Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB:
  042/634-350
  

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.


Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Nives Ernoić

Adresa: Maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice

Tel.: 042/634-350

E-mail: nives.ernoic@varazdinske-toplice.hr


Pravni okvir

Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Zaključak o prihvaćanju izvještaja gradonačelnice o stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa za izradu izmjena i dopuna prostornog plana
 2. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždinskih Toplica
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu trgovačkog društva Forum Toplice d.o.o.
 4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
 5. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2017-2019. godinu
 6. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
 8. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2017. godini
 9. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
 10. Godišnja analiza stanja civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu
 11. Izmjene i dopune projekcija Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. i 2018. godinu
 12. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2016-2018. godinu
 13. Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Varaždinske Toplice
 14. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu
 15. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu
 16. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždinske Toplice za 2017. godinu
 17. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu
 18. Izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2016. godini
 19. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Varaždinskih Toplica u razdoblju od 2011. do 2015. godine