Proračun Općine Tinjan za 2022.godinu

2022 Arhiva


DokumentiProračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračunski vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Tinjan prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.tinjan.hr.

Ovim projektom želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima.

Cilj nam je da svojim radom i zalaganjem realiziramo projekte koji će doprinijeti poboljšanju kvalitete života naših stanovnika. Stoga u godini koja slijedi imamo u planu daljnja ulaganja u izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i to ulaganja u izgradnju sustava odvodnje, u ceste, javnu rasvjetu, uređenje javnih površina, parkova i dječjih igrališta, obnovu zgrada u vlasništvu općine, uređenje društvene infrastrukture i dječjih igrališta, rekonstrukciju i nadogradnju Dječjeg odmarališta Špadići, rekonstrukciju i opremanje vatrogasnog doma Muntrilj te dovršetak Interpretacijskog centra u Tinjanu.

Brigu o okolišu realiziramo kroz sufinanciranje izgradnje županijskog centra za gospodarenje Kaštijun, sustava odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu, edukaciju i osvješćivanje građana o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša.   

Ulažemo u zdravstveni sustav sufinanciranjem troškova izgradnje i opreme Opće bolnice Pula, rada i opreme Hitne medicinske pomoći Pazin, donacijama zdravstvenim ustanovama.  

Ulažemo u sustav zaštite od požara i civilne zaštite te dodatno u infrastrukturu i aktivnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tinjan. 

Znamo da je obrazovanje pokretač pozitivnog razvoja društva pa s tom svrhom ulažemo u predškolski i školski sustav, dodjeljujemo stipendije učenicima u visini od 350,00 kn, učenicima u deficitarnim zanimanjima u visini od 400,00 kn te studentima u visini od 450,00 kn. Dajemo pomoć za nabavu školske opreme svim učenicima osnovne škole sa područja Općine Tinjan, podržavamo inicijative i aktivnosti mladih.

Razvijamo kulturu kroz infrastrukturne projekte, sufinanciranje rada udruga i organizaciju događanja za promicanje očuvanja kulturne baštine i tradicije, od kojih su najistaknutije manifestacija Počini spod ladonje, proslave Dana Općine i tradicionalni blagdani.  

Nastavljamo sa planiranjem manifestacija po kojima smo prepoznatljivi, a najznačajnija za naše gospodarstvenike je Internacionalni sajam pršuta ISAP, tijekom kojeg imaju priliku istaknuti se svi lokalni proizvođači i pružatelji usluga, te Ljetni sajam pršuta kojim se obogaćuje sadržaj ovog područja tijekom turističke sezone. 

Također, dio novca redovno izdvajamo za rad sportskih udruga potičući djecu i mlade u zajednici da se bave sportom. 

Podržavamo rad socijalnih i humanitarnih udruga i ustanova kroz institucionalno sufinanciranje i pomoći potrebitima. Obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskom stanja osigurali smo isplatu jednokratnih novčanih pomoći, a starijim i nemoćnim osobama osiguravamo pomoć u kući i dnevni boravak.

Uključeno smo u nekoliko EU projekata, a cilj nam je i dalje koristiti europska sredstva za razvijanje naše općine i kvalitetniji život naših mještana uz što manje opterećenje proračuna. 


Vaš Načelnik!Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Tinjan za 2022. godinu bilo je provedeno od 16.11.2021. do 10.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tinjan za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Tinjan za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Tinjan koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Tinjan kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun sadržava:

1.Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

 Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2.Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.OPĆINSKO VIJEĆE

Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća planirano u iznosu od 1.041.000,00 kuna, od toga za:

1. Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela planirano je 70.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. ISAP Internacionalni sajam pršuta 2022. planirano je 500.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 250.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 250.000,00 kuna;

3. Dan Općine i ostale manifestacije planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Dokapitalizacija trgovačkog društva Usluga Odvodnja d.o.o. planirano je 391.000,000 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru


Program 8003 Otplata kreditnih obveza planirana u iznosu od 400.000,00 kuna 

Za otplatu glavnice planirano je 400.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.


NAČELNIK

Program 1002 Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti planirano u iznosu od 495.000,00 kuna, od toga za:

1. Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Proračunsku pričuvu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode

3. Povrat duga državnom proračunu temeljem uplaćenog povrata građanima po godišnjim obračunima poreza na dohodak planirano je 310.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

4. Nabavu dugotrajne imovine planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 1003 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za poticanje razvoja gospodarstva planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.


OPĆINSKA UPRAVA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 11.096.000,00 KUNA

Program 2000 Djelatnost Općinske uprave planirano u iznosu od 1.764.000,00 kuna, od toga za:

1. Troškove djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.174.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka  planirani u iznosu 420.000,00 kuna, plaće (bruto) financirani od općih prihoda i primitaka u iznosu od 360.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka u iznosu od 10.000,00 kuna, doprinosi na plaće financirani od općih prihoda i primitaka u iznosu od 50.000,00 kuna 

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći u iznosu od 60.000,00 kuna, plaće (bruto) u iznosu od 50.000,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka  planirani u iznosu od 600.000,00 kuna i 9.000,00 financirani od pomoći, od toga naknade troškova zaposlenima 9.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 100.00,00 kuna, rashodi za usluge 400.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 85.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 60.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 25.000,00 kuna,

2. Sređivanje i obradu arhivskog i registraturnog gradiva planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

3. Izobrazno - informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Održavanje web stranice planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za  usluge

5. Veterinarsko – higijeničarsku službu planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

6. Ljetni festival istarskog pršuta planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

7. Upravljanje sustavom javne odvodnje planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

8. ATLAS 14 – usluga nastavka ažuriranja i unosa baza podataka planirana je 350.000,00 kuna, od toga: 

• Rashode za usluge  financirani od općih prihoda i primitaka u iznosu od 234.500,00 kuna

• Rashode za usluge financirani od pomoći u iznosu od 115.500,00 kuna


Program 2001 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.375.000,00 kuna, od toga za:

1. Javnu rasvjetu planirano je 200.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju,

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge;

2. Tekuće i investicijsko održavanje planirano je 1.075.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani iznosu od 75.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju,

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za rashode za usluge;

3. Kapitalna ulaganja u lokalne i županijske ceste  planirano je 100.000,00 kuna od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 2002 Kapitalni projekti planirani u iznosu od 4.890.000,00 kuna, od toga za:

1. Izgradnju javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

2. Popravak zvonika u Tinjanu planirano je 350.000,00 kuna, od toga: rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene u iznosu od 200.000,00 kuna za građevinske objekte; rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći u iznosu od 150.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Interpretacijski centar u Tinjanu planirano je 900.000,00 kuna, od toga: rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka u iznosu od 400.000,00 kuna za građevinske objekte;  rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći u iznosu od 500.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći;

5. Prenamjenu i uređenje starih škola u Kringi i Muntrilju planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte;

6. Rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg odmarališta Špadići planirano je 223.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

7. Razvoj širokopojasnog pristupa internetu – optički kabel planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte;

8. Izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun“ planirano je 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna;

9. Opću bolnicu Pula planirano je 21.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna;

10. Rekonstrukcija i opremanje  vatrogasnog doma Muntrilj planirano je 254.000,00 kuna, od toga: rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka u iznosu od 121.000,00 kuna za građevinske objekte; rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financiran od pomoći u iznosu od 133.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Nabavku spremnika za selektivno prikupljanje otpada planirano je 200.000,00 kuna, od toga: rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka u iznosu od 120.000,00 kuna za građevinske objekte; rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći u iznosu od 80.000,00 kuna za građevinske objekte

12. Ulaganje u nerazvrstane ceste planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

13. Energetsku obnovu zgrade Općine Tinjan planirano je 500.000,00 kuna, od toga:  rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financiran od općih prihoda i primitaka u iznosu od 300.000,00 kuna za građevinske objekte; rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći u iznosu od 200.000,00 kuna za građevinske objekte

14. Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma Depiera planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga: rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  financirani od općih prihoda i primitaka u iznosu od 300.000,00 kuna za građevinske objekte, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći u iznosu od 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

15. Opremanje dječjih igrališta na području Općine Tinjan planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

16. Kupnja nekretnina planirana je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

17. Uređenje parka u Kringi planirana je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

18. Uređenje Doma Mladih u Tinjanu planirana je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

19. Uređenje javne površine i parkirališta -Tinjan planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva

20. Zaobilaznica Kringa planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

21. Izrada ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tinjan planirano je 30.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu imovinu


Program 3001 Javni red i sigurnost planirano u iznosu od 514.000,00 kuna, od toga za:

1. Redovnu djelatnost područne vatrogasne zajednice planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Redovnu djelatnost javne vatrogasne postrojbe planirano je 460.000,00 kuna financirano od pomoći;

3. Redovnu djelatnost vatrogasne zajednice Istarske Županije planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 4001 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.692.000,00 kuna

1. Redoviti rad Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin područnog vrtića u Tinjanu planirano je 1.692.000,00 kuna, od toga:

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirano od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 1.680.000,00 kuna,

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 12.000,00 kuna.


Program 4002 Školstvo planirano u iznosu od 199.000,00 kuna, od toga za:

1. Stipendije učenicima i studentima planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Donaciju OŠ „Vladimir Nazor“ Pazin PŠ Tinjan planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Produženi boravak planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

4. Sufinanciranje voditelja područnih škola u O.Š. Vladimir Nazor Pazin planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

5. Sufinanciranje stručnog suradnika – logopeda planirano je 19.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna;


Program 5001 Socijalne potrebe planirane u iznosu od 251.000,00 kuna, od toga za:

1. Pomoći obiteljima i kućanstvima planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Donacije socijalno – zdravstvenim udrugama planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Sigurna kuću Istra planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Sufinanciranje nabave udžbenika školska godina 2022/2023 planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 5002 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 60.000,00 kuna za: 

Donacije zdravstvenim ustanovama planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prohoda i primitaka za tekuće donacije


Program 6001 Kultura planirano u iznosu od 184.000,00 kuna, od toga za:

1. Donacije udrugama planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Književni susret „Badavca 2022“ planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Jure Grando – revitalizacija kulturne baštine planirano u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Pučko otvoreno učilište Pazin – sufinanciranje knjižnice planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

5. „Počni spod Ladonje“ – kulturna manifestacija planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 6002 Sport i rekreacija planirano je 80.000,00 kuna za:

Donacije udrugama planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 7001 Razvoj poljoprivrede na području Općine Tinjan planirano u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga za:

1. Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Subvencioniranje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Tinjan planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 8001 Razvoj turizma na području Općine Tinjan planirano je 50.000,00 kuna za:

Donacije za razvoj turizma planirane u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 8002 Turistička infrastruktura planirano u iznosu od 27.000,00 kuna, od toga za:

1. Biciklističku stazu od „Lokve do lokve“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

2. Stazu Suhozida planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte.

3. Staza Josip Vidau u Kringi planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekteUkupni prihodi Općine Tinjan za 2022. godinu planirani su u iznosu od 13.037.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Tinjan za 2022. godinu planirani su u iznosu od 10.637.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.002.500,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.740.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.232.500,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 30.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.233.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 750.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 80.000,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 300.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosnih sredstva 2.103.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 405.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.816.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 40.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 30.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.746.500,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 180.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirano u iznosu od 100.000,00 kuna.


Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja

Višak prihoda iz prethodnih godina 2.300.000,00 kuna