Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Kaptol

  Kontakt podaci
  Općina Kaptol
  Školska 3, 34334 Kaptol
  OIB: 09863157252
  034/231-023
  info@opcina-kaptol.com

Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Kristinka Ciganović

Adresa: Školska 3, 34334 Kaptol

Tel.: 034 231 023

E-mail: info@opcina-kaptol.com


Pravni okvir


Završena Savjetovanja

 1. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kaptol
 2. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kaptol
 4. Statut Općine Kaptol
 5. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2018. godini
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Kaptol
 7. Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje 2018.-2023. godine
 8. Odluka o savjetu mladih Općine Kaptol
 9. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol
 10. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. godinu
 11. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol
 12. I. Izmjene i dopune Socijalnog Plana Općine Kaptol za 2018. godinu
 13. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu
 14. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2018. godinu
 15. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol
 16. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu
 17. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu
 18. Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
 19. Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima u 2019 godini
 20. Odluka o rasporedu sredstva za rad političkih stranaka u 2019. godini
 21. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2019. godini
 22. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
 23. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol
 24. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 25. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol
 26. Strateški plan razvoja poljoprivrede općine Kaptol za razdoblje 2018.-2022. godine
 27. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2019. godini
 28. Odluka o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade u Općini Kaptol
 29. Procjena rizika od velikih nesreća - Općina Kaptol

Dokumenti