Proračun Općine Breznica za 2020. godinu

2020 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Breznica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.breznica.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Značajan dio novca planiran je za komunalnu infrastrukturu – za izgradnju kanalizacije, vodovoda i javne rasvjete, za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i građevinskih objekata. Planiramo rekonstruirati Park Hrvatskih branitelja i dio zgrade društvenog doma u Bisagu.

U 2019. godini započeo je s radom Dječji vrtić Pčelica Bisag. Ukupna vrijednost projekta iznosila je više od 4,5 milijuna kuna, a sufinanciran je sredstvima Europske unije s 85% sredstava i Republike Hrvatske s 15% sredstava. U vrtić je upisano 50-ak djece, a u planu je uređenje još jedne prostorije kako bi ih se moglo upisati još 25.

Studentima dodjeljujemo stipendije u iznosu od 600,00 kn mjesečno, jer želimo pomoći u njihovom školovanju i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo dijete, 3.000,00 kuna za drugo dijete, a za svako sljedeće dijete u iznosu većem za 1.000,00 kuna, te sufinanciramo cijenu dječjeg vrtića.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći.

S ciljem očuvanja naše tradicije i kulture dio sredstava iz proračuna izdvajamo za udruge koje nas predstavljaju i djeluju na području naše Općine, kao i za razne manifestacije i obilježavanje značajnih događanja u kulturi.


Dragi stanovnici, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.Vaš Načelnik!Savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2020. godinu bilo je provedeno od 14.11.2019. do 12.12.2019. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Breznica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Breznica za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Breznica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Breznica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Breznica možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1.Opći dio proračuna sačinjavaju:

 Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

 Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 25.000,00 KUNA


Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za rad općinskog Vijeća i radnih tijela planirano je 25.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.598.600,00 KUNA


Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 1.598.600,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 474.350,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 390.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 64.350,00 kuna

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 994.250,00 kuna, od toga:

 Materijalni rashodi planirani u iznosu od 918.750,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 83.000,00 kuna, rashodi za usluge 687.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.250,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.500,00 kuna za ostale financijske rashode

 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 60.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

  Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknadu štete

3. Za kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu planirano je 130.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 80.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kunaKOMUNALNO – STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA PLANIRANO U IZNOSU OD 7.008.000,00 KUNA


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građenje objekta planirano u iznosu od 858.000,00 kuna

1. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

2. Za održavanje cesta planirano je 370.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 320.000,00 kuna

3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

4. Za održavanje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 168.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 158.000,00 kuna


Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekta planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za izgradnju i rekonstrukciju kapitalnih objekta planirano je 450.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.700.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta planirano je 50.000,00 kuna za materijalnu imovinu

2. Za izgradnju cesta i ostalih prometnih objekta planirano je 4.000.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju kanalizacije planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za izgradnju vodovoda planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za izgradnju i rekonstrukciju ostalih građevinskih objekata planirano je 800.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za nabavu uređaja i opreme planirano je 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu


KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 416.000,00 KUNA


Program 1006 Razvoj kulture i znanosti planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1007 Razvoj sporta planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1008 Razvoj udruga planirano u iznosu od 371.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti udruga planirano je 371.000,00 kuna za tekuće donacije


ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.572.500,00 KUNA


Program 1009 Školstvo planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za financiranje osnovnog školstva planirano je 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.222.500,00 kuna

Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 1.222.500,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 750.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 620.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 kuna i doprinosi na plaće 60.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 430.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 43.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 175.000,00 kuna, rashodi za usluge 188.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.300,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 39.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1011  Socijalna skrb planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

Za pomoć građanima i kućanstvima planirano je 230.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1012  Zdravstveno-veterinarska djelatnost planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za zdravstveno-veterinarsku zaštitu planirano je 20.000,00 za rashode za uslugePRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Breznica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 10.620.100,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Breznica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.570.100,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.942.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak  planiran u iznosu od 3.850.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 66.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 26.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.620.000,00 kuna, od toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 1.620.000,00 kuna i  pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 3.000.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 123.200,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 200,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 123.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 875.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 657.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 217.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 9.900,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovineVišak/manjak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 1.000.000,00 kuna