjerskih objekata planirano je 70.000,00 kuna, od toga 50.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za idejno rješenje spomenika Domovinskom ratu i Hrvatskim braniteljima 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za organiziranje kulturnih zbivanja i proslava planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna

5. Za pripremu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za idejno rješenje grba Općine Podgora planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za zajedničku Europu – Dani Sv. Vicenca planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1001 Civilno društvo planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za civilno društvo planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.852.020,00 KUNA


Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.459.020,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića – Morski konjić planirano je 959.020,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 716.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 592.150,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 22.000,00 kuna i doprinosi na plaće 101.850,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu o 240.520,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 94.020,00 kuna, rashodi za usluge 112.550,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 3.950,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za energetsku učinkovitost i opremanje vrtića planirano je 500.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu


Program 1001 Školski odgoj planirano u iznosu od 273.000,00 kuna

1. Za usluge u školstvu iznad standarda planirano je 28.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za nabavu opreme i uređenje školskih prostora OŠ Don Mihovila Pavlinovića planirano je 80.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za uređenje prostorija škole i vrtića u Igranima planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za besplatne udžbenike djeci od 2-4 razreda osnovne škole planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1002 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima planirano je 80.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Darovi djeci planirano u iznosu od 15.000,00 kuna 

Za darove djeci planirano je 15.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1004 Nagrade učenicima i studentima planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za nagrade učenicima i studentima planirano je 25.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za tekuće donacije