Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB:
  042/634-350
  

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Nives Ernoić

Adresa: Maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice

Tel.: 042/634-350

E-mail: nives.ernoic@varazdinske-toplice.hr


Pravni okvir

Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica u 2017. godini
 2. Odluka o suglasnosti za provedbu kapitalnih i tekućih projekata te početku izvedbe investicija na području Grada Varaždinskih Toplica
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Varaždinskih Toplica
 4. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2017. godini
 5. Polugodišnji Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za I. - VI. 2017. godine
 6. Plan davanja koncesija za 2018. godinu
 7. Odluka o suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva FORUM TOPLICE d.o.o. u svrhu provedbe investicije
 8. Odluka o suglasnosti na prodaju nekretnine
 9. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 25. svibnja do 30. lipnja 2017
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 25. svibnja do 30. lipnja 2017. godine
 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01. 2017. - 30.06. 2017. godinu
 12. Odluka o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu FORUM TOPLICE d.o.o. u svrhu provedbe investicije
 13. Odluka o zahtjevu za prodajom nekretnine
 14. Odluka o pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 2014. – 2020. godine
 15. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine
 16. Odluka o sufinanciranju troškova produženog boravka u Osnovnoj školi Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice u nastavnoj godini 2017/2018
 17. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima od značenja za Grad Varaždinske Toplice
 18. Odluka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Forum Toplice d.o.o.
 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Varaždinske županije
 21. Zaključak o prihvaćanju Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Varaždinske Toplice za 2016. godine
 22. Odluka o priznanju prava vlasništva i izdavanju tabularnih isprava
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Forum Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.09.2017. godine
 24. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Varaždinskih Toplica
 25. Odluka o suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva FORUM TOPLICE d.o.o. i izdavanju jamstva Grada Varaždinskih Toplica u svrhu provedbe investicije
 26. Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica
 27. Odluka o suglasnosti na provedbu projekata iz područja poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa
 28. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 29. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 30. Odluka o stipendijama Grada Varaždinskih Toplica
 31. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini
 32. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
 33. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2017. godini
 34. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
 35. Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu
 36. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. – 2019. godinu
 37. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 38. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu
 39. Program gradnje objekata i uređaja kom. infr. na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
 40. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
 41. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada varaždinskih Toplica za 2017. godinu
 42. Godišnja analiza stanja civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
 43. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 201 7. godini
 44. Program javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2018. godini