Proračun Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu

2021 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Veliki Bukovec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.velikibukovec.hr.

Želimo Vam pokazali što nam je u planu napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna s toga Vam predstavljamo Proračun za građane.

Brojnim komunalnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših mještana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte kao što su održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, javnih površina i groblja. Nastavljamo s modernizacijom centra naselja, rekonstrukcijom rotora na raskrižju Dravske i Kolarove ulice, rekonstrukcijom mosta preko rijeke Plitvice u Dubovici, rekonstrukcijom raskrižja Dravske ulice i ulice Franje Sovića i drugih projekata. U planu je i izgradnja malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnosti, s toga smo dio sredstava izdvojili smo za stipendiranje studenata, sufinanciranje školske kuhinje, financiramo nabavu radnih bilježnica za učenike O.Š. Veliki Bukovec, učenicima srednjih škola sufinanciramo cijenu prijevoza i dodjeljujemo nagrade.

Nastavljamo s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec, koja će nakon završetka imati četiri nove učionice, biti će napravljena i nova školska kuhinja s blagovaonicom te novi ulaz u školu. Završit  će se dosad neiskorišteni dio dvorane koja će  biti primjerena za školu i u skladu sa školskim pedagoškim standardom, a sve u želji da našim učenicima pružimo modernu ustanovu za obrazovanje i olakšamo im pohađanje škole, jer bi završetkom ovog projekta svi učenici mogli pohađati jednosmjensku nastavu i imati dodatne sadržaje u smislu produženog boravka i ostalih sportskih aktivnosti u dvorani.

Općina ima program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

na području Općine Veliki Bukovec kojim se pomaže pri kupnji prve nekretnine, obiteljima s novorođenom djecom dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.500,00 kuna, a sve kako bismo zadržali mlade obitelji i pružili im ljepšu i svjetliju budućnost.

Osobama slabijeg imovinskog stanja isplaćujemo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrijev i stanovanje te sufinanciramo prijevoz starijih i nemoćnih osoba s područja regije Ludbrega.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Poštovani građani izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2021. godinu možete pronaći OVDJE.


Vaš načelnik!


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Veliki Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Veliki Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa


Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 10.217.955,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.306.455,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.677.670,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 3.532.570,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 101.100,00 kuna, porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 41.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.184.355,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 377.328,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 1.000.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirano u iznosu od 1.807.027,00;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.034.930,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.032.930,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 396.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 42.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 334.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija planirani u iznosu od 5.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 8.500,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 511.500,00 kuna od toga prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 510.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 1.500,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od zaduživanja – primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna.


Višak /manjak prihoda 

Višak prihoda iz prethodnih godina 300.000,00 kunaRASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 10.217.955,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 3.653.100,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 614.200,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 484.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 52.8000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 77.200,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.758.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 46.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 178.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.243.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 290.300,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 22.400,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 kuna i 12.400,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Subvencije planirane u iznosu od 80.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 295.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 15.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirano u iznosu od 280.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 388.800,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 494.600,00 kuna, od toga za tekuće donacije 372.600,00 kuna, kapitalne donacije 120.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 2.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 6.408.855,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.408.855,00 kuna, od toga građevinski objekti 6.162.355,00 kuna, postrojenje i oprema 183.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 63.500,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 156.000,00 kuna

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 156.000,00 kuna za Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 156.000,00 kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 708.700,00 kuna

1. Za rad predstavničkog i izvršnog tijela planirano je 591.700,00 kuna, od toga:

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 134.200,00 kuna, od toga plaće (bruto) 115.000,00 kuna i doprinosi na plaće 19.200,00 kuna;

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 291.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 76.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.500,00 kuna;

• financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna;

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 156.000,00 kuna  za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

2. Za promidžbu i informiranje građana planirano je 103.000,00 kuna za rashode za usluge,

3. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 14.000,00 kuna za tekuće donacije.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 9.509.255,00 KUNA


Program 1001 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 779.100,00 kuna

1. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 779.100,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 480.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 369.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 52.800,00 kuna i doprinosi na plaće 58.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 284.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 42.000,00 kuna, rashodi za usluge 180.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.200,00 kuna;

• Za financijske rashode planirano je 12.400,00 kuna za ostale financijske rashode; 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete.


Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 402.300,00 kuna

1. Održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika planirano je 20.000,00 kuna za rashode usluga;

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 60.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna;

3. Za održavanje i razvoj cestovne infrastrukture planirano je 235.000,00 kuna,

4. Za održavanje javnih površina planirano je 67.300,00 kuna,

5. Za održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1003 Poljoprivreda i gospodarstvo planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

1. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 40.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

2. Za održavanje poljoprivrednih površina planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1004 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za potporu u obrtničkom i poduzetničkom sektoru planirano je 40.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor


Program 1005 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 117.000,00 kuna

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za veterinarsko-tehničke poslove planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za razvoj sustava zbrinjavanja otpadom planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za provođenje DDD mjera planirano je 32.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada planirano u iznosu od 15.000,00 kuna za pomoć unutar općeg proračuna


Program 1006 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda  planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za održavanje kanala za odvodnju oborisnkih voda planirano je 20.000,00 kuna za rashode poslovanja za pomoć unutar općeg proračuna


Program 1007 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 404.400,00 kuna 

1. Za Redovan rad i održavanje infrastrukture za Dječji vrtić Krijesnica - Podružnica Veliki Bukovec planirano je 349.400,00 kuna od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 34.400,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna za rashode za usluge i 4.400,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

• Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 280.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je u iznosu od 35.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za sufinanciranje dječjeg vrtića planiran je iznos od 55.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1008 Osnovno i srednje školstvo planirano u iznosu od 1.273.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prijevoza učenika planiran je iznos od 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za sufinanciranje školske kuhinje planiran je iznos od 22.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za financiranje radnih bilježnica za učenike O.Š. Veliki Bukovec s područja Općine Veliki Bukovec planirano je u iznosu od 35.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za nagrađivanje učenika i njihovih mentora planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće donacije,

5. Za sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti planirano je 11.000,00 kuna za ostale nagrade građanima,

6. Za novčane naknade učenicima srednjih škola planirano je u iznosu od 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Za stipendije učenicima srednjih škola planirano je 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

8. Za rekonstrukciju zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec planiran je iznos od 1.100.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna.


Program 1009 Visoko obrazovanje planirano je u iznosu od 50.000,00 kuna

Za novčane naknade studentima planiran je iznos od 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1010 Upravljanje imovinom planirano je u iznosu od 515.000,00 kuna

1. Za održavanje i uređenje građevinskih objekata planiran je iznos od 366.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 336.000,00 kuna,

2. Za podmirenje troškova energenata planiran je iznos od 60.000,00 kuna, od toga 56.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 4.000,00 kuna za rashode za usluge,

3. Za opremanje poslovnih prostora planiran je iznos od 44.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 43.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 1.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

4. Za sustav video nadzora planirano je 45.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


Program 1011 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planiran je iznos od 151.000,00 kuna

1. Za vatrogasnu zajednicu Općine Veliki Bukovec planiran je iznos od 140.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za Hrvatsku-gorsku službu za spašavanje planiran je iznos od 1.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za Civilnu zaštitu planiran je iznos od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


Program 1012 Razvoj sport i rekreacije planirano u iznosu od 476.700,00 kuna

1. Za redovan rad sportskih udruga planiran je iznos od 80.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za pokroviteljstvo sportskih natjecanja planiran je iznos od 10.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za ostale potrebe u sportu planiran je iznos od 33.200,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

4. Za izgradnju malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj planirano je 353.500,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1013 Razvoj civilnog društva planiran je iznos od 229.100,00 kuna

1. Za rad organizacije društva planiran je iznos od 30.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za tekuće donacije udrugama planiran je iznos od 40.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za rad zdravstvenih neprofitnih organizacija planiran je iznos od 19.500,00 kuna za tekuće donacije,

4. Za tuzemne članarine planiran je iznos od 18.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

5. Za rad humanitarnih organizacija planiran je iznos od 2.000,00 kuna za tekuće donacije,

6. Za mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji planiran je iznos od 120.000,00 kuna za kapitalne donacije.


Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa planirano je u iznosu od 4.418.855,00 kuna

1. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – rotor na raskrižju Dravske Kolarove ulice u V. Bukovcu planiran je u iznosu od 1.240.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planiran je iznos od 20.000,00 kuna za rashode za usluge,

• Za rashode za nabavu nefinancijske imovine planiran je iznos od 1.220.000,00 kuna za građevinske objekte,

2. Rekonstrukciju mosta preko rijeke Plitvice u Dubovici planirana je u iznosu od 1.950.000,00 kuna za građevinske objekte;

3. Ulaganje u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumske ceste planirano je u iznosu od 1.028.855,00 kuna za rashode za usluge,

4. Za rekonstrukciju raskrižja Dravske ulice i Ulice Franje Sovića planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1015 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano je u iznosu od 422.500,00 kuna 

1. Za izradu prostorno-planskih dokumenata planiran je iznos od 62.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

2. Za modernizaciju naselja u Velikom Bukovcu planiranje u iznosu od 50.000,00 kuna za građevinske objekte,

3. Ograda – groblje Veliki Bukovec planirano je 160.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Za javnu rasvjetu planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1016 Promicanje kulture planiran je iznos od 33.000,00 kuna

Za pokroviteljstvo kulturnih događanja planiran je iznos od 33.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za rashode za usluge i 23.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja 


Program 1017 Socijalna skrb i mjere demografske obnove planiran je iznos od 127.300,00 kuna, od toga:

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planiran je iznos od 61.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za podmirenje troškova stanovanja planiran je iznos od 6.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za pomoć i njegu u kući planiran je iznos od 7.800,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za pomoć za ogrjev (sufinanciranje iz županijskog proračuna) planiran je iznos od 10.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Za prijevoz starijih i nemoćnih osoba s područja regija Ludbrega planirano je 1.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

6. Za potporu roditeljima novorođene djece planiran je iznos od 35.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za darove djeci povodom blagdana planiran je iznos od 5.000,00 kuna za tekuće donacije