Proračun Općine Tučepi za 2019. godinu

2019 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Tučepi prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili ga što transparentnijim nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.tucepi.hr.

Ovim projektom želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

U 2019. godini veliki dio novca planiramo izdvojiti za izgradnju komunalne infrastrukture, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, groblja i šetnica, asfaltiranje cesta,  izgradnju nogostupa i prometnica te izgradnju i održavanje plaža.

U planu nam je izgradnja protupožarnih putova i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, kao i izgradnja pothodnika Ratac.

Od većih projekata za istaknuti je uređenje obalnog pojasa od marine do Gospina potoka i završetak izgradnja sabirne sjeverne prometnice ugostiteljsko-turističke zone T1 (zone hotela „Jadran“).

Veliki dio novca ulažemo u izradu projektne dokumentacije za buduće projekte koje planiramo realizirati, a koji će biti od važnosti za našu Općinu.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti te stoga učenicima i studentima s područja Općine Tučepi dodjeljujemo stipendije i sufinanciramo prijevoz. Dodjeljujemo ukupno 20 studentskih stipendija, od toga 12 stipendija uspješnim i darovitim studentima, 3 stipendije za umjetničke programe i deficitarne studijske programe i 5 stipendija učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Značajan dio sredstava iz proračuna planiramo izdvojiti za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Osnovne škole „Tučepi“ (I. faza) i uređenje igrališta dječjeg vrtića „Grdelin“, kako bismo našim učenicima i najmlađim stanovnicima osigurali moderan prostor u kojem će se razvijati, zabavljati i učiti.

Kultura i očuvanje tradicijskih običaja od velikog su nam značaja pa stoga financiramo udruge koje nas predstavljaju i njeguju našu tradiciju i kulturu.

Stanovnicima slabijeg imovinsko stanja dajemo jednokratne novčane pomoći i poklon pakete te pomažemo starijim, bolesnim i nemoćnim osobama.


Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje planiramo napraviti, a ukoliko i Vi imate prijedloge što bismo još trebali napraviti kako bismo unaprijediti našu Općinu, molimo da nam to napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 14.12.2018. do 19.12.2018. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Općinski Načelnik

Ante Čobrnić
Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tučepi za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Tučepi za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Tučepi koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Tučepi kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Tučepi za 2019. godinu planirani su u iznosu od 52.986.514,67 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Tučepi za 2019. godinu planirani su u iznosu od 22.394.514,67 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.347.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.685.000,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu od 3.130.000,0 kuna i porez na robu i usluge planiran u iznos od 532.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiran u iznosu od 8.478.000,00 kuna za pomoći proračunu iz drugih proračuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 408.514,67 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 407.014,67 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu 6.132.000,00 kuna, od toga Upravne I administrativne pristojbe planirane u iznosu od 952.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 640.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.540.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 9.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 20.000,00 kunaPrihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 12.092.000,00 kuna za prihode od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 18.500.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru


RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Tučepi za 2019. godinu planirani su u iznosu od 52.986.514,67 kuna


Rashodi od poslovanja


Rashodi od poslovanja Tučepi za 2019. godinu planirani su u iznosu od 8.757.160,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 943.300,00 kuna, od toga Plaće (bruto) planirane u iznosu od 795.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.700,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 139.600,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.680.260,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 28.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 353.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.148.660,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.150.600,00 kuna

3. Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 74.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 421.000,00 kuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.638.600,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.158.600,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 230.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 250.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 42.029.354,67 kuna, 

od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 3.890.000,00 kuna, građevinski objekti planirani u iznosu od 38.139.604,67 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.909.750,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 2.200.000,00 kuna Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija
OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 347.600,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog Vijeća planirana u iznosu od 347.600,00 kuna

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 302.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 245.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 57.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za rad političkih stranaka planirano je 45.600,00 kuna za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 52.678.914,67 KUNA


REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 5.573.035,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela planiran je u iznosu od 5.573.035,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je od 2.646.285,00  kuna financirano od prihoda od poreza, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 943.300,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 795.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.700,00 kuna i doprinosi na plaće 139.600,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.628.985,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima 28.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 93.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.247.385,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.600,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 74.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za zakup zemljišta za postavljanje reklamnog panoa planirano je izdvojiti 8.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

3. Za otplatu kredita planirano je 2.200.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

4. Za sufinanciranje rada ordinacije liječnika opće prakse planirano je izdvojiti 40.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za kapitalne pomoći - TUČEPI d.o.o. planirano je izdvojiti 195.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za kapitalne pomoći

6. Za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirano je izdvojiti 55.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna

7. Za kapitalne donacije DVD Tučepi planirano je izdvojiti 230.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza 

8. Za izradu i održavanje baze podataka PLUR planirano je izdvojiti 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

9. Za konzultantske usluge za provedbu postupaka nabave male vrijednosti planirano je izdvojiti 150.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

10. Za savjetodavne usluge u provedbi kreditnih obveza planirano je izdvojiti 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

11. Za savjetodavne usluge i izrada prijavne dokumentacija za mjeru 4.3 planirano je izdvojiti 18.750,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za uslugeKOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANA U IZNOSU OD 23.754.775,00 KUNA


Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.244.525,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je izdvojiti 191.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je izdvojiti od 158.525,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

3. Za održavanje zelenih površina – čišćenje stabala planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

4. Za utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirano je izdvojiti 370.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 260.000,00 kuna i rashodi za usluge 110.000,00 kuna

5. Za eko renta i sanaciju i zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je izdvojiti 300.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za tekuće održavanje JPP-ostalo planirano je izdvojiti od 500.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

7. Za tekuće održavanje groblja planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

8. Za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije planirano je izdvojiti 75.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

9. Za tekuće održavanje šetnice planirano je izdvojiti 300.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

10. Za pranje i čišćenje kamenih JPP planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

11. Za održavanje komunalne opreme, uređaja i manje komunalne infrastrukture planirano je 140.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 1001 Izgradnja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 21.510.250,00 kuna

1. Za izgradnju nogostupa od pothodnika Ratac do ceste uz “Afroditu“ planirano je 210.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

2. Za izgradnju protupožarnog puta Postrašće planirano je 110.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

3. Za izgradnju protupožarnog puta Maslinica planirano je 60.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

4. Za rekonstrukciju nogostupa na predjelu Podgradac planirano je 360.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

5. Za rekonstrukciju nogostupa uz djeverni rub DC8 od TS kraj prema zapadu planirano je 115.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte 

6. Za rekonstrukciju (betoniranje) protupožarnog puta sjeverno od D512 na predjelu Zečevica planirano je 160.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

7. Za popravak puta od Sv. Mihovila do Marasa i učvršćivanje mosta planirano je 70.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

8. Za rekonstrukciju južnog nogostupa ulice Dračevice planirano je 300.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

9. Za sustav rasvjete na dijelu ulice Dračevice planirano je 40.000,00 kuna financirano od građevinskih objekata

10. Za izgradnju pothodnika Ratac planirano je 990.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

11. Za postavljanje izolacije na vanjske zidove nove VS u Šimićima  sa oblaganjem kamenom planirano je 35.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

12. Za sanaciju unutrašnjosti crkve Sv. Ante Padovanskog planirano je 750.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

13. Za uređenje okoliša crkve Sv. Roka planirano je 650.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

14. Za uređenje okoliša crkve Male Gospe na mjesnom groblju planirano je 950.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

15. Za dohranjivanje plaže Slatina planirano je 280.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

16. Za izgradnju sabirne sjeverne prometnice UT zone T1 – zone hotela “Jadran“ planirano je 2.000.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

17. Za otkup zemljišta za izgradnju ceste do komunalne zone planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

18. Za dohranjivanje plaže Alga – Afrodita i Donji Ratac planirano je 320.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

19. Za uređenje obalnog pojasa od Marine do Gospina otoka planirano je 5.474.250,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za građevinske objekte

20. Za uređenje igrališta dječjeg vrtića “Grdelin“ planirano je 600.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

21. Za sanaciju pokosa uz sjeverni rub DC8 (poviše Afrodite) planirano je 290.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

22. Za asfaltiranje makadamskog puta na predjelu Dračevac planirano je 40.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

23. Za rekonstrukciju šumske prometnice Punikuća – ravnice planirano je 1.860.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna tza građevinske objekte

24. Za izgradnju protupožarnog puta na predjelu Ćerakovac planirano je 120.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

25. Za izgradnju protupožarnog puta Jankovi – Šimići planirano je 65.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

26. Za izgradnju komunalno – servisnog sklopa planirano je 1.700.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od financijske imovine i zaduživanja za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

27. Za otkup zemljišta za izgradnju pothodnika Ratac planirano je 140.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

28. Za rekonstrukciju obalne šetnice na predjelu KAMENA – KRAJ planirano je 500.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

29. Za program uspostave pristupnih Internet točaka WIFI4EU planirano je 111.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

30. Za otkup zemljišta za potrebe izgradnje sabirne sjeverne prometnice UT zone T1 – zone Hotela “Jadran“ planirano je 2.050.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva
IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA PLANIRANA U IZNOSU OD 1.909.750,00 KUNA


Program 1000 Izrada dokumenata prostornog uređenja planirana u iznosu od 1.909.750,00 kuna

1. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta ceste do komunalne zone planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja kupališta s uljevom Bujice suhi potok planirano je 86.250,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta mrtvačnice na groblju planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta prometnih površina uz novu mrtvačnicu na groblju planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta podzemnih garaža uz groblje planirano je 249.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije šumske prometnice uz nerazvrstanu cestu Punikuća – Ravnice planirano je 106.250,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

7. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta reciklažnog dvorišta sa sortirnicom planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Za izradu elaborata učinkovitosti šumskih prometnica planirano je 42.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za izradu prijavne dokumentacije za natječaj MRRFEU za provedbu integ.razvoj. programa kulturne baštine planirano je 18.750,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za izradu projekta zaštite građevinske jame za objekte u komunalnoj zoni planirano je 46.250,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstane ceste – ulice Kraj planirano je 27.750,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

12. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta pothodnika Ratac planirano je 73.750,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

13. Za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika za II. Fazu projekta OŠ Tučepi planirano je 41.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

14. Za izradu projektno – tehničke dokumentacija za izgradnju ulice D8 do puta za vodospremu Tučepi 1 planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

15. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta Eko Marina Tučepi planirano je 725.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

16. Za izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja ulice Ćovići planirano je 23.750,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

17. Za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije križanja na DC8 u Blatu planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

18. Za izradu izmjene projektno- tehničke dokumentacije komunalno – servisnog sklopa planirano je 200.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za nematerijalnu proizvedenu imovinu PROGRAM KULTURE PLANIRAN U IZNOSU OD 439.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 439.000,00 kuna

1. Za kulturne manifestacije Općine Tučepi planirano je izdvojiti 345.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za redovan rad kulturno umjetničkih društava i udruga planirano je izdvojiti 84.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

3. Za tiskanje i izdavanje časopisa i knjiga planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za uslugeOBRAZOVANJE I ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 19.550.354,67 KUNA


Program 1000 Redovan rad udruga u predškolskom odgoju planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

Za sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1001 Djelatnost osnovne škole Tučepi iznad standarda planirano u iznosu od 18.629.354,67 kuna

1. Za financiranje Osnovne škole Tučepi planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza  za tekuće donacije

2. Za rekonstrukciju, gradnju i nadogradnju Osnovne škole „Tučepi“ planirano je 18.609.354,67 kuna financirano od namjenskih primitaka od financijske imovine i zaduživanja za građevinske objekte


Program 1002 Stipendiranje studenata planirano u iznosu od 91.000,00 kuna

Za stipendije planirano je 91.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna

Za tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 530.000,00 KUNA 


Program 1000 Redovna djelatnost DVD Tučepi planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost DVD Tučepi planirano je izdvojiti 450.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1001 Civilna zaštita planiran u iznosu od 10.000,00 kuna

Za program civilne zaštite planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1002 Program rada udruga od značaja za ZIS planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za redovan rad udruga planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


ZA SOCIJALNU ZAŠTITU PLANIRAN JE IZNOS OD 255.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 255.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza planirano je izdvojiti 100.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za socijalnu zaštitu starijih, bolesnih i nemoćnih osoba planirano je izdvojiti 65.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za socijalnu zaštitu djece i mladih planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna z financirano od prihoda od poreza a ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za nabavu poklon paketa za umirovljenike i članove socijalno ugroženih obitelji planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


DRUŠTVENE I OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 110.000,00 KUNA

1. Za financiranje ostalih programa i udruga društvene djelatnosti planirano je izdvojiti 45.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

2. Za socijalnu zaštitu planirano je 65.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


ZA PROGRAM ŠPORTA PLANIRAN JE IZNOS OD 517.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u športu planirano u iznosu od 517.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost športskih udruga planiran je iznos od 442.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje prijevoza športskih udruga planirano je izdvojiti 75.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna