Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Kaptol

  Kontakt podaci
  Općina Kaptol
  Školska 3, 34334 Kaptol
  OIB: 09863157252
  034/231-023
  info@opcina-kaptol.com

Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Kristinka Ciganović

Adresa: Školska 3, 34334 Kaptol

Tel.: 034 231 023

E-mail: info@opcina-kaptol.com


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Izmjene odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol
 2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Vlastitog pogona
 3. Odluka komunalnim djelatnostima
 4. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kaptol
 5. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića
 6. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića
 7. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
 8. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol
 9. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol
 10. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2020. godinu
 11. Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima
 12. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu
 13. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2020. godinu
 14. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol
 15. Sporazum o izmjeni i dopuni Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije
 16. Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol
 17. II. Izmjene i dopune javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2020. godinu
 18. Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Kaptol u vrtićima drugih JLS u 2021. godini
 19. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol
 20. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi
 21. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2021. godini
 22. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2021. godinu
 23. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2021. – 2023. godinu
 24. Odluka o sklapanju povelje prijateljstva Općine Kaptol i Općine Lumbarda
 25. Strategija upravljanja imovinom općine kaptol za razdoblje 2021.-2027. godine
 26. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2021. godinu
 27. I. Izmjene i dopune održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol
 28. II. Izmjene i dopune javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2020. godinu
 29. Plan upravljanja imovinom Općine Kaptol za 2021. godinu
 30. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu
 31. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2021. godini
 32. Program građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Kaptol
 33. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu
 34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označene kao k.č.br. 2275/2, z.k. ul. 751 u k.o. Kaptol
 35. Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kaptol za 2021. godinu
 36. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 37. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Kaptol
 38. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kaptol za 2021. godinu
 39. Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Kaptol u 2020. godini
 40. Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2021. godini
 41. Socijalni plan Općine Kaptol za 2021. godinu
 42. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
 43. Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2021. godinu
 44. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2021. godinu