Proračun Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu

2022 Arhiva


DokumentiProračunski vodič za građane za 2022. godinuPoštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Veliki Bukovec prikuplja i investira sredstva. Cilj nam je što više približiti funkcioniranje lokalne samouprave te omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima i građani sudjeluju u planiranju i ostvarivanju projekata i programa od značaja za Općinu Veliki Bukovec i njezine stanovnike.

I u ovoj godini prioritet nam je ulaganje u projekte komunalne infrastrukture, kao što su održavanje prostora i zgrada, javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće javnih površina, igrališta, igrališta za djecu i održavanje javnih zelenih površina. Nastavljamo s rekonstrukcijom rotora na raskrižju Dravske i Kolarove ulice, rekonstrukcijom mosta preko rijeke Plitvice u Dubovici, izgradnjom spoja ceste Dravske ulice i ulice Franje Sovića i izgradnjom spoja ceste Dravska ulica i Prvomajska ulica. U planu je i izgradnja malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj. Brojnim komunalnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših mještana.

Da bi naš okoliš ostao u naslijeđe mlađim generacijama i dalje aktivno ulažemo u održavanje i poboljšanje postojeće infrastrukture kao i nadogradnju iste.

Smatram da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva, stoga smo i ove godine izdvojili sredstva iz proračuna za jednokratne novčane pomoći studentima, stipendiranje učenika srednjih škola, sufinanciranje prijevoza učenicima osnovnih škola, sufinanciranje školske kuhinje, financiranje nabave radnih bilježnica, nagrađivanje učenika i njihovih mentora, sufinanciranje cijene vrtića i produženog boravka. 

Općina i ove godine provodi program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec kojim se pomaže pri kupnji prve nekretnine te potporom za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšani postojeći stambeni prostor. Obiteljima s novorođenom djecom dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.500,00 kuna, a sve kako bismo zadržali mlade obitelji i pružili im ljepšu i svjetliju budućnost.

Kako bi potrebe poljoprivrednika i poduzetnika bile što bolje shvaćene i prikladno popraćene poticajnim mjerama, Općina Veliki Bukovec u 2022. godini osigurala je sredstva za dodjelu subvencija poljoprivrednicima i potpore obrtnicima i poduzetnicima.

Proračunom su naravno obuhvaćene socijalne potrebe naših najugroženijih sugrađana. Osobama slabijeg imovinskog stanja isplaćujemo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrijev i stanovanje te sufinanciramo prijevoz starijih i nemoćnih osoba s područja regije Ludbrega.

Na području naše Općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. 

Održavanjem raznih manifestacija trudimo se očuvati našu kulturnu baštinu i pružiti što atraktivniji i zabavniji sadržaj za sve stanovnike

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivamo sve stanovnike Općine Veliki Bukovec da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine i njezinom daljnjem razvoju.


Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu bilo je provedeno od 02.11.2021. do 02.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Veliki Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Veliki Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu planirani su u iznosu od 9.950.015,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu planirani su u iznosu od 9.880.015,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.677.600,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 3.549.500,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 101.100,00 kuna, porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 24.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.575.525,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 1.144.500,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 491.903,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirano u iznosu od 2.939.122,00;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.256.390,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 2.090,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.254.300,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 362.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 42.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 310.000,00 kuna;

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 8.500,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 70.000,00 kuna od prodaje zemljišta.
RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu planirani su u iznosu od 9.950.015,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu planirani su u iznosu od 3.764.260,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 747.600,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 599.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 52.800,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 95.800,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.658.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 46.800,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 198.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.271.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 142.100,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 27.400,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 15.000,00 kuna i 12.400,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Subvencije su planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 353.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 337.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 590.660,00 kuna, od toga za tekuće donacije 398.660,00 kuna, kapitalne donacije 190.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 2.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 6.029.755,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.029.755,00 kuna, od toga građevinski objekti 4.526.655,00 kuna, postrojenja i oprema 161.000,00 kuna, prijevozna sredstva 300.000,00 kuna i nematerijalna proizvedene imovina 1.042.100,00.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 156.000,00 kuna

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 156.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od 156.000,00 kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 615.560,00 kuna

1. Za rad predstavničkog i izvršnog tijela planirano je 477.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 164.600,00 kuna, od toga plaće 141.800,00 kuna i doprinosi na plaće 22.800,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 141.800,00 kuna, od toga, naknade troškova zaposlenima 14.800,00 kuna, rashodi za usluge 88.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.500,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmova

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 156.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2. Za promidžbu i informiranje građana planirano je 127.000,00 kuna za rashode za usluge;

3. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 11.160,00 kuna za tekuće donacije.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 9.334.455,00 KUNA


Program 1001 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 868.900,00 kuna

1. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 868.900,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 583.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 457.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 52.800,00 kuna i doprinosi na plaće 73.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 271.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 32.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 64.000,00 kuna, rashodi za usluge 154.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 kuna;

• Za financijske rashode planirano je 12.400,00 kuna za ostale financijske rashode; 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete.


Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 356.000,00 kuna

1. Održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika planirano je 10.000,00 kuna za rashode usluga;

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 60.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna;

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 185.000,00 kuna;

4. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 35.000,00 kuna;

5. Za održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge;

6. Za održavanje javnih zelenih površina i radovi na uređenju Općine Veliki Bukovec planirano je 26.000,00 kuna za rashode za usluge,


Program 1003 Poljoprivreda i gospodarstvo planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

1. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 20.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i

2. Za održavanje poljoprivrednih površina planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1004 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za potporu u obrtničkom i poduzetničkom sektoru planirano je 30.000,00 kuna.


Program 1005 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 77.000,00 kuna

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada planirano je 23.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za veterinarsko-higijeničarske poslove planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge;

3. Za razvoj sustava zbrinjavanja otpadom planirano je 2.000,00 kuna za rashode za usluge;

4. Za provođenje DDD mjera planirano je 32.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1006 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda  planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda planirano je 20.000,00 kuna za rashode za ostale usluge.


Program 1007 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 434.400,00 kuna 

1. Za Redovan rad i održavanje infrastrukture za Dječji vrtić Krijesnica - Podružnica Veliki Bukovec planirano je 369.400,00 kuna od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 24.400,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za rashode za usluge i 4.400,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

• Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 320.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je u iznosu od 25.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za sufinanciranje dječjih vrtića za djecu koja pohađaju dječje vrtiće izvan Općine Veliki Bukovec planiran je iznos od 55. 000,00 kuna.


Program 1008 Osnovno i srednje školstvo planirano u iznosu od 154.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prijevoza učenika planiran je iznos od 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za sufinanciranje školske kuhinje planiran je iznos od 18.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za financiranje radnih bilježnica za učenike O.Š. Veliki Bukovec s područja Općine Veliki Bukovec planirano je u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Za nagrađivanje učenika i njihovih mentora planirano je u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće donacije;

5. Za sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti planirano je 8.000,00 kuna za ostale naknade građanima;

6. Za sufinanciranje programa produženog boravka planirano je 33.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

7. Za stipendije učenicima srednjih škola planirano je 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,


Program 1009 Visoko obrazovanje planirano je u iznosu od 50.000,00 kuna

Za novčane naknade studentima planiran je iznos od 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1010 Upravljanje imovinom planirano je u iznosu od 844.100,00 kuna

1. Za održavanje i uređenje građevinskih objekata planiran je iznos od 375.100,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 345.100,00 kuna;

2. Za podmirenje troškova energenata planiran je iznos od 56.000,00 kuna, od toga 52.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 4.000,00 kuna za rashode za usluge;

3. Za opremanje poslovnih prostora planiran je iznos od 53.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 51.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 2.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

4. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge;

5. Za nabavu strojeva planirano je 315.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 15.000,00 kuna i prijevozna sredstva 300.000,00 kuna;

6. Za sustav video nadzora planirano je 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


Program 1011 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planiran je iznos od 221.000,00 kuna

1. Za vatrogasnu zajednicu Općine Veliki Bukovec planiran je iznos od 210.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za Hrvatsku-gorsku službu za spašavanje planiran je iznos od 1.000,00 kuna za tekuće donacije;

3. Za Civilnu zaštitu planiran je iznos od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu.Program 1012 Razvoj sport i rekreacije planirano u iznosu od 497.700,00 kuna

1. Za redovan rad sportskih udruga planiran je iznos od 80.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za pokroviteljstvo sportskih natjecanja planiran je iznos od 10.000,00 kuna za tekuće donacije;

3. Za ostale potrebe u sportu planiran je iznos od 54.200,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za izgradnju malonogometnog igrališta u Kapeli Podravskoj planirano je 353.500,00 kuna za sportske i rekreacijske terene.


Program 1013 Razvoj civilnog društva planiran je iznos od 129.000,00 kuna

1. Za rad organizacija civilnog društva planiran je iznos od 30.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za tekuće donacije udrugama planiran je iznos od 40.000,00 kuna za tekuće donacije;

3. Za rad zdravstvenih neprofitnih organizacija planiran je iznos od 17.000,00 kuna za tekuće donacije;

4. Za tuzemne članarine planiran je iznos od 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

5. Za rad humanitarnih organizacija planiran je iznos od 2.000,00 kuna za tekuće donacije;

6. Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 10.000,00 kuna.


Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa planirano je u iznosu od 3.633.155,00 kuna

1. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – rotor na raskrižju Dravske i Kolarove ulice u V. Bukovcu planiran je u iznosu od 1.240.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planiran je iznos od 20.000,00 kuna za rashode za usluge,

• Za rashode za nabavu nefinancijske imovine planiran je iznos od 1.220.000,00 kuna za građevinske objekte,

2. Rekonstrukcija mosta preko rijeke Plitvice u Dubovici planirana je u iznosu od 724.300,00 kuna za građevinske objekte;

3. Ulaganje u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumske ceste planirano je u iznosu od 1.048.855,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i za građevinske objekte 1.028.855,00 kuna;

4. Za izgradnju spoja ceste Dravske ulice i Ulice Franje Sovića planirano je 320.000,00 kuna za građevinske objekte;

5. Za izgradnju spoja ceste – Dravska ulica i Prvomajska ulica u Velikom Bukovcu planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1015 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano je u iznosu od 1.816.100,00 kuna 

1. Za izradu prostorno-planskih dokumenata planiran je iznos od 45.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

2. Za održavanje božićne dekoracije planirano je 6.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 4.000,00 kuna;

3. Ograda – groblje Veliki Bukovec planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte;

4. Za javnu rasvjetu planirano je 170.000,00 kuna za građevinske objekte.

5. Za korištenje geotermalne energije u toplinarske svrhe planirano je 995.100,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

6. Za geodetski elaborat nerazvrstanih cesta planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge;

7. Za nabavu uskršnje i božićne dekoracije planirano je 30.000,00 kuna za postrojenja i opremu;

8. Za mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade planirano je 120.000,00 kuna za kapitalne donacije,


Program 1016 Promicanje kulture planiran je iznos od 45.000,00 kuna

Za pokroviteljstvo kulturnih događanja planiran je iznos od 45.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za rashode za usluge i 35.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 1017 Socijalna skrb i mjere demografske obnove planiran je iznos od 128.100,00 kuna, od toga:

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planiran je iznos od 61.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za podmirenje troškova stanovanja planiran je iznos od 6.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za pomoć i njegu u kući planiran je iznos od 8.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Za pomoć za ogrjev (sufinanciranje iz županijskog proračuna) planiran je iznos od 10.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za prijevoz starijih i nemoćnih osoba s područja regija Ludbrega planirano je 1.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Za potporu roditeljima novorođene djece planiran je iznos od 35.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Za darove djeci povodom blagdana planiran je iznos od 5.000,00 kuna za tekuće donacije,