Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Kaptol

  Kontakt podaci
  Općina Kaptol
  Školska 3, 34334 Kaptol
  OIB: 09863157252
  034/231-023
  info@opcina-kaptol.com

Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Kristinka Ciganović

Adresa: Školska 3, 34334 Kaptol

Tel.: 034 231 023

E-mail: info@opcina-kaptol.com


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kaptol kod HBOR-a
 2. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol
 3. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Kaptol
 4. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2022. godinu
 5. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2022. godinu
 6. I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu na području Općine Kaptol
 7. Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Kaptol za 2022. godinu
 8. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu
 9. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaptol
 10. I. Izmjene i dopune programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu na području Općine Kaptol
 11. Odluka o izmjeni odluke o komunalnom redu Općine Kaptol
 12. Odluka o komunalnim djelatnostima
 13. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 14. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu na području Općine Kaptol
 15. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu
 16. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kaptol za 2022. godinu
 17. II. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2022. godinu
 18. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2022. godinu
 19. Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 2023.
 20. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu na području Općine Kaptol
 21. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2023. godini
 22. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu na području Općine Kaptol
 23. II. Izmjene i dopune gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu na području Općine Kaptol
 24. Socijalni plan Općine Kaptol za 2023. godinu
 25. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2023. godinu
 26. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu
 27. Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2023. godini
 28. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2023. godini
 29. Odluka o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade u Općini Kaptol
 30. Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga
 31. Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Kaptol u vrtićima drugih JLS u 2023. godini
 32. Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kaptol za 2023. godinu
 33. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2023. godinu
 34. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2023. godinu
 35. II. Izmjene i dopune javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2022. godinu