Proračun Grada Imotskog za 2019. godinu

2019 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima ušli smo u projekt koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.imotski.hr.

Veliki dio novca izdvojili smo za ulaganja u komunalnu infrastrukturu, održavanje i uređenje zelenih površina, održavanje i proširenje javne rasvjete kao i uređenje ulica, gradske tržnice i igrališta, izgradnju cesta, vodovoda i kanalizacije, održavanje groblja, uređenje poljskih puteva, te održavanje i uređenje javnih površina. Također, dio sredstava namijenili smo za uređenje poduzetničke zone Grada Imotskog i izgradnju sortirnice. 

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra s toga smo započeli s izradom projekta za reciklažno dvorište, kao i sanacijom odlagališta otpada „Kozjačić“ i drugih nelegalnih odlagališta otpada. 

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za stipendije studentima i učenicima, prehranu učenika osnovne škole, sufinanciranje prijevoza i nagrade učenicima kako bismo ih  potaknuli na daljnji uspjeh. Želimo pomoći mladima u njihovom obrazovanju, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć obiteljima koje su najugroženije, s toga im dajemo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrijev kao i pomoći pri pogrebu kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebnih za život.

S ciljem očuvanja naše tradicije i kulture, financiramo naše Udruge koje nas predstavljaju i njeguju naše običaje. Pomažemo i ostalim udrugama s područja Grada imotskog  kao i sportskim klubovima.

Poštovani građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Pozivamo vas da nam uputite vaše prijedloge i komentare što još smatrate potrebnim kako bismo naš Grad učinili ugodnijim za življenje.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 14.11.2018. do 14.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.Vaš gradonačelnik!Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Imotskog za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Imotskog za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Imotskog koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Imotskog kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Imotskog su: Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica „Don Mihovil Pavlinović“ i Dječji vrtić Imotski.


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Ukupni prihodi i primici Grada Imotskog za 2019. godinu planirani su u iznosu od 44.645.000,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Imotskog za 2019. godinu su 44.332.000,00 kuna, a čine ih: 


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 25.500.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 24.500.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 650.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 350.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.580.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 750.000,00 kuna,  pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 1.230.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 2.250.000,00 kuna i pomoći izravnavanja za decentral. funkcije planirane u  iznosu od 2.350.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 480.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi planirani u iznosu od 11.740.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 478.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 6.560.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.702.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 12.000,00 kuna za kazne i upravne mjere


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Imotskog za 2019. godinu planiranih u iznosu od 313.000,00 kuna


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 313.000,00 kunaUkupni rashodi i izdaci Grada Imotskog za 2019. godinu planirani su u iznosu od 44.645.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Imotskog za 2019. godinu planirani su u iznosu od 32.889.500,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 16.702.747,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 13.702.747,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 697.500,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 2.542.849,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.551.285,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 500.800,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.709.732,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.758.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 16.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.566.753,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 157.100,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije - subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 610.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 20.000,00 kuna 

6. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 2.750.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.858.019,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 3.592.500,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 150.000,00 kuna i izvanredni rashodi  planirani u iznosu od 115.519,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Imotskog za 2019. godinu planirani u iznosu od 11.755.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 50.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 250.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.289.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 10.438.300,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 679.200,00 kuna, prijevozna sredstva planirano u iznosu od 106.000,00 kuna i knjige planirano u iznosu od 66.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 166.00,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 617.519,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 617.519,00 kuna


1. Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 450.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode

2. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 115.519,00 kuna za izvanredne rashode

3. Za Vijeće nacionalnih manjina planirano je 32.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode

4. Za osnovne funkcije stranaka  planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacijeTIJELA GRADSKE UPRAVE

Program 2001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 11.690.000,00 kuna


1. Za javnu upravu i administraciju planirano je 11.105.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.826.000,00 kuna, od toga plaće 5.500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 380.000,00 kuna i doprinosi na plaće 946.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.766.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 200.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 320.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.280.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 950.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 125.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 168.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 85.000,00 kuna i rashodi za usluge 83.000,00 kuna

3. Za održavanje prijevoznih sredstava planirano je 405.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 350.000,00 kuna i rashodi za usluge 55.000,00 kuna

4. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 39.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 14.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna

5. Za održavanje opreme parkirališta planirano je 166.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 36.000,00 kuna i rashodi za usluge 130.000,00 kuna

6. Za poticanje razvoja gospodarstva planirano je 610.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 160.000,00 kuna,  subvencije za razvoj turizma 120.000,00 kuna, subvencije za poljoprivredu 130.000,00 kuna i poticajne mjere za razvoj malog obrtništva i poduzetništva 200.000,00 kuna

Projekt 200001 Nabava opreme planirano u iznosu od 585.000,00 kuna, od toga postrojenje i prema 300.000,00 kuna, nabava kontejnera 200.000,00 kuna i prijevozna sredstva 85.000,00 kuna


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.963.000,00 KUNA

Program 2002 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.963.000,00 kuna


Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 1.963.000,00 kuna, od toga:

• Za održavanje i uređenje zelenih površina planirano je 197.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 110.000,00 kuna i rashodi za usluge 87.000,00 kuna

• Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.116.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000.000,00 kuna i rashodi za usluge 116.000,00 kuna

• Za održavanje cesta i javnih površina planirano je 600.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 400.000,00 kuna

• Za izradu kućnih brojeva planiran je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

• Za održavanje groblja planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge


IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA PLANIRANO U IZNOSU OD 10.738.300,00 KUNA

Program 2003 Izgradnja kapitalnih objekata planirano je 9.988.300,00 kuna


1. Za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva planirano je 50.000,00 kuna za zemljište

2. Za nematerijalnu imovinu planirano je 250.000,00 kuna, od toga razvojni projekt u turizmu – Topana vidikovac 200.000,00 kuna i prostorni plan 50.000,00 kuna

3. Za ceste i prometne znakove planirano je 1.930.800,00 kuna, od toga ceste 1.680.800,00 kuna i uređenje poljskih puteva 250.000,00 kuna

4. Ostali građevinski objekti planirani su u iznosu od 7.757.500,00 kuna, od toga za vodovod 500.000,00 kuna, kanalizaciju 1.500.000,00 kuna, odvodnju 650.000,00 kuna, uređenje igrališta 200.000,00 kuna, izgradnju grobnica i uređenje groblja 750.000,00 kuna, uređenje mrtvačnica 30.000,00 kuna, uređenje ulica i potpornih zidova 800.000,00 kuna, uređenje gradske tržnice 350.000,00 kuna, uređenje i sanacija odlagališta „Kozjačić“ 200.000,00 kuna, projekt za reciklažno dvorište 87.500,00 kuna, sanacija nelegalnih odlagališta 90.000,00 kuna, uređenje poduzetničke zone Grada Imotskog 1.300.000,00 kuna, izgradnja sortirnice 300.000,00 kuna, izgradnju javne rasvjete u Imotskom 400.000,00 kuna i GEOPARK 600.000,00 kuna


Program 20031 projekti EU planirano u iznosu od 750.000,00 kuna


1. Za građevinske objekte planirano je 750.000,00 kuna


Ostali rashodi


Za ostale rashode planirano je 150.000,00 kuna za kapitalne donacije.DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 19.486.181,00 KUNA


PREDŠKOLSKI ODGOJ


Program 3001 Program javnih potreba u Dječjem vrtiću planirano u iznosu od 7.739 .611,00 kuna


1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Imotski planirano je 7.667.611,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.842.478,00 kuna, od toga plaće 4.814.401,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 kuna i doprinosi na plaće 828.077,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.579.133,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 200.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.093.480,00 kuna, rashodi za usluge 229.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.653,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran u iznosu od 104.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 136.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za financiranje redovne djelatnosti Dječji vrtić Loptica planirano uje 72.000,00 kuna za tekuće donacije


ŠPORT


Program 3002 Osnovna djelatnost športskih udruga planirano u iznosu od 1.250.000,00 kuna


Za športske klubove i udruge planirano je 1.250.000,00 kuna za tekuće donacije sportskim društvima


KULTURA


Program 3003 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 1.561.073,00 kuna


1. Za financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta planirano je 968.473,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 686.473,00 kuna, od toga plaće 577.403,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 84.070,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 275.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenih 12.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 54.000,00 kuna i rashodi za usluge 165.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna 

2. Za financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice planirano je 487.600,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 322.500,00 kuna, od toga plaće 268.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 kuna i doprinosi na plaće 46.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenih 29.200,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 28.500,00 kuna, rashodi za usluge 13.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.100,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.100,00 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 86.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 20.000,00 kuna i knjige 66.000,00 kuna

3. Za ostale rashode planirano je 105.000,00 kuna, od toga tekuće donacije Imotskoj krajini 60.000,00 kuna i Glazbena škola Imotski 45.000,00 kuna


Program 3006 Financiranje udruga planirano u iznosu od 319.000,00 kuna


Za financiranje udruga u kulturi planirano je 319.000, kuna, od toga za:

- Gradsku glazbu Imotski 180.000,00 kuna

- Kulturnu udrugu Pismo moja 30.000,00 kuna

- Međunarodni festival „Mandolina Imota“ 30.000,00 kuna

- Mandolinski orkestar Imotski 10.000,00 kuna 

- KUD Bakove svečanosti 12.000,00 kuna,

- Hrvatsko umjetničko društvo Vinjani D. 10.000,00 kuna

- HKDU Vinjanska sloga 10.000,00 kuna,

- Kulturno rekreacijska udruga Pleter 15.000,00 kuna, 

- Udruga “Magictime Vinile festival“ 10.000,00 kuna,

- SPK Mažoretkinje Grada Imotskog 10.000,00 kuna 

- KUD Bile ruže Imotske krajine 2.000,00 kuna


ŠKOLSTVO


Program 3007 Školstvo planirano u iznosu od 2.240.000,00 kuna


Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 2.240.000,00 kuna, od toga

- Stipendije studentima u učenicima 450.000,00 kuna

- Nagrade učenicima 250.000,00 kuna

- Prehrana za učenike osnovne škole 300.000,00 kuna

- Sufinanciranje cijene prijevoza 900.000,00 kuna

- Sufinanciranje cijene udžbenika 340.000,00 kuna


SOCIJALNA SKRB


Program 3008 Socijalna skrb planirano u iznosu od 2.061.500,00 kuna


1. Za pomoć socijalno ugroženim obiteljima planirano je 510.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima, od toga:

- Pomoć obiteljima i kućanstvima 200.000,00 kuna

- Pomoć obiteljima i kućanstvima za kom. Usluge 100.000,00 kuna,

- Pomoć obiteljima za ogrijev 90.000,00 kuna

- Pomoć obiteljima pri pogrebu 20.000,00 kuna

- Potpore za novorođeno dijete 100.000,00 kuna

2. Za potpore rada udrugama planirano je 1.551.500,00 kuna za tekuće donacije, od toga:

- Tekuće donacije vjerskim zajednicama 200.000,00 kuna

- Turistička zajednica 290.000,00 kuna

- Tekuće donacije za Crveni križ Imotski 150.000,00 kuna

- Tekuće donacije udrugama građana 561.500,00 kuna, od toga za Udrugu obitelji hrvatskim braniteljima poginulih u domovinskom ratu 35.000,00 kuna, za Udrugu Imotski sokolovi 50.000,00 kuna, za Udrugu hrvatskih branitelja domovinskog rata 115 imotske brigade 35.000,00 kuna, sredstva za program HVIDR-e 50.000,00 kuna, za Udrugu dragovoljaca i veterana domovinskog rata 10.000,00 kuna, za Udrugu Imotsko srce 100.000,00 kuna, za Udrugu dalmatinski samci 2.000,00 kuna, za Udrugu umirovljenika 15.000,00 kuna, za Udrugu policijskih branitelja 15.000,00 kuna, za Udrugu KAP 20.000,00 kuna, Za Udrugu Cvit razgovora 15.000,00 kuna, za Društvo kartaša i bućaša 5.000,00 kuna, za Aero klub Krila krajine 5.000,00 kuna, za Maticu Hrvatsku 20.000,00 kuna, za Udrugu osoba s invaliditetom 20.000,00 kuna, za Udrugu dijabetičara 15.000,00 kuna, za Kinološko društvo Imotski  5.000,00 kuna, za Pčelarsku udrugu Vrisak 2.500,00 kuna, za Udrugu Vlade Gotovac 2.000,00 kuna, za Hrvatsko planinarsko društvo Imotski 3.000,00 kuna,  za udrugu Kolajna ljubavi 10.000,00 kuna, za Društvo prijatelja HNK Hajduk Imotski 5.000,00 kuna, za LAG Adrion 32.000,00 kuna i ostale udruge 90.000,00 kuna

- Ostale tekuće donacije planirane u iznosu od 350.000,00 kuna, od toga Osnovna škola Imotski 150.000,00 kuna, Srednje škole Imotski 150.000,00 kuna i HILARIS d.o.o. – Radio Imotski 50.000,00 kuna


PROTUPOŽARNA ZAŠTITA


Program 30010 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 4.314.997,00


Za osnovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Imotski planirano je 4.039.997,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 3.265.645,00 kuna, od toga plaće 2.542.943,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 84.500,00 kuna i doprinosi na plaće 638.202,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 633.152,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenih 59.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 408.752,00 kuna, rashodi za usluge 134.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 96.200,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 75.200,00 kuna i prijevozna sredstva 21.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

Za tekuće donacije planirane u iznosu od 275.000,00 kuna, od toga gorska služba spašavanja 5.000,00 kuna, civilna zaštita 30.000,00 kuna i DVD Imotski 240.000,00 kuna