Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Križ

  Kontakt podaci
  Općina Križ
  Trg Svetog Križa 5
  OIB: 94115544733
  01/2831-510
   info@opcina-kriz.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.


Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Maja Dundović Pleša

Adresa: Trg Svetog Križa 5, 10314 KRIŽ

Tel.: +385 1 28 31 510

E-mail: maja.dundovic.plesa@opcina-kriz.hr 


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Križ
 2. Statut Općine Križ
 3. Program razvoja Općine Križ za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 4. Prijedlog proračuna Općine Križ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 5. Plan djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 6. Odluka o određivanju pravnih osoba za sustav civilne zaštite Općine Križ
 7. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu
 8. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2022. godini
 9. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2022. godinu
 10. Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2022. godini
 11. Odluka o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 12. Program socijalnih potreba Općine Križ za 2022. godinu
 13. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
 14. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2022. godini
 15. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2022. godinu
 16. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu
 17. Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2022. godinu
 18. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2022. godini
 19. Izmjene i dopune Proračuna Općine Križ za 2021. godinu
 20. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Križ