Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Kaptol

  Kontakt podaci
  Općina Kaptol
  Školska 3, 34334 Kaptol
  OIB: 09863157252
  034/231-023
  info@opcina-kaptol.com

Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Kristinka Ciganović

Adresa: Školska 3, 34334 Kaptol

Tel.: 034 231 023

E-mail: info@opcina-kaptol.com


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Kaptol
 2. Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Kaptol
 3. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona
 4. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol na području Gospodarske zone Novi Bešinci
 5. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol
 6. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu
 7. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol
 8. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol
 9. I. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2019. godinu
 10. Odluka o dopuni Odluke o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade u Općini Kaptol
 11. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2019. godini
 12. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu
 13. Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
 14. Odluka izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
 15. Odluka o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o.
 16. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol
 17. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kaptol za 2019. godinu
 18. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kaptol za 2019. godinu
 19. II. Izmjene i dopune socijalnog plana Općine Kaptol za 2019. godinu
 20. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol
 21. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu
 22. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2019. godinu
 23. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu
 24. Odluka o komunalnom redu Općine Kaptol
 25. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol
 26. Odluka o lokalnim porezima
 27. Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Kaptol
 28. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2020. godinu
 29. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol
 30. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol
 31. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kaptol za 2020. godinu
 32. Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2020. godinu
 33. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu
 34. Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2020. godini
 35. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2020. godini
 36. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2020. i projekcije 2021. i 2022. godinu
 37. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2020. godini
 38. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2020. – 2022.g
 39. III. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2019. godinu
 40. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju gospodarske zone Novi Bešinci
 41. III. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol
 42. Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
 43. Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Kaptol u 2019.godini
 44. II. Izmjene i dopune programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol
 45. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu
 46. II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu u Općini Kaptol za 2019. godinu
 47. III. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu
 48. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta
 49. Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kaptol za 2020. godinu