Proračun Općine Jasenice za 2021. godinu

2021 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Jasenice prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.jasenice.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam približiti i na pojednostavljen način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima Općine Jasenice. 

Brojnim komunalnim projektima na području Općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših stanovnika. Stoga smo osigurali znatna sredstva za  održavanje postojeće komunalne infrastrukture; održavanje i uređenje javnih zelenih površina, održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta, uređenje mjesnog groblja, održavanje i proširenje javne rasvjete, te održavanje plaže u Maslenici i Rovanjskoj. 

Planiraju se i dodatna proširenja javne rasvjete , izgradnja objekata i uređaja za vodoopskrbu, izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i trgova, izgradnja groblja, izgradnja potpornog zida u Ul. Gojka Šuška, izgradnja stubišta, te parkirališta uz Ul. Gojka Šuška, te planiramo izgradnju i sanaciju obale u Rovanjskoj

Osim navedenih projekata Općina ulaže i u razvoj turizma kako bi se poboljšala turistička infrastruktura i proširila turistička ponuda te u jačanje gospodarstva kojim nastojim unaprijediti ruralni razvoj na području Općine ulaganjem u izgradnju šumske ceste Maslenica – Jasenice u vrijednosti od 6.500.000,00 kuna.

Nastavljamo s izgradnjom dječjeg vrtića, te  smo osigurali sredstva u Proračunu za izgradnju dječjih igrališta, sufinanciranje smještaja djece u Dječjim vrtićima „Latica“, „Obrovac“ i  „Osmijeh“.

Dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći roditeljima za svako novorođeno dijete od 5.000,00 kuna za prvo dijete, 10.000,00 kuna za drugo dijete, 35.000,00 kuna za treće dijete te za 10.000,00 kuna uvećan iznos za svako iduće dijete.

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, stoga pružamo financijsku potporu roditeljima za nabavu školskih knjiga, te Općina Jasenice sufinancira mjesečnu kartu u javnom prijevozu svim redovitim učenicima srednjih škola u iznosu od 10%. I ove godine dodjeljujemo stipendije u iznosu od 500,00 kuna za svakog redovnog studenta s područja Općine Jasenice. Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Kroz socijalni program našim najugroženijim stanovnicima omogućujemo isplatu jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dodjeljujemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Dragi stanovnici ovo je dio projekata koje planiramo napraviti u želji da našu Općinu učinimo boljom i ljepšom. Molimo Vas da nam i vi svojim prijedlozima i komentarima ukažete na ono što smatrate bitnim za bolji razvoj naše Općine.


Načelnik Općine Jasenice

Martin BaričevićŠto je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Jasenice za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Jasenice za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Jasenice koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Jasenice kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


 Prijedlog Proračuna možete pogledati OVDJE.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Ukupni prihodi Općine Jasenice za 2021. godinu planirani su u iznosu od 28.015.100,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Jasenice za 2021. godinu su 19.313.430,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 4.569.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 2.754.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.750.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 65.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 11.531.200,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.831.200,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 600.000,00 i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 9.100.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 1.298.230,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 1.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.297.230,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.755.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 200.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 405.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.150.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 30.000,00 kuna i ostali prihodi 130.000,00 kuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Jasenice za 2021. godinu planirani u iznosu od 1.351.670,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva planirani u iznosu od 1.350.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 1.670,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Općine Jasenica za 2021. godinu planirana u iznosu od 6.700.000,00 kuna 


Raspoloživa sredstva  iz prethodnih godina

Vlastiti izvori

Višak/manjak prihoda 650.000,00 kuna
Ukupni rashodi Općine Jasenice za 2021. godinu planirani su u iznosu od 28.015.100,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Općine Jasenice za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.374.100,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.561.000,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu 1.200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 163.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 198.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.174.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 70.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 785.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.529.450,00 kuna, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 789.550,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 205.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 100.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 105.000,00 kuna

4. Subvencije - subvencije trgovačkim društvima planirane u iznosu od 100.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 85.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 570.000,00 kuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 679.100,00 kuna, od toga tekuće donacije u planirane iznosu od 650.500,00 kuna, i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 28.600,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Jasenice za 2021. godinu planirani u iznosu od 18.945.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - materijalna imovina - prirodna bogatstva planirani u iznosu od 50.000,00 kuna 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 18.895.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 17.920.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 125.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 850.000,00 kunaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Planirani su u iznosu od 696.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


OPĆINSKO VIJEĆE 


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 503.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 315.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 38.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za izbore planirano je 150.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆE POSLOVE 


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu 4.019.000,00,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 3.078.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.561.000,00 kuna, od toga Plaće 1.200.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 163.000,00 kuna i doprinosi na plaće 198.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.412.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 320.000,00 kuna, rashodi za usluge 842.450,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 179.550,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 105.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za konzultantske usluge za apliciranje pri EU Fondovima planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za kamate na dugoročne zajmove planirano je 100.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove

4. Za otplatu glavnice dugoročnog zajma planirano je 696.000,00 kuna za Otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn

5. Za uredski namještaj i opremu planirano je 95.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 65.000,00 kuna i nematerijalna proizveden imovina 30.000,00 kuna


Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 407.000,00 kuna, od toga:

1. Za osnovnu djelatnost DVD-a planirano je 350.000,00 kuna, za tekuće donacije 

2. Za zaštitu na radu planirano je 12.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za civilnu zaštitu i gorsku službu spašavanja planirano je 45.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna i tekuće donacija 10.000,00 kuna

Program 1004 Promicanje kulture planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje usluga Bibliobusa planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za kulturne udruge – prema programu rada planirano je 10.000,00 kuna  za tekuće donacije

3. Pomoć za funkcioniranje crkve planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za izgradnju Društvenog doma u Zatonu planirano je 40.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za izgradnju spomenika planirano je 5.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1005 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 120.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranje turističkih događaja planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za izgradnju prezentacijskog posjetiteljskog centra Podprag  planirano je 20.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 1006 Program predškolski odjel planirano u iznosu od 2.370.000,00 kuna

1. Za program predškolskog odgoja planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje smještaja djece u DV „Latica“ u Zadru planirano je 5.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za sufinanciranje smještaja djece u DV “Obrovac“ planirano u iznosu od 60.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za sufinanciranje smještaja djece u DV “Osmjeh“ u Starigradu planirano u iznosu od 5.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

5. Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 2.100.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 85.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje materijalnih troškova u OŠ Petar Zoranić planirano je 15.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika planirano je 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za potporu roditeljima za nabavu školskih knjiga planirano je 45.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1008 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za studentske stipendije planirano je 150.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 2.030.000,00 kuna 

1. Za osnovnu djelatnost športskih udruga planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za uređenje dječjeg igrališta planirano je 900.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 200.000,00 kuna financirano od pomoći i 700.000,00 kuna financirano od primitaka od zaduživanja

3. Za uređenje i obnovu postojećeg školskog igrališta za više sportova u Maslenici planirano je 550.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za uređenje i obnovu postojećeg školskog igrališta u Rovanjskoj planirano je 550.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1010 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 100.000,00 kuna  za rashode za usluge


Program 1011 Socijalna skrb planirana u iznosu od 450.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 210.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

2. Za pomoć u naravi (ogrjev, režije i prehrana) planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za subvencije javnog prijevoza građana planirano je 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

4. Za potpore majkama za nabavu opreme za novorođeno dijete planirano je 120.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za poticaj djelovanju udruga civilnog društva planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za tekuću pomoć Udruzi dragovoljaca Domovinskog rata planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1012 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.350.000,00 kuna

1. Za održavanje i uređivanje javnih zelenih površina planirano je 340.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 105.000,00 kuna i rashodi za usluge 235.000,00 kuna

2. Za održavanje i uređenje mjesnog groblja planirano je 140.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 130.000,00 kuna

3. Za materijal i dijelove za održavanje javne rasvjete planirano je 120.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za električnu energiju – javna rasvjeta planirano je 300.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

5. Za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta planirano je 250.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za održavanje plaže u Maslenici planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za održavanje plaže u Rovanjskoj planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1013 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 8.835.000,00 kuna

1. Za izgradnju objekta i uređaja vodoopskrbe planirano je 430.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna za građevinske objekte i 30.000,0 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova planirano je 1.960.000,00 kuna, od toga financirano od općih prihoda i primitaka 800.000,00 kuna za rashode za usluge, financirano od prihoda za posebne namjene 1.110.000,00 kuna od toga za ostale nespomenute rashodi poslovanja 60.000,00 kuna , za građevinske objekte 650.000,00 kuna, za postrojenje i opremu 60.000,00 kuna i nematerijalnu proizvedenu imovinu 340.000,00 kuna, financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine , financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine 50.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva 

3. Za ulaganje u komunalnu infrastrukturu središta Maslenice planirano je 45.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izgradnju groblja planirano je 3.000.000,00 kuna , od toga financirano od prihoda za posebne namjene 600.000,00 kuna za građevinske objekte , financirano od primitaka od zaduživanja 1.700.000,00 kuna, financirano od prihoda od prodaje  nefinancijske imovine 700.000,00 kuna

5. Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za izgradnju stubišta utovarni most – Riva planirano je 20.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu, 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

7. Za izgradnju potpornog zida u Ulici Gojka Šuška planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za izgradnju stubišta od ul. Gojka Šuška do Tratarice  planirano je 330.000,00 kuna za građevinske objekte

9. Za izgradnju parkirališta uz ul. Gojka Šuška planirano je 850.000,00 kuna

10. Za izgradnju i sanaciju obale u Rovanjskoj planirano je 500.000,00 kuna


Program 1014 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 78.600,00 kuna

1. Za higijeničarsku službu planirano je 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za izradu studijske dokumentacije za izgradnju vodno.-kom. Inf. Planirano je 8.600,00 kuna

3. Za opremanje zelenih otoka planirano je 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja 


Program 1015 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano u iznosu od 830.000,00 kuna, od toga:

1. Za prostorno planiranje planirano je 320.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 220.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

2. Za izradu katastra nekretnina na području Općine Jasenice planirano je u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 420.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

3. Za izradu UPU-a obalnog pojasa Rovanjska planirano je 60.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1017 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 6.587.500,00 kuna, od toga:

1. Za razvoj ruralnog područja – LAG „Bura“ planirano je 7.500,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za razvoj ruralnog područja – FLAG “Tri mora“ planirano je 10.000,00 kuna 

3. Za pčelarski dom planirano je 70.000,00 kuna , 20.000,00 kuna  za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 50.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za izgradnju šumske ceste Maslenica-Jasenice planirano je 6.500.000,00 kuna, za građevinske objekte