Proračun Općine Milna za 2019. godinu

2019 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Milna prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcinamilna.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i puteva, izgradnju Ceste D114 – Podhume i Bobovišće na moru, uređenje parkirališta s rotorom u Milni, uređenje parkirališta u Bobovišću na moru, uređenje nogometnog igrališta u Ložišćima s pristupnom cestom i parkiralištem, izgradnju i uređenje dijela obale Racić u luci Milna, uređenje SRC – Bregana, uređenje sportskog igrališta u Milni, održavanje javnih površina, javne rasvjete i uređenje groblja.

Veliki projekti koje planiramo u 2019. godini su izgradnja južne obilaznice, izgradnja novog groblja i mrtvačnice u Milni, izgradnja kanalizacije u Milni i najvažniji projekt je adaptacija i rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića Milna, jer želimo našim najmlađim stanovnicima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje pripremati za školu.

Mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga smo našim studentima i učenicima osigurali stipendije i sufinanciramo troškove učeničkog prijevoza, jer želimo pomoći u njihovom obrazovanju i nagraditi njihov trud i zalaganje.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo naknade u iznosu od 3.000 kuna i 500 kuna mjesečno do navršene prve godine života za prvo dijete, za drugo dijete 5.000 kuna jednokratne pomoći i 500 kuna mjesečno do navršene druge godine života te za treće i svako sljedeće dijete 7.000 kuna jednokratne pomoći i 500 kuna mjesečno do navršene treće godine života. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za stanovanje kao i pomoći za bolesne i nemoćne.

Iznimno nam je bitno očuvanje tradicije i kulture s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine, kao i za razna kulturna događanja i manifestacije. Pomažemo i sportske udruge na području naše Općine.

Dragi stanovnici predstavio sam dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Milna za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Milna za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Milna koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Milna kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Milna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Milna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.756.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Milna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.753.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.840.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 970.000,0 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 2.630.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 240.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.277.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 3.275.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu 2.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 972.500,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine 51.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine 921.500,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.664.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 264.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 50.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.350.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.500,00 kuna, od toga:

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.500,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekataRASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Milna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.756.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Milna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.324.750,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.267.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 1.078.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 179.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.171.150,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 84.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 253.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.239.250,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 594.900,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 63.000,00 kuna ostale financijske rashode

4. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 305.000,00 kuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 518.600,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 5.431.250,00 kuna

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.611.250,00 kuna, od toga za građevinske objekte 2.865.000,00 kuna, postrojenje i oprema 580.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 166.250,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.820.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.620.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 200.000,00 kunaGlava 00101 OPĆINA MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 10.128.750,00 KUNA


Program 111 Javna uprava planirano u iznosu od 1.602.900,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je 1.542.900,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 744.000,00 kuna , od toga plaće (bruto) 630.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 104.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 735.900,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 65.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 78.000,00 kuna, rashodi za usluge 333.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 259.900,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 63.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za komunalne usluge planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge 


Program 112 Sport planirano u iznosu od 83.000,00 kuna

1. Za pomoć sportskim društvima planirano je 27.000,00 kuna za tekuće donacije, od toga za Udrugu balunjera „Crvana“ 15.000,00 kuna i Sportsko društvo „Milna“ 12.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje sportskih aktivnosti planirano je 56.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 115 Neprofitne organizacije planirano u iznosu od 92.000,00 kuna

1. Za ostale udruge i društva planirano je 32.000,00 kuna za tekuće donacije, od toga ostale udruge 10.000,00 kuna i Materinsko društvo Milna 22.000,00 kuna

2. Za udruge roditelja planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije – Udruga „Brački pupoljci“

3. Za Crveni križ planirano je 3.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za LAG Brač, Šolta planirano je 3.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za Udrugu Bobovišće na moru planirano je 3.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za Gea Viva planirano je 3.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za Hrvatsku pučku prosvjetu Ložišća planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za KŠRM Mrdulja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

9. Za Amatersko kazalište Servantes planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

10. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 4.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 116 Socijalna i zdravstvena skrb planirano u iznosu od 305.000,00 kuna

1. Za pomoć kućanstvima planirano je 190.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima u novcu 165.000,00 kuna, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 50.000,00 kuna, ostale naknade u novcu 15.000,00 kuna i za stanovanje 25.000,00 kuna

2. Za pomoć studentima i učenicima planirano je 115.000,00 kuna, od toga stipendije i školarine 60.000,00 kuna, ostale naknade iz proračuna 15.000,00 kuna i sufinanciranje cijene prijevoza 40.000,00 kuna


Program 118 Protupožarna i civilna zaštita planirano je 270.000,00 kuna

Za sufinanciranje DVD-a planirano je 270.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 119 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.895.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste i mjesne ulice planirano je 220.000,00 kuna, od toga putevi Milna 150.000,00 kuna i mjesni put Bobovišće i Bobovišće na moru 70.000,00 kuna

2. Za poljske i protupožarne puteve planirano je 50.000,00 kuna za održavanje protupožarnih puteva

3. Za groblje planirano je 20.000,00 kuna za održavanje groblja

4. Za javne površine i čistoću planirano je 480.000,00 kuna, od toga uređenje zelenih površina 90.000,00 kuna, iznošenje i odvoz smeća 200.000,00 kuna, deratizacija i dezinsekcija 20.000,00 kuna, ekološka renta 70.000,00 kuna i ostale komunalne usluge 100.000,00 kuna

5. Za javnu rasvjetu planirano je 250.000,00 kuna, od toga energija 100.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 kuna

6. Za mjesne plaže planirano je 65.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00 kuna i zakupnine i najamnine 45.000,00 kuna

7. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 10.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

8. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 800.000,00 kuna za ostale komunalne usluge


Program 120 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.765.000,00 kuna

1. Za igralište Milna planirano je 555.000,00 kuna, od toga sportska igrališta 100.000,00 kuna i ostali građevinski objekti 180.000,00 kuna

2. Za igralište Ložišće planirano je 180.000,00 kuna

3. Za parkiralište Milna planirano je 120.000,00 kuna

4. Za parkiralište – Bobovišće planirano je 30.000,00 kuna

5. Za mjesne plaže planirano je 120.000,00 kuna za dodatna ulaganja

6. Za ostale javne površine planirano je 250.000,00 kuna, o toga osza tali tereni – Bregana 100.000,00 kuna i ostale zelene površine 150.000,00 kuna

7. Za nerazvrstane ceste planirano je 1.280.000,00 kuna, od toga lokalne ceste – Milna 600.000,00 kuna, prilazna cesta Bobovišće 580.000,00 kuna i nerazvrstane lokalne ceste 50.000,00 kuna

8. Za javnu rasvjetu planirano je 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja

9. Za groblja planirano je 450.000,00 kuna, od toga za mrtvačnicu u Milni 400.000,00 kuna i širenje groblja 50.000,00 kuna

10. Za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planirano je 580.000,00 kuna, od toga kante za kućanstva 100.000,00 kuna i zeleni otoci 480.000,00 kuna


Program 121 Javne ustanove planirane u iznosu od 129.600,00 kuna

1. Za Župni ured planirano je 36.600,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Zavod za hitnu medicinu planirano je 18.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Osnovnu školu Milna planirano je 55.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za Turističku zajednicu Općine Milna planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 123 Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije planirano u iznosu od 1.866.250,00 kuna

1. Za ostala ulaganja i razvojne studije planirano je 166.250,00 kuna, od toga ID PPUO Milna 50.000,00 kuna i projektni dokumenti 116.250,00 kuna

2. Za ulaganje u imovinu planirano je 1.500.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za ulaganje u imovinu planirano je 200.000,00 kuna za troškove sudskih postupaka


Program 125 Kopneni prijevoz planirano u iznos od 120.000,00 kuna

Za sufinanciranje autobusne linije planirano je 120.000,00 kuna


GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 517.000,00 KUNA


Program 201 Dječji vrtić Milna planirao u iznosu od 517.000,00 kuna

Za Dječji vrtić Milna planirano je 517.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 432.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 370.000,00 kuna i doprinosi na plaće 62.000,00 kuna

• Materijalni rashodi 85.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 19.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna, rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna


GLAVA 00103 CENTAR ZA KULTURU MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 110.250,00 KUNA


Program 301 Centar za kulturu planirano u iznosu od 110.250,00 kuna

Za Centar za kulturu planirano je 110.250,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 91.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 78.000,00 kuna i doprinosi na plaće 13.000,00 kuna

• Materijalni rashodi 19.250,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.500,00 kuna