Proračun Općine Tučepi za 2020. godinu

2020 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Tučepi prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili ga što transparentnijim nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.tucepi.hr.

Ovim projektom želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

U 2020.godini prioritet nam je podići kvalitetu života naših stanovnika. Želimo da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike.

Nastavljamo s ulaganjem u infrastrukturne projekte. U planu nam je nastavak izgradnje protupožarnih puteva i pothodnika Ratac, izgradnja javne rasvjete, asfaltiranje nerazvrstane ceste Podpeć – Srida sela, rekonstrukcija nogostupa i vodoopskrbnog cjevovoda uz sjeverni rub D8 Podgradac, održavanje javnih i zelenih površina, javne rasvjete, groblja, šetnica i komunalne opreme. 

Značajni projekti za koji smo izdvojili veliki dio proračunskih sredstava su II. faza uređenja obalnog pojasa od Marine do Gospina potoka i izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nove Osnovne škole, Dječjeg vrtića i sportske dvorane. 

Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, stoga učenicima i studentima s područja Općine Tučepi dodjeljujemo stipendije i sufinanciramo trošak prijevoza. Dodjeljujemo ukupno 20 stipendija, od toga 10 stipendija uspješnim i darovitim studentima, 5 stipendija za umjetničke programe i deficitarne studijske programe i 5 stipendija učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Želimo im pomoći u njihovom daljnjem školovanju, nagraditi njihov trud i uspjeh te ih potaknuti na još veće zalaganje.

Na području naše Općine djeluju brojne športske i kulturne udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju

Stanovnicima slabijeg imovinsko stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći i poklon pakete te pomažemo starijim, bolesnim i nemoćnim osobama.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje planiramo napraviti, a ukoliko i Vi imate prijedloge što bismo još trebali napraviti kako bismo unaprijediti našu Općinu, molimo da nam to napišete.

Općinski Načelnik

Ante Čobrnić


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Tučepi za 2020. godinu bilo je provedeno od 16.12.2019. do 22.12.2019.godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tučepi za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Tučepi za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Tučepi koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Tučepi kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Tučepi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.930.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Tučepi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.880.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.206.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.924.000,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu od 2.730.000,00 kuna i porez na robu i usluge planiran u iznos od 552.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiran u iznosu od 10.547.800,00 kuna za pomoći proračunu iz drugih proračuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 436.200,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 3.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 433.200,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 6.651.000,00 kuna, od toga Upravne I administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.001.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 690.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.960.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 9.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 30.000,00 kunaPrihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za prihode od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstavaRASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Tučepi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.930.000,00 kuna


Rashodi od poslovanja


Rashodi od poslovanja Tučepi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.174.500,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 969.700,00 kuna, od toga Plaće (bruto) planirane u iznosu od 825.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.700,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 136.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.783.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 32.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 358.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.172.600,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.220.600,00 kuna

3. Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 74.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 530.000,00  kuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.817.600,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.392.600,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 230.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 195.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 15.755.500,00 kuna, 

od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 140.000,00 kuna, građevinski objekti planirani u iznosu od 12.211.000,00 kuna, postrojenja i oprema 240.000,00 i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 3.164.500,00kunaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 374.600,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog Vijeća planirana u iznosu od 374.600,00 kuna

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 337.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 245.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 92.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za rad političkih stranaka planirano je 45.600,00 kuna za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 24.555.400,00 KUNA


REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.467.375,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela planiran je u iznosu od 3.467.375,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je od 2.766.625,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 969.700,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 795.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 825.000,00 kuna i doprinosi na plaće 136.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.722.925,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima 32.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 98.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.302.325,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.600,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 74.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za zakup zemljišta za postavljanje reklamnog panoa planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

3. Za sufinanciranje rada ordinacije liječnika opće prakse planirano je izdvojiti 40.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za kapitalne pomoći - TUČEPI d.o.o. planirano je izdvojiti 195.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za kapitalne pomoći

5. Za kapitalne donacije DVD Tučepi planirano je izdvojiti 230.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza 

6. Za izradu i održavanje baze podataka PLUR planirano je izdvojiti 45.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

7. Za konzultantske usluge za provedbu postupaka nabave male vrijednosti planirano je izdvojiti 150.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

8. Za unapređenje zaštite zdravlja životinja planirano je 30.750,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge


KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANA U IZNOSU OD 14.795.525,00 KUNA


Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.204.525,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je izdvojiti 191.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je izdvojiti od 158.525,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

3. Za održavanje zelenih površina – čišćenje stabala planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

4. Za utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirano je izdvojiti 370.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 260.000,00 kuna i rashodi za usluge 110.000,00 kuna

5. Za eko renta i sanaciju i zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je izdvojiti 340.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za tekuće održavanje JPP-ostalo planirano je izdvojiti od 500.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

7. Za tekuće održavanje groblja planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

8. Za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije planirano je izdvojiti 75.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

9. Za tekuće održavanje šetnice planirano je izdvojiti 300.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

10. Za pranje i čišćenje kamenih JPP planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

11. Za održavanje komunalne opreme, uređaja i manje komunalne infrastrukture planirano je 140.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge


Program 1001 Izgradnja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 12.591.000,00 kuna

1. Za izgradnju protupožarnog puta Maslinica planirano je 60.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

2. Za izgradnju protupožarnog puta Kučica – Gradac planirano je 90.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte 

3. Za rekonstrukciju (betoniranje) protupožarnog puta sjeverno od D512 na predjelu Zečevica planirano je 160.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za asfaltiranje nerazvrstane ceste Podpeć – Srida sela planirano je 600.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

5. Za popravak puta od Sv.Mihovila do Marasa i učvršćenje mosta planirano je 70.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

6. Za izgradnju javne rasvjete na dijelu Ulice Dračevice planirano je 40.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

7. Za izgradnju podhodnika Ratac planirano je 990.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

8. Za nabavu i ugradnju prometne rampe na Ulici “kod Zinge“ planirano je 150.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za postrojenja i opremu

9. Za dohranjivanje plaže Alga – Afrodita i Donji Ratac planirano je 420.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

10. Za rekonstrukciju Ulice na kamenima od D8 do obalne šetnice planirano je 185.000,00 kuna financirano do komunalnih doprinosa za građevinske objekte

11. Za rekonstrukciju ulice Kraj planirano je 150.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

12. Za izgradnju potpornog zida Šimići planirano je 150.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

13. Za popravak i asfaltiranje ceste prema Hotelu “Neptun“ planirano je 325.000,00 kuna

14. Za rekonstrukciju  nogostupa i vodoopskrbnog cjevovoda uz sjeverni rub D8 Podgradac planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

15. Za sanaciju pokosa uz sjeverni rub DC8 (poviše “Afrodite“)  planirano je 120.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte 

16. Za rekonstrukciju i asfaltiranje dijela ulice od Donje do Gornje Moče planirano je 80.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

17. Za rekonstrukciju kolnika ceste do zaselka Podpeć planirano je 150.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

18. Za izgradnju južnog zida dvorišta crkve Sv.Ante planirano je 100.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

19. Za otkup zemljišta za izgradnju pothodnika Ratac planirano je 140.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

20. Za nabavu i montažu zaštitne odbojne ograde za cestu do Vitlića. Srida sela , Šimići i Podpeć planirano je 90.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za postrojenja i oprema

21. Za rekonstrukciju pješačke ulice na kamenima (Od D8 do restorana Kamena) planirano je 170.000,00 kuna za građevinske objekte

22. Za rekonstrukciju pješačke lice na predjelu Ekonomija – G.Ratac planirano je 86.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

23. Za rekonstrukciju pješačkog pothodnika Donji Ratac (zapadni) planirano je 180.000,00 kuna financirano do komunalnih doprinosa za građevinske objekte

24. Za izgradnju protupožarnog puta Lizovje –Kučica – Viskovići – Novaki – postup planirano je 120.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa

25. Za II. Fazu uređenja obalnog pojasa od Marine do Gospina potoka planirano je 6.300.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za građevinske objekte

26. Za izgradnju protupožarnog puta od komunalne zone do Podstupa planirano je 300.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

27. Za rekonstrukciju Ulice kraj (kod Studenca) planirano je 165.000,00 kuna  financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

28. Za rekonstrukciju izvorišta Device sa izgradnjom bove vodospreme planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za građevinske objekte


IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA PLANIRANA U IZNOSU OD 3.164.500,00 KUNA


Program 1000 Izrada dokumenata prostornog uređenja planirana u iznosu od 3.164.500,00 kuna

1. Za izradu projektno – tehničke dokumentacije spoja na magistralu na predjelu kamena planirano je 150.000,00 kuna financirano do prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta zaštitnog obalnog pera na plaži Dračevice (potok kod gusara) planirano je 95.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izradu projektno – tehničke dokumentacije komunalno – servisnog sklopa Punikuća planirano je 150.000,00 kuna  financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

4. Za geomehanička ispitivanja na predjelu obalnog pera Dračevica planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstane ceste – Ulice kraj planirano je 27.750,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta pothodnika Ratac planirano je 73.750,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

7. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta “Eko Marina Tučepi“ planirano je 725.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije nove Osnovne škole, Dječjeg vrtića i sportske dvorane planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za izradu izmjena i dopuna UPU naselja planirano je 45.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje Ulice Slatina planirano je 22.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

11. Za provođenje javnog arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja nove osnovne škole , dj. Vrtića i dvorane planirano u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

12. Za izradu idejnog projekta nove mrtvačnice, otvorenog parkirališta i podzemnih garaža na groblju planirano je 245.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu


PROGRAM KULTURE PLANIRAN U IZNOSU OD 459.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 459.000,00 kuna

1. Za kulturne manifestacije Općine Tučepi planirano je izdvojiti 345.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za redovan rad kulturno umjetničkih društava i udruga planirano je izdvojiti 84.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

3. Za tiskanje i izdavanje časopisa i knjiga planirano je izdvojiti 30.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge


OBRAZOVANJE I ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 1.107.000,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad udruga u predškolskom odgoju planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

Za sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1001 Djelatnost osnovne škole Tučepi iznad standarda planirano u iznosu od 72.000,00 kuna

Za financiranje Osnovne škole Tučepi planirano je 72.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza  za tekuće donacije


Program 1002 Stipendiranje studenata planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za stipendije planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirane u iznosu od 35.000,00 kuna

Za tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 530.000,00 KUNA 


Program 1000 Redovna djelatnost DVD Tučepi planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost DVD Tučepi planirano je izdvojiti 450.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1001 Civilna zaštita planiran u iznosu od 10.000,00 kuna

Za program civilne zaštite planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1002 Program rada udruga od značaja za ZIS planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za redovan rad udruga planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


ZA SOCIJALNU ZAŠTITU PLANIRAN JE IZNOS OD 255.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 255.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza planirano je izdvojiti 100.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za socijalnu zaštitu starijih, bolesnih i nemoćnih osoba planirano je izdvojiti 65.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za socijalnu zaštitu djece i mladih planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna z financirano od prihoda od poreza a ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za nabavu poklon paketa za umirovljenike i članove socijalno ugroženih obitelji planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


DRUŠTVENE I OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 147.000,00 KUNA


Za financiranje ostalih programa i udruga društvene djelatnosti planirano je izdvojiti 147.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


ZA PROGRAM ŠPORTA PLANIRAN JE IZNOS OD 622.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u športu planirano u iznosu od 622.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost športskih udruga planiran je iznos od 547.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje prijevoza športskih udruga planirano je izdvojiti 75.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna