Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Konavle

  Kontakt podaci
  Općina Konavle
  Trumbićev put 25, 20210 Cavtat
  OIB: 24482197680
   020/478-401
  info@opcinakonavle.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Mario Curić

Adresa: Trumbićev put 25, 20210 Cavtat

Tel.: 020 479 866

E-mail: mario.curic@opcinakonavle.hr


Pravni okvir
Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Izmjene i dopune Statuta Općine Konavle
 2. Program mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2018. godinu
 3. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 4. Prve izmjene Proračuna Općine Konavle za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 5. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 6. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 7. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Konavle
 8. Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Općine Konavle
 9. Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Konavle i izgledu obrasca dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Konavle
 10. Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Konavle od 2018. do 2020. godine
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2018. godinu
 12. I. IZMJENE PROGRAMA DEMOGRAFSKIH MJERA I SOCIJALNO ZDRAVSTVENIH POTREBA U 2018.
 13. II. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 14. II. izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2018. godinu.
 15. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Konavle
 16. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Konavle
 17. Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara
 18. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Konavle
 19. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za 2019. godinu
 20. Odluka o komunalnom doprinosu
 21. Odluka o komunalnoj naknadi
 22. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2019.godinu
 23. Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 24. Treće izmjene Proračuna Općine Konavle za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 25. Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini
 26. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
 27. Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Konavle za 2019. godinu
 28. Program javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2019. godinu
 29. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
 30. Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019. godini
 31. Program demografskih mjera i socijalno-zdravstvenih potreba u 2019. godini
 32. Program javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2019. godinu
 33. II. Izmjene Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2018. godini
 34. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Konavle
 35. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 36. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu