Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Sveti Filip i Jakov

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Filip i Jakov
  Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov
  OIB: 57113796391
   +385 23 389 800
  protokol@opcina-svfilipjakov.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.


Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).


Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Katarina Ralić, mag.iur.

Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

Tel.: 023/389-805

E-mail: katarina.ralic@opcina-svfilipjakov.hr


Pravni okvir

Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji
 2. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova
 3. Operativni plan evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2021.
 4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2020. godini
 5. Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Filip i Jakov
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov
 7. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov u 2021. godini
 8. Odluka o zamjeni nekretnina
 9. Odluka o izmjenama Odluke proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 10. 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
 11. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića “CVIT “ Sveti Filip i Jakov
 12. Odluka o osnivanju trgovačkog društva KOTAR NET, društva s ograničenom odgovornošću
 13. 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu
 14. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu
 15. 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2021. godinu
 16. 1. Izmjene i dopune plana Proračuna za 2021. godinu
 17. Odluka o odricanju od prava na naknadu za opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom i priključcima u svrhu realizacije Programa POS-a
 18. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - k.o. Filip i Jakov
 19. 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 21. Odluka o kupnji nekretnine
 22. 1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu
 23. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 24. Odluka o kupnji nekretnina
 25. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021.
 26. Nacrt prijedloga Plana razvoja Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2021.-2027. godina na temelju koncepta „pametna općina“
 27. Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima
 28. Urbanistički plana uređenja Rabatin 2 (UPU 15)
 29. II. Izmjene i dopune Plana Proračuna za 2021. godinu
 30. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov
 31. Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
 32. I. Izmjene i dopune programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. g.
 33. Odluka o uzimanju u zakup nekretnine
 34. Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar
 35. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2022. godini
 36. Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Filip i Jakov
 37. Prijedlog proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2022.godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 38. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 39. Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
 40. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2021. godini
 41. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 42. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini
 43. Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta
 44. Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke u 2022. godini
 45. Odluka o kupnji nekretnine