Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Kaptol

  Kontakt podaci
  Općina Kaptol
  Školska 3, 34334 Kaptol
  OIB: 09863157252
  034/231-023
  info@opcina-kaptol.com

Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Kristinka Ciganović

Adresa: Školska 3, 34334 Kaptol

Tel.: 034 231 023

E-mail: info@opcina-kaptol.com


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2021. godinu
 2. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu
 3. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kaptol
 4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2020. godine
 5. Izmjena i dopuna Socijalnog plana Općine Kaptol za 2021. godinu
 6. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Kaptol
 7. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 8. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2021. godinu
 9. Statut Općine Kaptol
 10. Program potpora za poticanje razvoja turizma na području Općine Kaptol u 2021. godini
 11. Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Bambi, Kaptol
 12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu na području Općine Kaptol
 13. Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2022. godinu
 14. Oduka o II. izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
 15. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2022. godinu
 16. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 17. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2022. godini
 18. Odluka o financiranju političkih stranaka za 2022. godinu
 19. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2022. godini
 20. Program odrzavanja uredaja i objekata komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Kaptol za 2022. godinu
 21. Odluka o usklađivanju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kaptol
 22. Odluka o sufinanciranju djece s područja Općine Kaptol u vrtićima drugih JLS u 2022. godini
 23. Socijalni plan Općine Kaptol za 2022. godinu
 24. II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2021. godinu
 25. Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2022. godini
 26. II. Izmjene i dopune programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Kaptol
 27. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2022. godinu
 28. Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kaptol za 2022. godinu
 29. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2022. godinu
 30. II. Izmjene i dopune socijalnog plana Općine Kaptol za 2021. godinu
 31. II. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Kaptol
 32. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu
 33. Odluka o davanju Reciklažnog dvorište na upravljanje Komunalcu Požega d.o.o.
 34. Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika.
 35. Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području Općine Kaptol
 36. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kaptol