Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Križ

  Kontakt podaci
  Općina Križ
  Trg Svetog Križa 5
  OIB: 94115544733
  01/2831-510
   info@opcina-kriz.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.


Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Maja Dundović Pleša

Adresa: Trg Svetog Križa 5, 10314 KRIŽ

Tel.: +385 1 28 31 510

E-mail: maja.dundovic.plesa@opcina-kriz.hr 


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Križ
 2. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ
 3. Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Križić – kružić od roditelja – korisnika usluga
 4. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
 5. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2023. godinu
 6. Pravilnik o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija
 7. Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Križ
 8. Odluka o sufinanciranju prijevoza studenata s područja Općine Križ
 9. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križić-kružić
 10. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Križ za 2023. godinu
 11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2023. godinu
 12. Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2023. godinu
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju na području Općine Križ u 2023. godini
 14. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2023. godinu.
 15. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2023. godini
 16. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ
 17. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2023. godini
 18. Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2023. godini
 19. Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 20. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 21. Odluka o općinskim porezima Općine Križ
 22. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2023. godinu
 23. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
 24. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2023. godinu
 25. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2023. godinu
 26. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2022. godini
 27. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Križ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 28. Odluka o izmjeni Programa utrošaka sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2022. godinu
 29. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2022. godini
 30. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Križ za 2022. godinu
 31. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2022. godinu
 32. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
 33. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2022. godinu
 34. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 35. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Križ za 2023. godinu
 36. Program utrošak sredstava za 2023. godinu od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
 37. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2022. godini
 38. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2022. godini
 39. Odluka o držanju domaćih životinja na području Općine Križ