Proračun Općine Tinjan za 2021. godinu

2021 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Tinjan prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.tinjan.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

U predstojećoj godini cilj nam je poboljšati kvalitetu života našim stanovnika. Stoga nastavljamo s ulaganjem u brojne infrastrukturne projekte, izgradnju dječjeg vrtića, izgradnju javne rasvjete, izgradnju dječjeg igrališta,  obnovu zgrada starih škola u Kringi i Muntrilju i općinskih zgrada u Tinjanu, rekonstrukciju vatrogasnog doma, popravak zvonika u Tinjanu, ulaganja u ceste i dr.

Općina Tinjan je prepoznatljiva po Internacionalnom sajmu pršuta, zato i ove godine planiramo dio novca izdvojiti za uređenje Interpretacijskog centra u kojem će biti muzej pršuta i kušaonica sa suvenirnicom. Cilj nam je novom ponudom kvalitetnog sadržaja  privući u Općinu Tinjan što više turista tijekom cijele godine i tako još više doprinijeti razvoju gospodarstva ovoga kraja.  

Značajan projekt u 2021. godini je dovršetak izgradnje dječjeg vrtića za tri vrtićke i jednu jasličku grupu. Želimo našim najmlađim stanovnicima osigurati modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru, zabavu i učenje pripremati za školu. 

Smatramo da su mladi i obrazovani ljuti temelj našeg društva. Kako bismo im pomogli u njihovom daljnjem školovanju i nagradili njihov uspjeh, učenicima i studentima dodjeljujemo mjesečne stipendije. Iznos učeničke stipendije je 350,00 kuna, a studentske 450,00 kuna. Također, sufinanciramo nabavu udžbenika i produženi boravak u Osnovnoj školi. 

Obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskom stanja osigurali smo isplatu jednokratnih novčanih  pomoći, a starijim i nemoćnim osobama osiguravamo pomoć u kući i dnevni boravak.

S ciljem očuvanja tradicije i kulture, dio sredstava izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju i čuvaju naše običaje i  za manifestacije koje se održavaju na području naše Općine. 

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021 godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 16.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračun za 2021. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Tinjan za 2021. godinu bilo je provedeno od 16.11.2020. do 16.12.2020. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Vaš NačelnikŠto je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tinjan za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Tinjan za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Tinjan koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Tinjan kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna Općine Tinjan možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE


Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća planirano u iznosu od 755.000,00 kuna, od toga za:

1. Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela planirano je 75.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 kuna;

2. Lokalni izbori 2021. planirano je 100.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka;

3. ISAP Internacionalni sajam pršuta 2021 planirano je 500.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 250.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 250.000,00 kuna;

4. Dan Općine i ostale manifestacije planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 8003 Otplata kreditnih obveza planirana u iznosu od 500.000,00 kuna 

Za otplatu glavnice planirano je 500.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.


NAČELNIK


Program 1002 Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti planirano u iznosu od 215.000,00 kuna, od toga za:

1. Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti planirano je 170.000,00 kuna. od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 160.000,00 kuna za ostali nespomenute rashode poslovanja,

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostali nespomenute rashode poslovanja;

2. Izdavanje Tinjanskog lista planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju;

3. Proračunsku pričuvu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode;

4. Nabavu dugotrajne imovine planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu.


Program 1003 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za poticanje razvoja gospodarstva planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.


OPĆINSKA UPRAVA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 16.622.000,00 KUNA


Program 2000 Djelatnost Općinske uprave planirano u iznosu od 2.298.000,00 kuna, od toga za:

1. Troškove djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.218.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka  planirani u iznosu 420.000,00 kuna i 69.000,00 kuna financirani od pomoći, od toga plaće (bruto) 360.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 50.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka  planirani u iznosu od 635.000,00 kuna i 9.000,00 financirani od pomoći, od toga naknade troškova zaposlenima 35-++.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 100.00,00 kuna, rashodi za usluge 400.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 85.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 60.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 25.000,00 kuna,

2. Sređivanje i obradu arhivskog i registraturnog gradiva planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

3. Izrada i održavanje web stranice planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

4. Veterinarsko – higijeničarsku službu planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge;

5. Ljetni festival istarskog pršuta planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

6. Upravljanje sustavom javne odvodnje planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

7. ATLAS 14 - sustav za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka planirano u iznosu od 875.000,00 kuna.


Program 2001 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.320.000,00 kuna, od toga za:

1. Javnu rasvjetu planirano je 280.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju,

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za rashode za usluge;

2. Tekuće i investicijsko održavanje planirano je 1.040.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani iznosu od 40.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju,

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za rashode za usluge;


Program 2002 Kapitalni projekti planirani u iznosu od 10.801.000,00 kuna, od toga za:

1. Izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića planirano je 7.750.000,00 kuna, 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 2.850.000,00 kuna financirano od pomoći.

2. Izgradnju javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka za građevinske objekte;

3. Popravak zvonika u Tinjanu planirano je 350.000,00 kuna, 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 150.000,00 kuna financirano od pomoći;

4. Interpretacijski centar u Tinjanu planirano je 650.000,00 kuna, 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 500.000,00 kuna od pomoći;

5. Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

6. Prenamjenu i uređenje starih škola u Kringi i Muntrilju planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte;

7. Razvoj širokopojasnog pristupa internetu – optički kabel planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte;

8. Izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun“ planirano je 21.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna;

9. Opću bolnicu Pula planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna;

10. Rekonstrukciju vatrogasnog doma Muntrilj planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

11. Nabavku spremnika za selektivno prikupljanje otpada planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći za postrojenja i opremu;

12. Ulaganje u nerazvrstane ceste planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

13. Energetsku obnovu zgrade Općine Tinjan planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za građevinske objekte;

14. Rekonstrukciju zgrade Tinjan planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 50.000,00 i 50.000,00 kuna od pomoći za građevinske objekte;

15. Izgradnju dječjeg igrališta Tinjan planirano je 275.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte,

16. Plan razvoja Općine Tinjan 50.000,00 kuna,

17. Punionica automobila planirano u iznosu od 105.000,00 kuna,

18. Opremanje dječjih igrališta planirano je u iznosu od 85.000,00 kuna,

19. Za Strategiju primjene koncepta pametne Općine Tinjan za razdoblje od 2021.-2027. godine planirano je 50.000,00 kuna.


Program 3001 Javni red i sigurnost planirano u iznosu od 560.000,00 kuna

Za zaštitu od požara i civilnu zaštitu planirano je 560.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i pritaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za tekuće donacije,

• Pomoći dane inozemstvo i unutar općeg proračuna financirano od pomoći planirane u iznosu od 460.000,00 kuna.


Program 4001 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 812.000,00 kuna

Za redovan rad Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin područnog vrtića u Tinjanu planirano je 812.000,00 kuna, od toga:

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirano od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 800.000,00 kuna,

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 12.000,00 kuna.


Program 4002 Školstvo planirano u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga za:

1. Stipendije učenicima i studentima planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Donaciju OŠ „Vladimir Nazor“ Pazin PŠ Tinjan planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Produženi boravak planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

4. Sufinanciranje voditelja područnih škola u O.Š. Vladimir Nazor Pazin planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

5. Sufinanciranje stručnog suradnika – logopeda planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna;


Program 5001 Socijalne potrebe planirane u iznosu od 256.000,00 kuna, od toga za:

1. Pomoći obiteljima i kućanstvima planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Donacije socijalno – zdravstvenim udrugama planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Sigurnu kuću Istra planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Sufinanciranje nabave udžbenika školska godina 2021/2021 planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 5002 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za zdravstvenu zaštitu planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, za donacije zdravstvenim ustanovama.


Program 6001 Kultura planirano u iznosu od 198.000,00 kuna, od toga za:

1. Donacije udrugama planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Književni susret „Badavca 2021“ planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Jure Grando – revitalizacija kulturne baštine planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Pučko otvoreno učilište Pazin – sufinanciranje knjižnice planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Obnovu i zaštitu spomenika kulture planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

6. Austrijsku Istru planirano je 9.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

7. Zavičajnu zbirku Enrika Depiera planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

8. “Počini spod Ladonje“ – kulturna manifestacija planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 6002 Sport i rekreacija planirano je 80.000,00 kuna

Za donacije udrugama planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 7001 Razvoj poljoprivrede na području Općine Tinjan planirano u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga za:

1. Fond za razvoj poljoprivrede planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Subvencioniranje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Tinjan planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 8001 Razvoj turizma na području Općine Tinjan planirano je 50.000,00 kuna

Donacije za razvoj turizma planirane su u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 8002 Turistička infrastruktura planirano u iznosu od 12.000,00 kuna, od toga za:

1. Biciklističku stazu od „Lokve do lokve“ planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

2. Stazu Suhozida planirano je 2.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte.PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Tinjan za 2021. godinu planirani su u iznosu od 18.092.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Tinjan za 2021 godinu planirani su u iznosu od 10.942.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.077.900,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.894.950,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.152.950,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 30.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.243.100,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 500.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 393.100,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 280.000,00 kuna i pomoći iz državnih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 3.070.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 401.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.070.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 40.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 30.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 150.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirano u iznosu od 4.700.000,00 kuna.


Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja

Višak prihoda iz prethodnih godina 2.000.000,00 kuna