Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB: 54177232254
  042/352-467
  

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Renata Prstec

Adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice

Tel.: 042/352-467

E-mail: renata.prstec@varazdinske-toplice.hr


Pravni okvir

Završena Savjetovanja

 1. Statut Grada Varaždinskih Toplica
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica
 3. Odluka o dodjeli bespovratnih potpora poduzetnicima s područja Grada Varaždinskih Toplica za otklanjanje štete nastale u posebnim okolnostima epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2
 4. Odluka o izmjenama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica
 5. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
 6. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade
 7. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača iz Proračuna Grada za 2021. g.
 8. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinske Toplice
 9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica
 10. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždinske Toplice za 2021. godinu
 11. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2020. godinu
 12. Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa za 2020. godinu
 13. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.
 14. Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu
 15. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020.
 16. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.godine
 17. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica
 18. Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Varaždinskih Toplica
 19. Rješenje o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Varaždinskih Toplica
 20. Rješenje o osnivanju Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica
 21. Odluka o visini naknada predsjedniku Gradskog vijeća, potpredsjednicima, članovima Gradskog vijeća, te njihovih stalnih i povremenih radnih tijela
 22. Rješenje o izboru Komisije za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica
 23. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnice iz radnog odnosa
 24. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja grada Varaždina
 25. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021.
 26. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica
 27. Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje 1.-6.2021
 28. Izvješće o radu gradonačelnice Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.godine.
 29. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica
 30. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 16.06.-31.12.2021.
 31. Izvještaj o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica za 2020/2021. godinu
 32. Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske
 33. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica
 34. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
 35. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2021. godini
 36. Plan razvoja sustava CZ na području Grada Varaždinske Toplice za 2022.godinu
 37. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2021. godini
 38. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.
 39. Srednjoročni plan davanja koncesija 2022-2024
 40. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu
 41. Program javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2022. godini
 42. Odluka o izradi 5. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice
 43. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu
 44. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
 45. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. – 2023. godinu
 46. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu
 47. Plan davanja koncesija za 2022. godinu
 48. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2021. godini
 49. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 50. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2022. godini
 51. Program građenja objekata komunalne infrastrukture te objekata društvene i druge infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu
 52. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 53. Odluka o kupnji nekretnine upisane u z.k. ul. 6267 k.o. Varaždinske Toplice
 54. Godišnja analiza stanja sustava CZ za 2021. god.