Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB: 54177232254
  042/352-467
  

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Marko Jeličić, mag. iur.

Adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice

Tel.: 042/352-466

E-mail: marko.jelicic@varazdinske-toplice.hr


Pravni okvir

Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Varaždinskih Toplica
 2. Odluka o ustrojstvu upravnog tijela Grada Varaždinskih Toplica
 3. Odluka o komunalnoj naknadi
 4. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini
 5. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica
 6. Odluka o komunalnom doprinosu
 7. Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Forum Toplice d.o.o.
 8. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
 9. Odluka o mreži nerazvrstanih cesta
 10. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01 . srpnja do 31. prosinca 2018. godine
 11. Odluka o suglasnosti na provedbu projekta vodoistražnih radova u Varaždinskim Toplicama
 12. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini
 13. Odluka o suglasnosti za nabavu usluge geodetske izmjere u svrhu unaprjeđenja evidencije objekata koji podliježu naplati javnih davanja na području Grada Varaždinskih Toplica
 14. Odluka o izradi 4. izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Grada Varaždinske Toplice
 15. Odluka o sufinanciranju izgradnje i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždinskih Toplica
 16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potvrđivanju i izmjenama postojećih ulica u naselju Varaždinske Toplice
 17. Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
 18. Izvješće o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
 19. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu
 20. Izmjene i dopune Statuta Grada Varaždinskih Toplica
 21. Odluka o potvrđivanju i izmjenama imena postojećih ulica i trgova u naselju Varaždinske Toplice
 22. Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina
 23. I. Izmjene i dopuna Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu i projekcija za 2020.-2021. godinu i Plan razvojnih programa
 24. I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini
 25. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019.
 26. Odluka o darovanju pokretnina Osnovnoj školi Antuna i Ivana Kukuljevića
 27. Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga
 28. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu
 29. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke usluga ukopa pokojnika unutar groblja
 31. I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 32. Rješenje o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice
 33. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini
 34. Odluka o pokretanju postupka ukidanja statusa javnog dobra i prodaji dijela nekretnine
 35. I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu
 36. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju tima civilne zaštite opće namjene Grada Varaždinske Toplice
 37. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni prometnog uređenja na javnim i nerazvrstanim cestama te javnim parkiralištima na području Varaždinskih Toplica
 38. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2019. godini
 39. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
 40. Plan razvojnih Programa za razdoblje od 2020 do 2022. godine
 41. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica
 42. Odluka o sufinanciranju izgradnje i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždinskih Toplica
 43. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždinske Toplice za 2020. godinu
 44. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
 45. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu
 46. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019.- 2021. godinu
 47. II. Izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 48. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu
 49. II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 50. II. Izmjene i dopune Programa javih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2019. godini
 51. Program javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2020. godini
 52. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 53. Godišnji Plan davanja koncesija na području Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu
 54. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 55. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu
 56. Godišnja analiza stanja civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu
 57. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2020. do 2023. godine
 58. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2020. do 2022. godine
 59. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu