Proračun Općine Jasenice za 2018. godinu

2018 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2018. godinu

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Jasenice prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.jasenice.hr.

Projektom Proračun za građane želimo vam pokazati što nam je u planu napraviti kako bismo unaprijedili našu Općinu. 

Iz proračuna veliki dio novca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, izgradnju i asfaltiranje cesta, vodoopskrbu i izradu više projektnih ideja kojima želimo urediti ulice, parkirališta i trgove. 

Pobrinuli smo se i za izgradnju nove javne rasvjete kao i za održavanje stare. 

Planiramo izgradnju groblja, izgradnju šetnice u Maslenici te uređenje plaža u Maslenici i Rovanjskoj.

U svrhu zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada planiramo izgradnju centra za gospodarenje otpadom „Biljane donje“ i opremanje zelenih otoka.

Također, dio novca namijenili smo za jačanje gospodarstva.


Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja pomažemo u podmirenju troškova stanovanja, ogrijeva i dajemo novčane pomoći.

Obrazovanje mladih nam je iznimno bitno, s toga i ove godine našim učenicima i studentima dodjeljujemo stipendije, sufinanciramo prijevoz i dajemo potpore roditeljima za nabavu školskih knjiga.

Veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za izgradnju dječjeg vrtića, te za sufinanciranje smještaja djece u DV “Cvrčak“ u Posedarju i DV “Latica“ u Zadru.

Veliki projekt koji nam je u planu je uređenje dječjeg igrališta Maslenica, jer želimo djeci pružiti odrastanje uz igru i zabavu.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne pomoći jer želimo bar mali dio sudjelovati u samom početku njihovog života. 


Bitno nam je održati tradiciju i kulturu našeg kraja s toga dio novca izdvajamo za udruge koje nas predstavljaju.


Dragi stanovnici ovo je dio projekata koje planiramo napraviti u želji da našu Općinu učinimo boljom i ljepšom. Molimo Vas da nam i vi svojim prijedlozima i komentarima ukažete na ono što smatrate bitnim za bolji razvoj naše Općine.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 20.12.2017. do 26.12.2017. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Načelnik Općine Jasenice

Martin Baričević


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Jasenice za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Jasenice za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Jasenice koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Jasenice kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Ukupni prihodi Općine Jasenice za 2018. godinu planirani su u iznosu od 18.247.307,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Jasenice za 2018. godinu su 14.531.781,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 3.750.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 2.150.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.550.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.900.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 5.500.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 400.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 1.081.781,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.076.781,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.640.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 75.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.115.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.450.000,00 kuna

5.  Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 160.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Jasenice za 2018. godinu planiranih u iznosu od 3.715.526,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine - Prihodi od prodaje materijalne imovine planirani u iznosu od 1.710.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 2.005.526,00 kunaUkupni rashodi Općine Jasenice za 2018. godinu planirani su u iznosu od 18.247.307,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Općine Jasenice za 2018. godinu planirani su u iznosu od 7.455.807,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.188.360,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu 880.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 157.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 151.360,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.696.435,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 87.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 681.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.741.200,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 7.235,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.180.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 120.000,00 kuna

4. Subvencije - subvencije trgovačkim društvima planirane u iznosu od 100.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 219.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 460.000,00 kuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 672.012,00 kuna, od toga tekuće donacije u planirane iznosu od 640.300,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 31.712,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Jasenice za 2018. godinu planirani u iznosu od 10.791.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - materijalna imovina - prirodna bogatstva planirani u iznosu od 50.000,00 kuna 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.311.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 8.600.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 405.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 956.500,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 430.000,00 kunaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 422.000,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 422.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 305.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 37.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za izbor Vijeća Mjesnih odbora planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 17.825.307,00 KUNA


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu 3.257.795,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 2.562.795,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.188.360,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće 880.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 157.000,00 kuna i doprinosi na plaće 151.360,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.247.200,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 87.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 296.000,00 kuna, rashodi za usluge 694.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.235,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za konzultantske usluge za apliciranje pri EU Fondovima planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za uredski namještaj i opremu planirano je 185.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 125.000,00 kuna i nematerijalna proizveden imovina 60.000,00 kuna

4. Za nabavu mini – teretnog vozila planirano je 250.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 200.000,00 kuna financirano od pomoći

5. Za rekonstrukciju krovišta na općinskoj zgradi planirano je 230.000,00 kuna za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini od toga 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od pomoći


Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 377.000,00 kuna, od toga:

1. Za osnovnu djelatnost DVD-a planirano je 320.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za zaštitu na radu planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za civilnu zaštitu i gorsku službu spašavanja planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna i tekuće donacija 10.000,00 kuna


Program 1004 Promicanje kulture planirano u iznosu od 1.211.000,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje usluga Bibliobusa planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za djelatnost kulturno umjetničkog društva KUD Vila Velebita planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za kulturne udruge – prema programu rada planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Jasenicama planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Pomoć za funkcioniranje crkve planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za izgradnju društvenog doma u Zatonu planirano je 1.000.000,00 kuna od toga 750.000,00 kuna financirano od pomoći i 250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7. Za izgradnju spomenika planirano je 100.000,00 kuna za kuna od toga 50.000,00 kuna financirano od pomoći i 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


Program 1005 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 77.300,00 kuna 

Za sufinanciranje turističkih događaja planirano je 77.300,00 kuna, od toga 17.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije


Program 1006 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 3.809.000,00 kuna, od toga:

1. Za program predškolskog odgoja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje smještaja djece u DV „Cvrčak“ u Posedarju planirano je 180.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za sufinanciranje smještaja djece u DV „Latica“ u Zadru planirano je 24.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 3.575.000,00 kuna od toga 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu, 2.800.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte i 700.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte


Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 125.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za sufinanciranje materijalnih troškova u OŠ Petar Zoranić planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za potporu roditeljima za nabavu školskih knjiga planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1008 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka:

Za studentske stipendije planirano je 90.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 1.630.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene

1. Za osnovnu djelatnost športskih udruga planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za uređenje dječjeg igrališta planirano je 1.600.000,00 kuna , od toga 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte i 1.440.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 1010 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja planirano u iznosu od  260.000,00 kuna 

1. Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 60,000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 

2. Za obnovu i uređenje zgrade ambulante u Maslenici planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1011 Socijalna skrb planirana u iznosu od 350.000,00 kuna, od toga:

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima

2  Za pomoć u naravi (ogrjev, režije i prehrana) planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za subvencije javnog prijevoza građana planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

4. Za potpore majkama za nabavu opreme za novorođeno dijete planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad

5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za poticaj djelovanju udruga civilnog društva planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

7. Za tekuću pomoć Udruzi dragovoljaca Domovinskog rata planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1012 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.320.000,00 kuna, od toga:

8. Za održavanje i uređivanje javnih zelenih površina planirano je 210.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 110.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

9. Za održavanje i uređenje mjesnog groblja planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

10. Za materijal i dijelove za održavanje javne rasvjete planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

11. Za električnu energiju – javna rasvjeta planirano je 260.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

12. Za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta planirano je 440.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

13. Za održavanje plaže u Maslenici planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

14. Za održavanje plaže u Rovanjskoj planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1013 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 3.666.500,00 kuna, od toga:

1. Za izgradnju objekta i uređaja vodoopskrbe planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 250.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

2. Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova planirano je 632.500,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 552.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

3. Za ulaganje u komunalnu infrastrukturu središta Maslenice planirano je 335.000,00 kuna od toga 175.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 160.000,00 kuna financirano od pomoći

4. Za izgradnju groblja planirano je 2.080.000,00 kuna od toga 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 2.000.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine

5. Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 250.000,00 kuna financirano od viška prihoda za građevinske objekte

6. Za izgradnju šetnice u Maslenici planirano je 69.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1014 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 581.712,00 kuna, od toga:

1. Za higijeničarsku službu planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitka za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

2. Za izgradnju centra za gospodarenjem otpadom „Biljane donje“ planirano je 31.712,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

3. Za opremanje zelenih otoka planirano je 500.000,00 kuna od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja i 400.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1015 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano u iznosu od 1.040.000,00 kuna, od toga:

1. Za prostorno planiranje planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

2. Za izradu katastra nekretnina na području Općine Jasenice planirano je u iznosu od 730.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga rashodi za usluge 700.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

3. Za izradu UPU-a obalnog pojasa Rovanjska planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda 


Program 1017 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za razvoj ruralnog područja – LAG „Bura“ planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za razvoj ruralnog područja – FLAG “Tri mora“ planirano je 10.000,00 kuna 

3. Za projektnu dokumentaciju za Ribarsku kuću u Rovanjskoj planirano je 15.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu