Proračun Grada Imotskog za 2021. godinu

2021 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.imotski.hr.

Kako bi nam svima život i rad bio ljepši i kvalitetniji značajna sredstva ulažemo u održavanje komunalne infrastrukture; održavanje zelenih površina, javne rasvjete, uređenje groblja, uređenje ulica i potpornih zidova, kanalizacije i poljskih puteva. Planiraju se i dodatna proširenja javne rasvjete , uređenje gradske knjižnice, igrališta i nogometnih stadiona.

Gospodarskom razvoju teži svaki Grad, pa tako i naš, stoga ulažemo u uređenje poduzetničke zone Grada.

Demografskim mjerama na području Grada Imotskog nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Želim da naš Grad bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane potpore, a za svako 3. i iduće dijete omogućujemo potporu u iznosu od 50.000,00 kuna. Ukoliko jedan roditelj ima prebivalište na području grada neprekidno 3 i više godina a drugi je u trenutku rođenja također prijavljen u Imotskom imaju pravo na sljedeće naknade: 1. dijete  10.000 kn,2. dijete  20.000 kn i za  3. dijete i svako sljedeće 50.000 kuna. Također mladim obiteljima omogućujemo subvenciju za izgradnju i adaptaciju kuća

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, stoga pružamo pomoć za kupnju školskih knjiga učenicima osnovne škole te besplatnu prehranu, sufinanciramo pomoćnike u nastavi, kao i prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola. I ove godine dodjeljujemo stipendije i nagrade učenicima. Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Kroz socijalni program našim najugroženijim građanima omogućujemo isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za ogrjev te  pomoć starijim osobama s invaliditetom. 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području našeg Grada dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Gradski novac. Pozivamo sve stanovnike Grada da zajedno s nama rade na boljitku našeg Grada i njegovom daljnjem razvoju.


Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 12.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Gradskog vijeća.

Savjetovanje Prijedloga Proračuna Grada Imotskog za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu možete pronaći OVDJE

Vaš gradonačelnik!


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Imotskog za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Imotskog za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Imotskog koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Imotskog kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Imotskog su: Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica „Don Mihovil Pavlinović“ , Dječji vrtić Imotski i Javna vatrogasna postrojba.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračunaUkupni prihodi i primici Grada Imotskog za 2021. godinu planirani su u iznosu od 57.695.558,58 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Imotskog za 2021. godinu su 49.156.558,58 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 27.900.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 26.500.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 900.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 500.000,00 kuna

2 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.243.308,58 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 750.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 4.925.129,31 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 505.000,00 kuna, pomoći izravnavanja za decentral. funkcije planirane u iznosu od 2.618.909,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1.444.270,27 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 910.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 900.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi planirani u iznosu od 10.037.250,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 400.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 4.437.250,00  kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 5.200.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 54.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 49.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 5.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 12.000,00 kuna za kazne i upravne mjerePrihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Imotskog za 2021. godinu planiranih u iznosu od 1.350.000,00 kuna

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 1.350.000,00 kuna


Vlastiti izvori 7.189.000,00 kuna
Ukupni rashodi i izdaci Grada Imotskog za 2021. godinu planirani su u iznosu od 57.695.558,58 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Imotskog za 2021. godinu planirani su u iznosu od 40.326.878,58 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 14.122.844,58 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 11.357.122,02 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 700.612,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 2.065.110,56 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.566.395,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 364.188,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.697.600,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.497.447,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 21.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.986.160,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 82.120,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije - subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 1.320.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 820.000,00 kuna

5. Subvencije planirane u iznosu od 220.000,00 kuna , od toga pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 7.750.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.265.519,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 5.115.519,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 150.000,00 kuna 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Imotskog za 2021. godinu planirani u iznosu od 17.368.680,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 850.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 50.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 800.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  16.109.200,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 15.450.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 339.200,00 kuna, prijevozna sredstva planirano u iznosu od 190.000,00 kuna i knjige planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od  409.480,00 kuna, od toga 389.480,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 200.000,0 kuna za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 517.519,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 497.519,0000 kuna

1. Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 350.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode

2. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 115.519,00 kuna 

3. Za Vijeće nacionalnih manjina planirano je 32.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode

Program 1002 Osnovne funkcije stranaka planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije 


TIJELA GRADSKE UPRAVE

Program 2001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 9.014.000,00kuna

1. Za javnu upravu i administraciju planirano je 9.014.000,00kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.160.000,00 kuna, od toga plaće 2.455.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 300.000,00 kuna i doprinosi na plaće 405.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.869.000,00kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 100.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 555.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.793.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 1.400.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Subvencije planirane u iznosu od 1.320.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima 500.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 820.000,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 220.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za kapitalne donacije

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 245.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna za postrojenja i opremu i 95.000,00 kuna za prijevozna sredstva


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.461.447,00 KUNA

Program 2002 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.461.447,00 kuna

Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 4.461.447,00 kuna, od toga za cestovni promet 1.354.447,00 kuna, za poslove i usluge zaštite okoliša 877.000,00 kuna i za uličnu rasvjetu 2.230.000,00 kuna


IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA PLANIRANO U IZNOSU OD 16.110.000,00 KUNA


Program 2003 Izgradnja kapitalnih objekata planirano je 16.110.000,00 kuna

1. Za razvojni projekt u turizmu – Topana Vidikovac planirano je 200.000,00 kuna  

2. Za ostalu nematerijalnu imovinu planirano je 350.000,00 kuna 

3. Za kapitalni projekt EU planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za zemljišta planirano je 50.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

5. Za ceste planirano je 2.500.000,00 kuna, za građevinske objekte

6. Za uređenje poljskih putova planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte 

7. Za vodovod planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za kanalizaciju planirano je 2.000.000,00 kuna, za građevinske objekte

9. Za odvodnju planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za uređenje igrališta planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za izgradnju grobnica i uređenje groblja planirano je 2.700.000,00 kuna, za građevinske objekte

12. Za prostorni plan planirano je 250.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

13. Za uređenje mrtvačnica planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte

14. Za uređenje ulica i potpornih zidova planirano je 1.150.000,00 kuna za građevinske objekte

15. Za uređenje gradske tržnice planirano je 2.500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za građevinske objekte

16. Za uređenje i sanaciju odlagališta Kozjačić planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

17. Za sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je 90.000,00 kuna za građevinske objekte

18. Za uređenje poduzetničke zone Grada Imotskog planirano je 600.000,00 kuna, od za građevinske objekte

19. Za izgradnju javne rasvjete u Imotskom planirano je 200.000,00 za građevinske objekte

20. Za Geopark planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

21. Za uređenje nogometnih stadiona planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

22. Za izgradnju poduzetničkog inkubatora planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

23. Za objekt komunalne infrastrukture planirano je 140.000,00 kuna za građevinske objekte


PROGRAM ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA


Program 2004 Program održavanja sportskih objekata planiran u iznosu od 250.000,00 kuna

Za održavanje sportskih objekata planirano je 250.000,00 kuna za rashode za materijal


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 27.342.592,58 KUNA


PREDŠKOLSKI ODGOJ  PLANIRAN U IZNOSU OD 8.308.345,58


DJEČJI VRTIĆ LOPTICA

Program 3001 Program javnih potreba u Dječjem vrtiću planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za financiranje redovne djelatnosti planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI

Program 3001 Program javnih potreba u Dječjem vrtiću planirano u iznosu od 8.288.345,58  kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Imotski planirano je 8.288.345,58 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.408.197,58 kuna, od toga plaće 5.233.009,02 kuna, ostali rashodi za zaposlene 275.112,00 kuna i doprinosi na plaće 900.076,56kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.645.548,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 168.588,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.152.600,00 kuna, rashodi za usluge 265.200,00kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.160,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.120,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 228.480,00 kuna, od toga Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 89.000,00 kuna za postrojenja i opremu, Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 139.480,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


ŠPORT 


Program 3002 Osnovna djelatnost športskih udruga planirano u iznosu od 1.500.000,00 kuna

Za športske klubove i udruge planirano je 1.500.000,00 kuna za tekuće donacije sportskim društvima


KULTURA 


Program 3003 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 2.695.250,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta planirano je 1.396.250,00, od toga:

• Rashodi za zaposlene 782.250,0 kuna, od toga plaće 650.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 107.250,00 kuna, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 357.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenih 9.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 59.000,00 kuna i rashodi za usluge 185.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice planirano je 849.000,00kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 339.000,00 kuna, od toga plaće 275.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 kuna i doprinosi na plaće 48.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 136.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenih 27.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 27.000,00 kuna, rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 370.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 190.000,00 kuna, postrojenja i oprema 50.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 130.000,00 kuna

3. Za ostale rashode planirano je 115.000,00 kuna, od toga tekuće donacije Imotskoj krajini 70.000,00 kuna i Glazbena škola Imotski 45.000,00 kuna

4. Za financiranje udruga u kulturi planirano je 335.000, kuna, od toga za:

- Gradsku glazbu Imotski 200.000,00 kuna za tekuće donacije

- Kulturnu udrugu Pismo moja 30.000,00 kuna za tekuće donacije

- Međunarodni festival „Mandolina Imota“ 30.000,00 kuna za tekuće donacije

- Mandolinski orkestar Imotski 20.000,00 kuna za tekuće donacije

- KUD Bakove svečanosti 20.000,00 kuna za tekuće donacije

- Hrvatsko umjetničko društvo Vinjani D. 15.000,00 kuna za tekuće donacije

- Kulturno rekreacijska udruga Pleter 10.000,00 kuna za tekuće donacije

- Udruga “Magictime Vinile festival“ 10.000,00 kuna za tekuće donacije


ŠKOLSTVO


Program 3007 Školstvo planirano u iznosu od 2.660.000,00 kuna

Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 2.660.000,00 kuna, od toga

- Stipendije studentima i učenicima 450.000,00 kuna

- Nagrade učenicima 300.000,00 kuna

- Sufinanciranje cijene prijevoza 1.560.000,00 kuna

- Sufinanciranje pomoćnika u nastavi 350.000,00 kuna


SOCIJALNA SKRB


Program 3008 Socijalna skrb planirano u iznosu od 4.590.000,00 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 4.590.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima, od toga:

- Pomoć obiteljima i kućanstvima 500.000,00 kuna

- Pomoć obiteljima za ogrjev 90.000,00 kuna

- Pomoć obiteljima pri pogrebu 20.000,00 kuna

- Potpore za novorođeno dijete 2.500.000,00 kuna

- Sufinanciranje cijene jaslica i dječjih vrtića 300.000,00 kuna, 

- Pomoć za kupnju školskih udžbenika za osnovnu školu 300.000,00 kuna,

- Besplatna prehrana učenika u osnovnim školama 200.000,00 kuna,

- Subvencija terapijskih usluga djeci s teškoćama u razvoju 10.000,00 kuna, 

- Naknada troškova stanovanja i sufinanciranje najamnine 10.000,00 kuna, 

- Starije osobe i osobe s invaliditetom 660.000,00 kuna


POTPORE ZA RAD UDRUGA


Program 3009 Potpore za rad udruga planirane u iznosu od 2.290.000,00 kuna, od toga: 

1. Tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 300.000,00 kuna,

2. Za Turističku zajednicu planirano je 300.000,00 kuna,

3. Za tekuće donacije Crveni križ Imotski planirano je 200.000,00 kuna,

4. Za Udrugu obitelji Hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu planirano je 35.000,00 kuna,

5. Za Udrugu Imotski sokolovi planirano je 60.000,00 kuna,

6. Za Udrugu Hrvatskih branitelja Domovinskog rata 115 Imotske brigade planirano je 60.000,00 kuna,

7. Za sredstva za program HVIDR-e planirano je 55.000,00 kuna,

8. Za Udrugu Imotsko srce planirano je 140.000,00 kuna,

9. Za Udrugu umirovljenika planirano je 30.000,00 kuna,

10. Za Udrugu policijskih branitelja planirano je 20.000,00 kuna,

11. Za Udrugu Kap planirano je 20.000,00 kuna,

12. Za Kolajnu ljubavi planirano je 10.000,00 kuna,

13. Za ostale udruge planirano je 100.000,00 kuna,

14. Za društvo kartaša i bučaša planirano je 3.000,00 kuna,

15. Za Maticu Hrvatsku planirano je 30.000,00 kuna,

16. Za Udrugu osoba s invaliditetom planirano je 20.000,00 kuna,

17. Za Udrugu Vlade Gotovac planirano je 5.000,00 kuna,

18. Za Hrvatsko planinarsko društvo planirano je 5.000,00 kuna,

19. Za Udrugu Geopark planirano je 350.000,00 kuna

20. Za Zvuk kamena i krša planirano je 2.500,00 kuna

21. Za SPK Centar plesa Split planirano je 2.500,00 kuna

22. Za fitness centar Tempo planirano je 2.000, kuna

23. Ta DBU Stina pradidova planirano je 10.000,00 kuna


24. Za ostale tekuće donacije planirano je 530.000,00 kuna, od toga: 

• Tekuće donacije osnovna škola planirane u iznosu od 180.000,00 kuna

• Tekuće donacije srednje škole 150.000,00 kuna

• Tekuće donacije Hilaris 50.000,00 kuna i

• Ostale tekuće donacije 50.000,00 kuna

• Tekuće donacije osnivanje Veleučilišta 100.000,00 kuna,PROTUPOŽARNA ZAŠTITA PLANIRANA U IZNOSU OD 4.448.997,00 KUNA


Program 30010 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 4.078.997,00


Za osnovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Imotski planirano je 4.078.997,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.433.397,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.744.113,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 84.500,00 kuna i doprinosi na plaće 604.784,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 465.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 59.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 244.000,00 kuna,  rashodi za usluge 127.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 165.200,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 50.200,00 kuna i prijevozna sredstva 95.000,00 ,Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima planirani u iznosu od 20.000,00 kuna

5. Za tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja planirano je 50.000,00 kuna

6.Za tekuće donacije  civilnoj zaštiti planirano je 40.000,00 kuna, 

7.Za tekuće donacije DVD Imotski planirano je 280.000,00 kunaDEMOGRAFSKA OBNOVA


Program 3011 Program pomoći demografske obnove planiran u iznosu od 850.000,00 kuna

Za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju kuća planirano je 850.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna