Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Križ

  Kontakt podaci
  Općina Križ
  Trg Svetog Križa 5
  OIB:
  01/2831-510
  

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.


Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Maja Dundović Pleša

Adresa: Trg Svetog Križa 5, 10314 KRIŽ

Tel.: +385 1 28 31 510

E-mail: maja.dundovic.plesa@opcina-kriz.hr 


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Križ za 2018. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Križ izabranih s liste grupe birača
 2. Odluka o dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ
 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 4. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 5. Statut Općine Križ
 6. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Križ
 7. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Križ za razdoblje 2017. - 2022. godine
 8. Odluka o javnim priznanjima Općine Križ
 9. Odluka o uređenju prometa na području Općine Križ
 10. Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2019. godini
 11. Program socijalnih potreba Općine Križ za 2019. godinu
 12. Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2019. - 2021. godine
 13. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2019. godini
 14. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2019. godini
 15. Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 16. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2019. godini
 17. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2019. godinu
 18. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2019. godinu
 19. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
 20. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Križ
 21. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2018. godini
 22. I. Izmjene i dopune proračuna Općine Križ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 23. Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2019. godinu
 24. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2018. godini
 25. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2018. godini
 26. Odluka o izmjenama Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2018. godinu