Proračun Općine Milna za 2022. godinu

2022 Arhiva


DokumentiProračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Milna prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcinamilna.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Da naša Općina izgleda uređeno i atraktivno izdvajamo sredstva za redovna održavanja postojeće infrastrukture kao i za nove projekte.

Narednu proračunsku godinu zasigurno će obilježiti početak izvođenja radova rekonstrukcije i dogradnje obale Racić, kao zajednički projekt Općine i Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o projektu vrijednosti 14 milijuna kuna i koji spada u kategoriju razvojnih projekta čiji cilj je otvaranje novih radnih mjesta u našoj Općini. Nastavlja se realizacija građenja mrtvačnice, ali i proširenje groblja u Milni, izgradnja vodoopskrbnog sustava dijela naselja Milne sa javnom rasvjetom. Od novih projekata započinje se izgradnje sustava odvodnje dijela naselja Milne – Mlini i Kuk te razvoj projekta odvodnje otpadnih voda naselja Bobovišća na moru, Ložišća i Bobovišća. Također ulažemo u održavanje mjesnih plaža, sve u cilju stvaranja ugodne okoline koja privlači posjetitelje i u kojoj uživaju stanovnici Općine.

Projekt Interpretacijskog centara maritimne povijesti Milne značajan je za cijelu regiju i po svojem završetku  predstavljat će prostor očuvanja i memorije identiteta utemeljene na martimnoj baštini. Ovo je projekt za kojega smo osigurali 100% financiranje iz sredstava EU fondova.  Bitno je očuvati naše kulturne običaje i baštinu i stoga dio proračunskih sredstva odvajamo za financiranje udruga i neprofitnih organizacija koje se brinu da kulturni identitet i baština nekih prošlih vremena pronađe svoje mjesto u modernorem dobu i obogati živote stanovnika naše zajednice. Kao što je bitno oplemeniti kulturni aspekt života u zajednici, od istog je značaja tjelesna aktivnost i zdravlje što promoviraju naše sportske udruge, a mi ih podupiremo odvajanjem sredstava za njihovo daljnje djelovanje. U narednoj godini planira se daljnje ulaganje u izgradnji novih sportskih sadržaja u našem sportsko-rekreacijskom centru „Bregana“. 

Da bi naše učenike i studente motivirali na ostvarivanje svojih potencijala i što boljih uspjeha osigurali smo sredstva za stipendije, sufinanciranje prijevoza, nabavu radnih bilježnica i besplatnu prehranu djeci kojoj je potrebna pomoć tog aspekta. Za naše najmlađe stanovnike i pomoć njihovim roditeljima planirana su sredstva iz proračuna za dodjelu naknada za novorođenu djecu i sufinanciranje dječjeg vrtića. 

Najugroženijim skupinama nudimo pomoć kroz financiranje troškova stanovanja, novčanih pomoći kućanstvima, sredstvima namijenjenim za suzbijanje ovisnosti. Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakoj stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivamo sve stanovnike Općine Milna da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine i njenog daljnjeg  razvoja. 


Dragi stanovnici, ovim kratkim obraćanjem predstavio sam Vam dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.


Savjetovanje za prijedlog Proračuna je trajalo od 11.11.2021. do 5.12.2021. godine.Vaš Načelnik!Savjetovanje za prijedlog Proračuna možete pogledati ovdje.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Milna za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Milna za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Milna koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Milna kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Milna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 14.946.675,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Milna za 2022. godinu planirani su u iznosu od   13.446.675,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.581.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.751.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 3.640.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 190.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.583.175,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija 2.671.975,00 kuna, pomoći iz proračuna 910.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima 1.200,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 842.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 6.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 836.500,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.440.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 320.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 190.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.930.000,00 kunaPrihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja (primljeni zajmovi banaka i ostalih financijskih institucija) planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna.
RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Milna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 14.946.675,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Milna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 7.473.951,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.615.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 1.350.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 42.000,00 kuna i doprinosi na plaće 223.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.211.951,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 170.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 306.951,00 kuna, rashodi za usluge 3.272.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 463.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 23.000,00 kuna ostale financijske rashode

4. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 460.000,00 kuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.164.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 7.272.724,00 kuna

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.442.724,00 kuna, od toga za građevinske objekte 2.587.724,00 kuna, za postrojenje i opremu planirano u iznosu od 195.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirano u iznosu od 660.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 3.830.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.300.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 530.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od banka i ostalih financijskih institucija. Glava 00101 OPĆINA MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 14.142.675,00 KUNA


Program 101-Općina Milna planiran u iznosu od 200.000,00 kuna

Za Općinu Milna planirano je 200.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija


Program 111 Javna uprava planiran u iznosu od 1.845.951,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je 1.775.951 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.020.000,00 kuna , od toga plaće (bruto) 850.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 140.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 737.951,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 141.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 80.951,00 kuna, rashodi za usluge 317.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 199.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 18.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za komunalne usluge planirano je 65.000,00 kuna za rashode za usluge 

3. Za izborne troškove planirano je 5.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna


Program 112 Sport planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za sufinanciranje sportskih aktivnosti planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 115 Neprofitne organizacije planirano u iznosu od 388.000,00 kuna

1. Za ostale udruge i društva planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sportske udruge planirano je 76.000,00 kuna za tekuće donacije, od toga 30.000,00 kuna za Udrugu balunjera „Crvana“, 33.000,00 kuna za Sportsko društvo „Milna“ i za ostale udruge 13.000,00 kuna

3. Za udruge roditelja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije – Udruga „Brački pupoljci“

4. Za DDDK planirano je 12.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za LAG Brač, Šolta planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za Udrugu Bobovišće na moru planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za Hrvatsku pučku prosvjetu Ložišća planirano je 33.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za KŠRM Mrdulja planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

9. Za Lovačko društvo Brač planirano je 9.000,00 kuna za tekuće donacije 

10. Za Udrugu Uzmah planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije

11. Za Amatersko kazalište Servantes planirano je 38.000,00 kuna za tekuće donacije

12. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 116 Socijalna i zdravstvena skrb planirano u iznosu od 465.000,00 kuna

1. Za pomoć kućanstvima planirano je 255.000,00 kuna, od toga pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 55.000,00 kuna, porodiljine naknade i oprema za novorođenčad 180.000,00 kuna i ostale naknade iz proračuna u novcu 15.000.00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi planirane su u iznosu od 5.000,00 kuna za stanovanje 

2. Za pomoć studentima i đacima planirano je 205.000,00 kuna, od toga stipendije i školarine 130.000,00 kuna, ostale naknade iz proračuna 15.000,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 kuna i ostale naknade iz proračuna u naravi 30.000,00 kuna

3. Za suzbijanje ovisnosti planirano je 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju 


Program 118 Protupožarna i civilna zaštita i Crveni križ planirano u iznosu 440.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje DVD-a planirano je 280.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za protupožarne i zaštitne aktivnosti planirano je u iznosu od 120.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Sufinanciranje Crvenog križa planirano je 40.000,00 kuna


Program 119 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.885.000,00 kuna

1. Za parkiralište planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za nerazvrstane ceste i mjesne ulice planirano je 350.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za poljske i protupožarne puteve planirano je 250.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za javne površine i čistoću planirano je 870.000,00 kuna, od toga uređenje zelenih površina 120.000,00 kuna, iznošenje i odvoz smeća 480.000,00 kuna, deratizacija i dezinsekcija 50.000,00 kuna, saniranje i odlaganje 100.000,00 kuna, ekološka renta 50.000,00 kuna i ostale komunalne usluge 70.000,00 kuna

5. Za javnu rasvjetu planirano je 330.000,00 kuna, od toga energija 180.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000,00 kuna

6. Za mjesne plaže planirano je 95.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.000,00 kuna i zakupnine i najamnine 50.000,00 kuna

7. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 10.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

8. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 900.000,00 kuna za ostale komunalne usluge

9. Za održavanje ostalih objekata planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 120 Komunalna infrastruktura – izgradnja planirano u iznosu od 4.512.724,00 kuna

1. Za igralište Milna planirano je 450.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za igralište Ložišće planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za parkiralište Bobovišće i Ložišće planirano je 20.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za ostale javne površine planirano je 70.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za nerazvrstane ceste planirano je 1.615.000,00 kuna, od toga 1.370.000,00 kuna za građevinske objekte, 45.000,00 kuna za postrojenja i opremu i 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za javnu rasvjetu planirano je 400.000,00 kuna za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

7. Za groblja planirano je 627.724,00 kuna za građevinske objekte

8. Za opskrbu vodom planirano je 130.000,00 kuna za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

9. Za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planirano je 150.000,00  za postrojenje i opremu

10. Za obalu planirano je 1.000.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 121 Javne potrebe ustanova planirano u iznosu od 336.000,00 kuna

1. Za doniranje zdravstvu (ambulanta, ginekolog i pedijatar) planirano je 36.000,00 kuna

2. Za Osnovnu školu Milna planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Turističku zajednicu Općine Milna planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije

Program 123 Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije planirano u iznosu od 2.760.000,00 kuna

1. Za ostala kapitalna ulaganja - studije planirano je 220.000,00 kuna, od toga ID PPUO Milna 150.000,00 kuna, ulaganja u računalne programe 20.000,00 kuna i elaborati 50.000,00 kuna

2. Za ulaganje u imovinu DV planirano je 240.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju

3. Za ulaganja u imovinu planirano je 2.300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Centar maritimne povijesti Milne)


Program 125 Kopneni i pomorski prijevoz planirano u iznos od 230.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje autobusne linije planirano je 130.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za sufinanciranje katamaranske linije planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 729.000,00 KUNA

Program 201 Dječji vrtić Milna planirano u iznosu od 729.000,00 kuna


Za Dječji vrtić Milna planirano je 729.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 595.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna i doprinosi na plaće 83.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od  129.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 29.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za usluge bankama 


GLAVA 00103 CENTAR ZA KULTURU MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 75.000,00 KUNA

Program 301 Centar za kulturu planirano u iznosu 75.000,00 kuna

Za Centar za kulturu planirano je 75.000,00 kuna, od toga 55.000,00 kuna rashodi za usluge i 20.000,00 kuna ostali nespomenutu rashodi poslovanja.