Proračun Općine Tučepi za 2021. godinu

2021 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Tučepi prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili ga što transparentnijim nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.tucepi.hr.


Ovim projektom želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.


U 2021.godini prioritet nam je podići kvalitetu života naših stanovnika. Želimo da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike.

I ove godine veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za uređenje komunalne infrastrukture, nastavljamo s održavanjem čistoće javnih površina, održavanjem javnih i zelenih površina, šetnice, groblja i komunalne opreme, uređaja i manje komunalne infrastrukture.

Neki od značajnijih projekata za koje su osigurana proračunska sredstva su; izgradnja protupožarnog puta Ratak-Vrisje ( II faza), izgradnja mosta na putu kod sv. Kate, izgradnja pothodnika Ratac, rekonstrukcija nogostupa i vodoopskrbnog cjevovoda uz sjeverni rub magistrale na predjelu Podgradac, te izgradnja zaštitnog obalnog pera na predjelu Dračevice. Na potoku kod restorana „Gusari“ planira se izgradnja jednog zaštitnog pera, nadmorske dužine od cca. 40 m. Pero će biti izvedeno kao nasuta konstrukcija od kvalitetnog kamenog materijala različitih granulacija Uz „korijen“ pera će se nasuti dodatni šljunčani plažni materija. Na taj način želimo spriječiti odnošenje plažnog materijala u more i degradiranje postojeće plaže.

Učenicima i studentima s područja Općine Tučepi dodjeljujemo stipendije te im sufinanciramo prijevoz. Dodjeljujemo 20 stipendija uspješnim i darovitim studentima (iznos stipendije koji će se dodijeliti za uspješne studente je 1.000,00 kuna mjesečno za 10 mjeseci akademske godine), želeći ulagati u njihovo obrazovanje i poticati ih da budu što uspješniji, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima novorođene djece, dodjeljujemo jednokratne novčane naknade, za prvo dijete i svako sljedeće 4.000,00 kuna, a sufinanciramo i boravak djece u vrtiću.

S ciljem očuvanja tradicije i kulture Općine, financiramo kulturne, športske i ostale udruge koje nas predstavljaju. 

Stanovnicima slabijeg imovinsko stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći i poklon pakete te pomažemo starijim, bolesnim i nemoćnim osobama.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje planiramo realizirati, a ukoliko i Vi imate prijedloge što bismo još trebali napraviti kako bismo unaprijediti našu Općinu, molimo da nam to napišete.

Savjetovanje za prijedlog proračuna provedeno je od 23.12.2020.  do  28.12.2020.


Općinski Načelnik

Ante Čobrnić
Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tučepi za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Tučepi za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Tučepi koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Tučepi kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Tučepi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 17.559.460,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Tučepi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 15.206.960,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.251.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.466.000,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu od 2.385.000,00 kuna i porez na robu i usluge planiran u iznos od 400.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiran u iznosu od 3.723.800,00 kuna za pomoći proračunu iz drugih proračuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 412.660,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.050,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 411.610,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.781.500,00 kuna, od toga Upravne I administrativne pristojbe planirane u iznosu od 751.500,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 530.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 8.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 30.000,00 kunaPrihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.352.500,00 kuna za prihode od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstavaRASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Tučepi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 17.559.460,00


Rashodi od poslovanja


Rashodi od poslovanja Tučepi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.773.285,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 927.700,00 kuna, od toga Plaće (bruto) planirane u iznosu od 780.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.700,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 139.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.494.385,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 34.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 330.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.958.485,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.170.800,00 kuna

3. Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 137.000,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 200.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 452.000,00  kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.562.200,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.302.200,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 230.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.286.175,00 kuna, 

od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 400.000,00 kuna, građevinski objekti planirani u iznosu od 5.663.850,00 kuna, i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 2.222.325,00  kuna


Vlastiti izvori-višak/manjak prihoda

Manjak sredst.iz predh. Godina za pokriće planiran u iznosu od 500.000,00 kuna
OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 370.300,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog Vijeća planirana u iznosu od 285.200,00 kuna

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 240.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 195.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 45.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za rad političkih stranaka planirano je 45.200,00 kuna za tekuće donacije

Program 1001 Izbori za lokalnu samoupravu planirani u iznosu od 85.100,00 kuna

Za troškove lokalnih izbora planirano je 85.100,00 kuna, od toga; 1.600,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 2.500,00 kuna za rashode za materijal i usluge, 11.000,00 kuna za rashode za usluge i 70.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 16.689.160,00 KUNA


REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.871.985,00  KUNA


Program 1000 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela planiran je u iznosu od 2.871.985,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je od 2.506.985,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 927.700,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 780.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.700,00 kuna i doprinosi na plaće 139.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.442.285,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima 33.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 78.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.075.485,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 255.800,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 137.000,00 kuna od toga; 45.000,00 kuna za kamate za primljene zajmove i kredite i 92.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2.  Za zakup zemljišta za postavljanje reklamnog panoa planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

3. Za sufinanciranje T-2 tima Hitne pomoći planirano je izdvojiti 200.000,00 kuna za Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna financirano od prihoda od poreza

4. Za kapitalne pomoći –Tučepi d.o.o. planirano je 30.000,00 kuna

5. Za izradu i održavanje baze podataka PLUR planirano je izdvojiti 45.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

6. Za konzultantske usluge za provedbu postupaka nabave male vrijednosti planirano je izdvojiti 40.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

7. Za vođenje informacijskog sustava Spur planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza  za rashode za usluge

8. Za unapređenje zaštite zdravlja životinja planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge


KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANA U IZNOSU OD 8.350.850,00 KUNA


Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.287.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je izdvojiti 191.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je izdvojiti od 126.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

3. Za održavanje zelenih površina – čišćenje stabala planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

4. Za utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirano je izdvojiti 375.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 250.000,00 kuna i rashodi za usluge 125.000,00 kuna

5. Za eko renta i sanaciju i zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je izdvojiti 300.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za tekuće održavanje JPP-ostalo planirano je izdvojiti od 500.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

7. Za tekuće održavanje groblja planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

8. Za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije planirano je izdvojiti 75.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

9. Za tekuće održavanje šetnice planirano je izdvojiti 500.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

10. Za pranje i čišćenje kamenih JPP planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

11. Za održavanje komunalne opreme, uređaja i manje komunalne infrastrukture planirano je 130.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 1001 Izgradnja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 6.063.850,00 kuna

1. Za izgradnju protupožarnog puta Ratak-Vrisje(II faza) planirano je 86.500,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

2. Za izgradnju mosta na putu kod sv. Kate planirano je 75.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte 

3. Za izgradnju sustava javne rasvjete na novom dijelu ulice istočno od groblja planirano je 24.500,00 kuna za građevinske objekte

4. Za izgradnju pothodnika Ratac planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

5. Za izgradnju sustava javne rasvjete na novom nogostupu uz d8 iznad villa "Vinka" planirano je 24.950,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

6. Za betoniranje strmog dijela protupožarnog puta na predjelu Počivarce planirano je 80.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

7. Za otkup zemljišta i zgrade za izgradnju nove uljare (punikuća čest.zem.2874/5 k.o.Tučepi) planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine  za Materijalna imovina - prirodna bogatstva 

8. Za rekonstrukcija nogostupa i vodoopskrbnog cjevovoda uz sjeverni rub d8 Podgradac “ planirano je 1.500.000,00 kuna od toga; 1.072.220,00 financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte , 227.500,00 kuna za građevinske objekte financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna i 200.280,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objeke

9. Za izgradnju Pera 5 za zaštitu plaže (Dračevice) planirano je 2.000.000,00 kuna , od toga:1.000.000,00 financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte i 1.000.000,00 financirano od kapitalne pomoći iz županijskig  proračuna za građevinske objekte 

10. Za otkup zemljišta za izgradnju pothodnika RATAC planirano je 150.000,00 kuna financirano prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za Materijalna imovina - prirodna bogatstva 

11. Za arheološke istražne radove uz crkvu Male Gospe(ZA POTREBE IZGRADNJE NOVE MRTVAČNICE I PODZEM.GARAŽE) planirano je 80.500,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

12. Za izgradnju sustava javne rasvjete uz crkvu sv.Roka ( Srida Sela) do spoja sa državnom cestom D512 planirano je 85.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

13. Za betoniranje dijela protupožarnog puta Ratak(Podstup) Vrisje planirano je 175.000,00 kuna

14. Za rekonstrukciju pješačke ulice na predjelu EKONOMIJA - G.RATAC planirano je 86.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

15. Za asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste u zaselku Srida Sela planirano je 85.400,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

16. Za rekonstrukcija puta u u zaselku Podpeć (prema Zini) planirano je 70.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte 

17. Za betoniranje puta prema Zečevici II faza planirano je 64.500,00 kuna

18. Za izradu nove ploče javne rasvjete u ts "Neptun" planirano je 16.500,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

19. Za izgradnju potpornog zida i dijela sustava oborinske odvodnje u Kačolinama planirano je 85.000,00 kuna financirano iz komunalnog doprinosa

20. Za uređenje prilaznog kolnog puta , parkir. Mjesta i trga na predjelu Gornja Moća planirano je 125.000,00 kuna 


IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA PLANIRANA U IZNOSU OD 2.222.325,00 KUNA


Program 1000 Izrada dokumenata prostornog uređenja planirana u iznosu od 2.222.325,00 kuna

1. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta na marini planirano je 650.000,00 kuna od toga;  300.000,00 kuna financirano do prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 350.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za geotehn.istražne radove za potrebe projek.nove mrtvačnice,otvorenog parkir.i podz.garaza uz  groblje planirano je 23.075,00 kuna  financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

3. Za izradu PPU Općine Tučepi  planirano je 24.875,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za dokumentaciju za novu osnovnu školu, dječji vrtić i sportsku dvoranu planirano je 800.000,00 kuna

5. Za usklađ.procjene rizika(novi rizici - pandemija, ekstr vremen.uvjeti ) i izrada plana djelovanja cz  planirano je 17.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za geotehničko istražne radove Pera 5 kod "Gusara" planirano je 32.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

7. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije ulice  Blato (od D8 do Kurana)planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Za izradu izmjena i dopuna UPU SLATINA planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta plažnog pera kod "Gusara" planirano je 95.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za provođenje javnog arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja nove osnovne škole , dj. Vrtića i dvorane planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za izradu idejnog projekta nove mrtvačnice, otvorenog parkirališta i podzemnih garaža na groblju planirano je 245.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

12. Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog Vatrogasnog doma planirano je 100.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa

13. Za izradu izradu izmjena i dopuna UPU Luke planirano je 24.875,00 kuna financirano od financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu 


PROGRAM KULTURE PLANIRAN U IZNOSU OD 421.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 421.000,00 kuna

1. Za kulturne manifestacije Općine Tučepi planirano je izdvojiti 350.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za redovan rad kulturno umjetničkih društava i udruga planirano je izdvojiti 71.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacijeOBRAZOVANJE I ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 1.102.000,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad udruga u predškolskom odgoju planirano u iznosu od 840.000,00 kuna

Za sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce planirano je 840.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1001 Djelatnost osnovne škole Tučepi iznad standarda planirano u iznosu od 80.000,00kuna


Za financiranje Osnovne škole Tučepi planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza  za tekuće donacije


Program 1002 Stipendiranje studenata planirano u iznosu od 147.000,00 kuna

Za stipendije planirano je 147.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirane u iznosu od 35.000,00 kuna


Za tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 760.000,00 KUNA 


Program 1000 Redovna djelatnost DVD Tučepi planirano u iznosu od 680.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost DVD Tučepi planirano je izdvojiti 278.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

2. Za plaće za sezonske vatrogasce planirano je 172.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

3. Za kapitalne donacije DVD Tučepi planirano je 230.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za kapitalne donacije


Program 1001 Civilna zaštita planiran u iznosu od 10.000,00 kuna

Za program civilne zaštite planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1002 Program rada udruga od značaja za ZIS planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za redovan rad udruga planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


ZA SOCIJALNU ZAŠTITU PLANIRAN JE IZNOS OD 235.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 235.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za socijalnu zaštitu starijih, bolesnih i nemoćnih osoba planirano je izdvojiti 65.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za socijalnu zaštitu djece i mladih planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna z financirano od prihoda od poreza a ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za nabavu poklon paketa za umirovljenike i članove socijalno ugroženih obitelji planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


DRUŠTVENE I OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 98.000,00 KUNA

Za financiranje ostalih programa i udruga društvene djelatnosti planirano je izdvojiti 98.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


ZA PROGRAM ŠPORTA PLANIRAN JE IZNOS OD 628.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u športu planirano u iznosu od 628.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost športskih udruga planiran je iznos od 558.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje prijevoza športskih udruga planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna