Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Konavle

  Kontakt podaci
  Općina Konavle
  Trumbićev put 25, 20210 Cavtat
  OIB: 24482197680
   020/478-401
  info@opcinakonavle.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Mario Curić

Adresa: Trumbićev put 25, 20210 Cavtat

Tel.: 020 479 866

E-mail: mario.curic@opcinakonavle.hr


Pravni okvir
Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture na nekretninama u k.o. Čilipi kao javnog dobra u općoj uporabi
 2. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Konavle
 3. Odluka o reguliranju prometa u staroj jezgri Cavtata
 4. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda JVP Općine Konavle u 2022. godini
 5. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2022. godinu
 6. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 7. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu
 8. I. Izmjene Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2022. godini
 9. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 10. Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za razdoblje od 2022. do 2028. godine
 11. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za 2023. godinu
 12. Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2023. godinu s projekcijama 2024. i 2025. godinu
 13. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2023. godinu
 14. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Konavle
 15. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Konavle
 16. Suglasnost o primjeni posebnih pravila koja se odnose na zaokruživanje pri preračunavanju cijena usluga parkiranja i ostalih usluga na parkingu Cavtat i ostalim javnim površinama važećeg Cjenika
 17. Odluka o izmjenama odluke o općinskim porezima Općine Konavle
 18. Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
 19. Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 20. Odluka o višegodišnjem planu uravnoteženja
 21. Program javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2023. godinu
 22. Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2022. godinu
 23. Program javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2023. godinu
 24. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 25. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja