Proračun Općine Đulovac za 2021. godinu

2021 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Đulovac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.djulovac.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

U 2021. godini dio novca iz proračuna izdvojili smo za nove projekte. Izradit će se  projektna dokumentacija izgradnje komunalne infrastrukture u dijelu PZ Maslenjača, projektna dokumentacija za izgradnju SRC Đulovac (glavni, izvedbeni projekt sa troškovnikom) i projektna dokumentacija za izgradnju dvodjelne sportske dvorane u Velikim Bastajima.

Ulagat će se u cestovnu infrastrukturu u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, rekonstrukciju mosta u Velikoj Maslenjači, rekonstrukciju parkirališta i izgradnju nogostupa u Batinjanima  i Velikim Bastajima, izgradnju sustava vodoopskrbe – vodovodne mreže Koreničani – Bastajski Brđani –Veliki i Mali Miletinac, izgradnju kanalizacijskog sustava u Đulovcu te rekonstrukciju i proširenje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska. Planiran je novac i za uređenje groblja, dječjih i sportskih igrališta te održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete.

Našim studentima i ove godine osigurali smo novac za dodjelu stipendija kako bismo nagradili njihov trud, pomogli im u daljnjem školovanju te ih potaknuli na bolji uspjeh i veće zalaganje.

Jedan od značajnijih projekta je izgradnja zgrade dječjeg vrtića Sunce čija se izgradnja financirana dijelom iz općinskog proračuna a većim dijelom iz EU fonda. Želimo našim najmlađim stanovnicima pružiti najbolje uvjete u kojima će se kroz igru, zabavu i učenje pripremati za školu. 

Za mlade obitelji izdvojili smo novac za sufinanciranje stambenog zbrinjavanja kako bismo im na neki način pomogli i spriječili njihovo iseljavanje.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, naknade troškova za stanovanje i ogrjev i sufinanciramo cijenu prijevoza.

Kultura i tradicije od iznimne nam je važnosti, s toga dodjeljujemo pomoći kulturnim Udrugama, ulažemo u kulturne i sakralne objekte te pomažemo i ostalim Udrugama koje nas predstavljaju i djeluju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo sugerirajte nam.


Općinski Načelnik

Drago Hodak


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu bilo je provedeno od 13.11.2020. do 23.11.2020.godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Đulovac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Đulovac za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Đulovac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Đulovac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine s toga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Đulovac za 2021. godinu planirani su u iznosu od 21.775.900,00 kuna

Prihodi poslovanja Općine Đulovac za 2021. godinu planirani su u iznosu od 19.374.900,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.777.500,00 kuna od toga porez i prirez na dohodak planirani u iznosu od 7.605.000,00 kuna, porez na imovinu 162.500,00 kuna i porezi na robu i usluge 10.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) planirani u iznosu od 9.245.900,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 8.195.900,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 930.000,000 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 120.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 782.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 2.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 780.000,00 kuna;

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.569.000,00  kuna od toga prihodi po posebnim propisima 1.534.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 35.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.001.000,00 kuna od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 330.000,00 kuna a prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 671.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Đulovac za 2021. godinu planirani su u iznosu od 21.775.900,00 kuna

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.327.900,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.340.600,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.038.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 80.600,00 kuna i doprinosi na plaće 222.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.118.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 109.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 470.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.210.000,0 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 307.800,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 79.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 35.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 44.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 147.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 670.000,0 kuna

7. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 952.000,00 kuna od toga tekuće donacije 907.000,00 kuna, kapitalne donacije 5.000,00 kuna i kazne,penali i naknade štete 40.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 13.448.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 13.198.000,00 kuna i

3. Rashod za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Predstavničko i izvršno tijelo  program 1001 Javna uprava planirano u iznosu od 255.000,00 kuna

1. Za donošenje akata panirano je 185.000,00 kuna

2. Za provedbu izbora planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna za izbore i političke stranke.JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 17.057.600,00 kuna


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 4.127.600,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 816.600,00 kuna, od toga: plaće (bruto) 558.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 60.600,00 kuna, doprinosi na plaće 92.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 91.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna                   

2. Za pripremanje akata iz djelokruga JUO planirano je 1.101.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 174.000,00 kuna, rashodi za usluge 861.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.000,00 kuna

3. Za otplatu primljenih zajmova planirano je 2.077.000,00 kuna;

4. Za opremanje JUO planirano je 133.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 113.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.645.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 330.000,00 kuna za rashode za usluge;

2. Za javnu rasvjetu planirano je 260.000,00 kuna;

3. Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 720.000,00;

4. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 85.000,00 kuna za rashode za usluge;

5. Za javne radove planirano je 250.000,00 kuna.


Program 1004 Izgradnja objekata planirano u iznosu od 6.985.000,00  kuna

1.  Za izgradnju mrtvačnice planirano je 50.000,00 kuna

2. Za projektnu dokumentaciju planirano je 1.665.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

3. Za kapitalne donacije mjesnoj samoupravi planirano je 1.510.000,00 kuna;

4. Za cestovnu infrastrukturu planirano je 1.600.000,00 kuna za građevinske objekte;

5. Za izgradnju sustava vodoopskrbe i kanalizacije planirano je 1.150.000,00 kuna za građevinske objekte;

6. Za rekonstrukciju javnih površina i spomenika planirano je 10.000,00 kuna za građevinske objekte;

7. Za izgradnju zgrade multifunkcionalne namjene u Đulovcu planirano je 1.000.000,00 kuna


Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 531.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP-a, DVD-a, HGSS-a i CZ-a planirano je 526.000,00 kuna, od toga pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 kuna, ostali rashodi 456.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


Program 1006 Poticanje i razvoj proizvodnje planirano u iznosu 2.464.000,00 kuna

1. Za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirano je 27.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za potporu rada poljoprivrednih udruga planirano je 15.000,00 kuna za LAG Bilogora – Papuk;

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 322.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, subvencije 120.000,00 kuna i ostali rashodi 102.000,00 kuna

4. Za razvoj poslovnih zona planirano je 1.600.000,00 kuna, od toga za kupnju zemljišta 200.000,00 kuna i uređenje poslovnih zona – izgradnja cjevovoda Maslenjača 1.400.000,00 kuna;

5. Za izgradnju trafostanica planirano je 500.000,00 kuna za izgradnju trafostanice Maslenjača.

Program 1007 Socijalna skrb planirano je 465.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 205.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

2. Za ostale programe socijalne skrbi planirano je 260.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 230.000,00 kuna, tekuće donacije 10.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 20.000,00 kuna


Program 1008 Obrazovanje – Dječji vrtić Sunce planirano u iznosu od 291.000,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 56.000,00 kuna za usluge smještaja djece u dječji vrtić Daruvar;

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirani je iznosu od 135.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 100.000,00 kuna za stipendiranje studenata.


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

1. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 280.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna za tekuće donacije i 220.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za uređenje dječjih i sportskih igrališta u naseljima Općine Đulovac planirano je 20.000,00 kuna.


Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna za KUD – ove;

2. Za ulaganje u kulturne objekte planirano je 20.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 219.000,00 kuna

1. Za udruge iz domovinskog rata panirano je 23.000,00 kuna, od toga HVIDR-a Daruvar 15.000,00 kuna, Udruga veterana domovinskog rata 4.000,00 kuna i Udruga policije Daruvar MAD 1991 4.000,00 kuna;

2. Za humanitarno – socijalne udruge planirano je 51.000,00 kuna, od toga Udruga umirovljenika Đulovac 20.000,00 kuna, Udruga invalida Daruvar 5.000,00 kuna, Udruga antifašista 1.000,00 kuna i ostale udruge 25.000,00 kuna;

3. Za vjerske zajednice planirano je 100.000,00 kuna tekuće donacije;

4. Za nacionalne manjine planirano je 45.000,00 kuna, od toga za Vijeće srpske nacionalne manjine planirano je 20.000,00 kuna i Udrugu Letnica  25.000,00 kuna.


Za proračunskog korisnika dječjeg vrtića Sunce planirano je 4.463.300,00 kuna.


Program 1012 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Sunce planirano u iznosu od 593.300,00 za troškove financiranja redovne djelatnosti.


Program 1013 Izgradnja ustanova za predškolski odgoj djece planirano je 3.870.000,00 kuna

1. Za radove na izgradnji zgrade dječjeg vrtića Sunce  - Udio Općine 120.000,00 kuna, radovi na izgradnji zgrade dječjeg vrtića Sunce – udio EU 3.200.000,00 kuna, ostali radovi na izgradnji zgrade  550.000,00 kuna.