Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB: 54177232254
  042/352-467
  

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.



Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Renata Prstec

Adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice

Tel.: 042/352-467

E-mail: renata.prstec@varazdinske-toplice.hr


Pravni okvir

Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 2. Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica
 3. Izmjene i dopune Statuta Grada Varaždinskih Toplica
 4. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica
 5. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini
 6. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica
 7. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 2018. - 2023. godine
 8. Odluka o sufinanciranju troškova redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s područja Grada Varaždinskih Toplica u ustanovama drugih osnivača
 9. Odluka o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice
 10. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
 11. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
 12. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko – higijeničarske službe na području Grada Varaždinskih Toplica
 13. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
 14. Odluka o suglasnosti za nabavu usluge izrade Znanstveno-stručne studije za potrebe druge faze istraživanja termomineralnog izvorišta Varaždinske Toplice
 15. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 16. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2018. – 2023. godine
 17. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2017. godinu
 18. Plan gospodarenja otpadom Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 2018. - 2023. godine - ispravak
 19. Izvještaj o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
 20. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinske Toplice za razdoblje od 2018. – 2023. godine
 21. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja gradonačelnice o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
 22. Odluka o izmjeni prometnog uređenja na javnim i nerazvrstanim cestama te javnim parkiralištima na području Varaždinskih Toplica
 23. Odluka o ukidanju naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Varaždinskih Toplica
 24. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
 25. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada s područja Grada Varaždinskih Toplica sporazumom stranaka
 26. I. izmjene i dopune proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 27. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2018. - 2020. godinu
 28. Izmjene i dopune Statuta Grada Varaždinskih Toplica
 29. Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždinskih Toplica
 30. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2018. godini
 31. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica
 32. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
 33. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu
 34. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na temelju projekta „Uređenje dječjeg igrališta u Varaždinskim Toplicama“
 35. Odluka o prodaji nekretnine čk.br. 3968/1 k.o. Varaždinske Toplice
 36. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica
 37. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
 38. Odluka o komunalnim djelatnostima
 39. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinske toplice za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 40. Prijedlog plana razvojnih programa za razdoblje 2019. - 2021
 41. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu
 42. Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu
 43. Izmjene Plana davanja koncesija za 2018. godinu
 44. Odluka o kupnji nekretnine upisane u z.k. ul. 2260 k.o. Tuhovec
 45. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2018. godini
 46. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždinske Toplice za 2019. godinu
 47. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini
 48. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu
 49. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 50. Program građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu
 51. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za razdoblje od 2019. do 2021. godine
 52. Plan davanja koncesija za 2019. godinu
 53. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
 54. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 55. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018.- 2020. godinu
 56. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini
 57. Izmjene srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine
 58. Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu
 59. Godišnja analiza stanja civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
 60. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
 61. Program javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2019. godini
 62. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 63. Nacrt Odluke o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica
 64. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 4. Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Grada Varaždinske Toplice