Proračun Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

2017 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2017. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Veliki Bukovec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.velikibukovec.hr.

Želimo Vam pokazali što nam je u planu napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna s toga Vam predstavljamo Proračun za građane.

Veliki dio novca ulažemo u komunalnu infrastrukturu, planiramo izgradnju nogostupa u Velikom Bukovcu, izgradnja rotora na raskrižju Dravske i Kolarove ulice, uređenje cesta kao i održavanje javne rasvjete. U planu je uređenje groblja u Velikom Bukovcu, adaptacija krovišta na mrtvačnici i uređenje staza.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo pomoći u novcu i naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratnu novčanu pomoć.

Želimo očuvati našu kulturu s toga financiramo Udruge koje djeluju na području naše Općine kako bi im pomogli da nas predstavljaju.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Veliki Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Veliki Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu planirani su u iznosu od 3.007.106,50 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu planirani su u iznosu od 2.847.106,50 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.148.109,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 953.109,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 90.000,00 kuna, Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 90.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza planirani u iznosu od 15.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 585.297,50 kuna, od toga Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 573.297,50 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 12.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 877.700,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 875.700,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 233.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 85.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 28.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 120.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 60.000,00 kuna 


Višak prihoda preneseni 100.000,00 kunaRASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu planirani su u iznosu od 3.007.106,50 kuna


Rashodi poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2017. godinu planirani su u iznosu od 1.943.206,50 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 276.900,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 232.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.500,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 36.400,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.082.262,50 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 28.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 167.062,50 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 568.700,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 15.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 303.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 14.004,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 2.004,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 12.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 289.500,00kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 265.440,00 kuna za Tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 1.057.300,00 kuna

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 760.425,00 kuna, od toga građevinski objekti 640.425,00 kuna, postrojenje i oprema 35.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 85.000,00 kuna

2.Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 296.425,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 276.875,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 6.600,00 kuna

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 6.600,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Predstavnička i izvršna tijela Općine Veliki Bukovec planirano u iznosu od 308.400,00 kuna


Program 1001 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 308.400,00 kuna

Za materijalne rashode planirano je 308.400,00 kuna, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 253.400,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.698.706,50 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 839.806,50 kuna

1. Za redovnu djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 806.366,50 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 276.900,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 232.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 8.500,00 kuna i doprinosi na plaće 36.400,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 403.862,50 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 28.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 110.062,50 kuna, rashodi za usluge 235.700,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.100,00 kuna

• Za financijske rashode planirano je 14.004,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 2.004,00 kuna i ostali financijski rashodi 12.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 15.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 85.000,00 kuna

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 13.440,00 kuna za tekuće donacije

3. Za kulturne manifestacije planirano je 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1002 Komunalne djelatnosti i djelatnosti uređenja prostora planirano u iznosu od 1.262.300,00 kuna


1. Za održavanje nelegalnog odlagališta planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 33.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 3.000,00 kuna

3. Za održavanje cestovne infrastrukture planirano je 135.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za održavanje javnih površina planirano je 27.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 7.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

5. Za razvoj i sigurnost prometa planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za održavanje i uređenje građevinskih objekata – društveni domovi planirano je 85.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 65.000,00 kuna

7. Za izgradnju nogostupa u Velikom Bukovcu planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za uređenje groblja u vlasništvu Općine Veliki Bukovec planirano je 96.875,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 76.875,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000,00 kuna

9. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 440.425,00 kuna za građevinske objekte

10. Za uređenje poslovne zgrade Općine Veliki Bukovec planirano je 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1003 Gospodarstvo planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za poljoprivredu i gospodarstvo planirano je 40.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za rashode za usluge

• Subvencije planirane u iznosu od 15.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1004 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

Za protupožarnu zaštitu, zaštitu i spašavanje planirano je 110.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1005 Sport, kultura i religija planirano u iznosu od 157.000,00 kuna

Za financiranje redovne djelatnosti sporta, kulture u religije planirano je 157.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1006 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 157.600,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja planirano je 152.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za osnovno školstvo planirano je 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1007 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći planirane u iznosu od 132.000,00 kuna

Za financiranje socijalne zaštite planirano je 132.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna