Proračun Općine Breznica za 2019. godinu

2019 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2019. godinu


 Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu   je prikazano na koji način Općina Breznica prikuplja i investira     sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je    što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet  stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici      www.breznica.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju kanalizacije, vodovoda i javne rasvjete, za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i građevinskih objekata.

Ulaganje u obrazovanje jako nam je bitno, jer mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva, s toga koliko god možemo ulažemo u obrazovanje.

Kako bismo pomogli roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo dijete, 3.000,00 kuna za drugo dijete, a za

svako slijedeće dijete u iznosu većem za 1.000,00 kuna.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za obilježavanje značajnih događanja u kulturi i manifestacija kao i za udruge koje nas predstavljaju i djeluju na području naše Općine. 


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 14.11.2018. do 28.11.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vaš Načelnik!


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Breznica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Breznica za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Breznica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Breznica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračuna Općine Breznica možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTVANIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 20.000,00 KUNA


Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 20.000,00 kuna


Za rad općinskog Vijeća i radnih tijela planirano je 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.313.000,00 KUNA


Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 1.313.000,00 kuna


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 447.700,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 380.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 62.700,00 kuna

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 683.300,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 662.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 48.000,00 kuna, rashodi za usluge 488.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.300,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknadu štete

3. Za kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu planirano je 182.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 82.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna


KOMUNALNO – STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA PLANIRANO U IZNOSU OD 6.762.000,00 KUNA


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građenje objekta planirano u iznosu od 887.000,00 kuna


1. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00

2. Za održavanje cesta planirano je 400.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 300.000,00 kuna

3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

4. Za održavanje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 167.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 157.000,00 kuna


Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekta planirano u iznosu od 195.000,00 kuna


Za izgradnju i rekonstrukciju kapitalnih objekta planirano je 195.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.680.000,00 kuna


1. Za otkup zemljišta planirano je 80.000,00 kuna za materijalnu imovinu

2. Za izgradnju cesta i ostalih prometnih objekta planirano je 3.300.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju kanalizacije planirano je 1.100.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za izgradnju vodovoda planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 700.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za izgradnju i rekonstrukciju ostalih građevinskih objekata planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za nabavu uređaja i opreme planirano je 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu


KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 373.000,00 KUNA


Program 1006 Razvoj kulture i znanosti planirano u iznosu od 5.000,00 kuna


Za financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1007 Razvoj sporta planirano u iznosu od 20.000,00 kuna


Za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1008 Razvoj udruga planirano u iznosu od 348.000,00 kuna


Za financiranje aktivnosti udruga planirano je 348.000,00 kuna za tekuće donacije


ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.165.100,00 KUNA


Program 1009 Školstvo planirano u iznosu od 100.000,00 kuna


Za financiranje osnovnog školstva planirano je 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 820.100,00 kuna


Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 820.100,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 478.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 400.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 kuna i doprinosi na plaće 66.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 328.900,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 184.000,00 kuna, rashodi za usluge 86.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.900,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.700,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1011  Socijalna skrb planirano u iznosu od 230.000,00 kuna


Za pomoć građanima i kućanstvima planirano je 230.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1012  Zdravstveno-veterinarska djelatnost planirano u iznosu od 15.000,00 kuna


Za zdravstveno-veterinarsku zaštitu planirano je 15.000,00 za rashode za usluge
PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Breznica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 9.633.100,00 kuna

Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Breznica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 9.083.100,00 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.407.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak  planiran u iznosu od 3.300.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 76.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 31.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.725.000,00 kuna, od toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 720.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 5.000,00 kuna i  pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 4.000.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 123.400,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 400,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 123.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 817.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 2.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 613.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 202.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.700,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine


Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 500.000,00 kuna