Proračun Općine Tučepi za 2017. godinu

2017 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2017. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Tučepi prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.tucepi.hr.

Ovim projektom želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

Veliki dio novca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, gradnju novih ulica, asfaltiranje cesta, održavanje javnih i zelenih površina, izgradnju nogostupa i prometnica te izgradnju i održavanje plaža.

Planiramo izradu projektne-tehničke dokumentacije za projekte koje planiramo realizirati, a koji će biti od važnosti za našu Općinu.

Naša specifičnost i prednost je u prirodnoj ljepoti našeg mjesta, jer se kao jedna mala općina možemo se pohvaliti brojnim sadržajima koje pružamo, počevši upravo od uređenih obala i plaža, prekrasnog mora do povijesti i tradicijske kulture.

Tradicija nam je bitna i upravo u svrhu njenog očuvanja financiramo udruge koje nas predstavljaju i njeguju našu tradiciju i kulturu.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti te stoga učenicima i studentima s područja Općine Tučepi dodjeljujemo stipendije i sufinanciramo prijevoz. Dodjeljujemo ukupno 20 stipendija, od toga 12 stipendija uspješnim i darovitim studentima, 3 stipendije za umjetničke programe i deficitarna zanimanja te 5 stipendija učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja. 

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje planiramo napraviti, a ukoliko vi imate prijedloge s kojima bismo unaprijediti našu Općinu, molimo da nam ih dostavite.


Općinski načelnik

Ante Čobrnić


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tučepi za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Tučepi za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Tučepi koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Tučepi kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Tučepi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 32.415.135,00kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Tučepi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 32.415.135,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.270.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.820.000,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu od 1.980.000,00 kuna i porez na robu i usluge planiran u iznos od 470.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiran u iznosu od 16.287.000,00 kuna za pomoći proračunu iz drugih proračuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 446.135,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 2.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 443.635,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu 10.402.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 682.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 240.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 9.480.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 10.000,00 kuna RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Tučepi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 32.415.135,00kuna


Rashodi od poslovanja

Rashodi od poslovanja Tučepi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 6.981.935,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 891.650,00 kuna, od toga Plaće (bruto) planirane u iznosu od 752.855,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.300,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 129.495,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.400.685,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 28.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 312.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.142.785,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 917.900,00 kuna

3. Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 39.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 364.000,00kuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.286.600,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.866.600,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 230.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 190.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 25.433.200,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – materijalna imovina – prirodna bogatstva planirani u iznosu od 5.016.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 20.417.200,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 17.779.750,00 kuna, postrojenje i oprema planirano u iznosu od 129.250,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 2.508.200,00 kunaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 202.800,00KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog Vijeća planirana u iznosu od 202.800,00 kuna

Za osnovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 202.800,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 167.800,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 32.212.335,00 KUNA


REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.782.135,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela planiran je u iznosu od 2.782.135,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je od 2.339.135,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 891.650,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 752.855,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 9.300,00 kuna i doprinosi na plaće 129.495,00 kuna

• Materijalni rashodiplanirani u iznosu od 1.408.485,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima 28.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 82.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.043.385,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 255.100,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 39.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za zakup zemljišta za postavljanje reklamnog panoa planirano je izdvojiti 8.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za kapitalne pomoći - TUČEPI d.o.o. planirano je izdvojiti 190.000,00 kuna za kapitalne pomoći

4. Za DVD Tučepi planirano je izdvojiti 230.000,00 kuna za kapitalne donacije

5. Za konzultantske usluge za prijavu na tip 7.4.1. (rekonstrukcija obale šetnice) planirano je izdvojiti 15.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1001 Održavanje i rekonstrukcija poslovnih zgrada i objekata planirano je 23.000,00 kuna

Za nabavu novih tuševa za plažu (4 komada) planirano je 23.000,00 kuna za postrojenje i opremu


KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANA U IZNOSU OD 24.438.400,00 KUNA


Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od1.536.400,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je izdvojiti 166.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je izdvojiti od 140.400,00 kuna za rashode za usluge

3. Za utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirano je izdvojiti 340.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 230.000,00 kuna i rashodi za usluge 110.000,00 kuna

4. Za eko renta i sanaciju i zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je izdvojiti 290.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za tekuće održavanje JPP-ostalo planirano je izdvojiti od 300.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za tekuće održavanje groblja planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za tekuće održavanje šetnice planirano je izdvojiti 150.000,00 kuna za rashode za usluge

9. Za pranje i čišćenje kamenih JPP planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1001 Izgradnja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 22.902.000,00 kuna

1. Za izgradnju nogostupa od crkve istočno planirano je izdvojiti 470.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za rekonstrukciju poljskog puta od Umca do ceste za Podpeć planirano je 69.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju puta u Viskovićima planirano je izdvojiti 20.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za proširenje nerazvrstane ceste Podstup-Srida sela planirano je 120.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstane ceste Čovići – Ravnice planirano je 204.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za rekonstrukciju i proširenje nerazvrstane ceste D512 – zaselak Podpećplanirano je 88.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za rekonstrukciju pješačkog puta u Šarićima planirano je 35.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za rekonstrukciju protupožarnog puta Šarići – Sv. Kate planirano je 70.000,00 kuna za građevinske objekte

9. Za izgradnju protupožarnog puta Maslenica planirano je 70.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za izgradnju dijela Ulice Blato (iznad Grge Ostojića) planirano je 395.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za izgradnju ulice Šimići planirano je 63.000,00 kuna za građevinske objekte

12. Za rekonstrukciju asfalta od vodospreme „Tučepi 2“ do zaseoka Ševelji planirano je 40.000,00 kuna za građevinske objekte

13. Za izgradnju nogostupa uz magistralu ispod vile „Vinka“ planirano je 680.000,00 kuna za građevinske objekte

14. Za asfaltiranje ceste JTC-Podstup planirano je 230.000,00 kuna za građevinske objekte

15. Za izgradnju ulice uz Afroditu planirano je 420.000,00 kuna za građevinske objekte

16. Za rekonstrukciju stepeništa i pješačkog podhodnika ispod JTC-Blato (kod Marasa) planirano je 40.000,00 kuna za građevinske objekte

17. Za izgradnju podhodnikaRatac planirano je 990.000,00 kuna za građevinske objekte

18. Za rekonstrukciju zapuštenog poljskog puta Kozarovice – Sv. Kate planirano je 86.750,00 kuna

19. Za rekonstrukciji sustava oborinske odvodnje na pješačkom putu kamena planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

20. Za asfaltiranje ceste Podstup – Srida sela planirano je 295.000,00 kuna za građevinske objekte

21. Za izgradnju nogostupa od podhodnikaRatac do Afrodite planirano u iznosu od 210.000,00 kuna

22. Za izgradnju prometnice do komunalne zone planirano je 210.000,00 kuna za građevinske objekte

23. Za izgradnju prometnice do komunalne zone planirano je 1.756.000,00 kuna za građevinske objekte

24. Za izgradnju sjeverne prometnice UT zone T1-Zone Hotela „Jadran“ planirano je 3.700.000,00 kuna

25. Za rekonstrukciju vodovodnog i kanalizacijskog sustava na predjelu Donji Ratac planirano je 120.000,00 kuna

26. Za rekonstrukciju poljskog puta od Marasa planirano je 85.000,00 kuna za građevinske objekte

27. Za betoniranje puta Pašalići – Srida sela planirano je 85.000,00 kuna za građevinske objekte 

28. Za izgradnju i dohranu plaže planirano je 200.00,00 kuna za građevinske objekte

29. Za izgradnju ceste istočno od groblja sa infrastrukturom planirano u iznosu od 600.000,00 kuna za građevinske objekte

30. Za otkup zemljišta za izgradnju komunalnog servisnog sklopa planirano je 3.300.00,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

31. Za otkup zemljišta za cestu do komunalno servisne zone planirano je 660.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

32. Za izgradnju podloge za 2 javna WC-a planirano je 35.000,00 kuna za građevinske objekte

33. Za izgradnju pristupa za servisno vozilo kod kolektora uz Kaštelet planirano je 35.000,00 kuna za građevinske objekte

34. Za hortikulturno opremanje/oplemenjivanje zidova uz nogostup planirano je 26.000,00 kuna za građevinske objekte

35. Za rekonstrukciju fontane planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte

36. Za asfaltiranje parkirališta kod Dječjeg vrtića planirano je 22.000,00 kuna za građevinske objekte

37. Za uređenje i izgradnju pera u moru i obalnog pojasa plaže od Lučice do Gospinog poluotoka planirano je 1.500.000,00 kuna za građevinske objekte

38. Za otkup zemljišta za izgradnju ceste istočno od groblja planirano je 756.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

39. Za rekonstrukciju zidova šetnice i komunalno opremanje na predjelu Donji Ratac planirano je 84.000,00 kuna za građevinske objekte

40. Za otkup zemljišta za izgradnju škole i dvorane planirano je 300.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

41. Za nabavu i montažu 2 rasvjetna stupa uz JTC – od alge do semafora planirano je 14.000,00 kuna za građevinske objekte

42. Za uređenje plaže kamena planirano je 4.500.000,00 kuna za građevinske objekte

43. Za nabavu i montažu 2 javna WC-a na plaži Slatina planirano je 140.000,00 kuna za građevinske objekte

44. Za rekonstrukciju priključka nerzvrstane ceste za Podpeć na D512 planirano je 62.000,00 kuna

45. Za nabavu i montažu novog lifta za invalide – plaža Donji Ratac planirano je 106.250,00 kuna za postrojenje i opremu


IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA PLANIRANA U IZNOSU OD 2.508.200,00 KUNA


Program 1000 Izrada dokumenata prostornog uređenja planirana u iznosu od 2.508.200,00 kuna

1. Za izraduizmjene glavnog projekta i izradu izvedbenog projekta ceste do komunalne zone planirano je45.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta eko marine Tučepi planirano je 725.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izradu idejnog projekta nerazvrstane ceste Slatina – Dračevice planirano je 45.000,00 za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta mrtvačnice na groblju planirano je izdvojiti 45.000,00 za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta prometnih površine uz novu mrtvačnicu na groblju planirano je 45.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta podzemnih garaža uz groblje planirano je 249.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta za ulicu istočno od groblja planirano je 22.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Za izradu glavnog projekta reciklažnog dvorišta sa sortirnicom planirano je 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za izradu geodetskog projekta mrtvačnice, parkirališta i podzemnih garaža planirano je 22.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za provođenje geotehničkih i istražnih radova u komunalno – servisnoj zoni planirano je 125.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za izradu projekta zaštite građevinske jame za objekte u komunalnoj zoni planirano je 46.250,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

12. Za izradu UPU Stida Sela planirano je 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

13. Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje nerezvrstane ceste – ulice kraj planirano je 27.750,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

14. Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstane ceste – dijela ulice Slatina planirano je 32.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

15. Za geodetsko snimanje i izradu geodetske podloge za izradu izmjena i dopuna UPU Slatina planirano je 68.750,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

16. Za izradu geodetskog snimka za projekt uređenja plaže od Lučice do Gospina potoka planirano je 44.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

17. Za izradu glavnog projekta potpornog zida i nogostupa uz sjevernu stranu JTC iznad „Afrodite“ planirano je 22.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

18. Za izradu geodetskog elaborata i skice za izmjene i dopune UPU Slatina planirano je 81.250,00 kunaza nematerijalnu proizvedenu imovinu

19. Za izradu izvedbenog projekta nove ceste iznad hotela „Jadran“ planirano je 38.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

20. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta kupališta s uljevom bujice u suhi potok planirano je 86.250,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

21. Za izradu idejnog projekta podhodnikaRatac za lokacijsku dozvolu planirano je 73.750,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

22. Za geotehničke istražne radove za uređenje obalnog pojasa od marine do Gospina potoka planirano je 78.450,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

23. Za izradu geodetskog snimka izvedbenog stanja za projekt rekonstrukcija šenice od Lučice do restorana planirano je 17.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

24. Za izradu idejnog rješenja okretišta kod hotela „Tamaris“ planirano je 12.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

25. Za izradu geotehničkog elaborata za evidentiranje nerazvrstane ceste Punikuća-Ravnica planirano je 31.250,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

26. Za izradu elaborata zaštite okoliša za uređenje obalnog pojasa od marine do Gospina potoka do 210.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

27. Za izradu elaborata zaštite okoliša za uređenje obalnog pojasa od marine do Gospina potoka planirano je 37.500,00 kunaza nematerijalnu proizvedenu imovinu

28. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dodatno uređenje bujice suhi potok planirano je 57.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

29. Za izradu izmjene idejnog projekta za lokacijsku dozvolu ceste do komunalne zone 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


PROGRAMKULTURE PLANIRAN U IZNOSU OD 312.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 312.000,00 kuna

1. Za kulturne manifestacije Općine Tučepi planirano je izdvojiti 205.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za redovan rad kulturno umjetničkih društava i udruga planirano je izdvojiti 47.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za tiskanje i izdavanje časopisa i knjiga planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna za rashode za usluge


OBRAZOVANJE I ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 781.000,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad udruga u predškolskom odgoju planirano u iznosu od 650.000,00 kuna

Za sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Bikovski zvončići planirano je 650.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1001 Djelatnost osnovne škole Tučepi iznad standarda planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za financiranje Osnovne škole Tučepi planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1002 Stipendiranje studenata planirano u iznosu od 91.000,00 kuna

Za stipendije planirano je 91.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna

Za tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJE PLANIRANO U IZNOSSU OD535.000,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost DVD Tučepi planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost DVD Tučepi planirano je izdvojiti 450.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1001 Civilna zaštita planiran u iznosu od 10.000,00 kuna

Za program civilne zaštite planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1002 Program rada udruga od značaja za ZIS planirano u iznosu od 75.000,00 kuna

Za redovan rad udrugaplanirano je izdvojiti 75.000,00 kuna za tekuće donacije


ZA SOCIJALNU ZAŠTITU PLANIRAN JE IZNOS OD 198.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 198.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza planirano je izdvojiti 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za socijalnu zaštitu starijih, bolesnih i nemoćnih osoba planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za socijalnu zaštitu djece i mladih planirano je izdvojiti 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za nabavu školskih knjiga za učenike iz socijalno ugroženih obitelji planirano je izdvojiti 8.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


DRUŠTVENE I OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 124.600,00 KUNA


Za financiranje ostalih programa i udruga društvene djelatnosti planirano je izdvojiti 124.600,00 kuna za tekuće donacije


ZA PROGRAM ŠPORTA PLANIRAN JE IZNOS OD 510.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u športu planirano u iznosu od 510.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost športskih udruga planiran je iznos od 435.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje prijevoza športskih udruga planirano je izdvojiti 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna