Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Sveti Filip i Jakov

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Filip i Jakov
  Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov
  OIB: 57113796391
   +385 23 389 800
  protokol@opcina-svfilipjakov.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.


Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).


Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Matea Mitrović, mag.iur.

Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

Tel.: 023/389-805

E-mail: matea.mitrovic@opcina-svfilipjakov.hr


Pravni okvir

Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Operativni plan evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2022.
 2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2021. godini
 3. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva KOTAR NET, društva s ograničenom odgovornošću
 4. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji
 5. Odluka o kupnji nekretnine
 6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 7. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnika dječjeg vrtića „Cvit“
 8. Odluka o izboru Povjerenstva za imenovanje ulica, trgova i parkova
 9. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnika dječjeg vrtića “Cvit“
 11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 12. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
 13. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov
 14. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zamjeni nekretnina
 15. Odluka o proglašenju prometnice od strateškog interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov
 16. Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov
 17. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (k.o. Sveti Filip i Jakov)
 18. Kodeks ponašanja članova općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov.
 19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Sveti Filip i Jakov
 20. Odluka o izmjeni Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU2)
 21. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda (b) za obračun komunalne naknade
 22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Sveti Filip i Jakov
 23. Odluka o načinu dodjele sredstava za financiranje Turističke zajednice za 2022. godinu
 24. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 25. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Sveti Filip i Jakov
 27. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (K.O. Raštane)
 28. Odluka o porezu na korištenje javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov
 29. Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta
 30. Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području Općine Sveti Filip i Jakov za koje (su)vlasnici zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja
 31. Odluka o zabrani poslovanja s pravnim i fizičkim osobama koje imaju otvorena dugovanja prema Općini Sveti Filip i Jakov i trgovačkim društvima, ustanovama i udrugama čiji je osnivač/suosnivač Općina Sveti Filip i Jakov
 32. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 33. Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2023. godinu
 34. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 35. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 36. Odluka o kupnji plovila
 37. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 38. Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima
 39. Godišnji Plan i program rada Dječjeg vrtić Cvit Sv.Filip i Jakov za pedagošku 2022._2023. godinu
 40. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023. godini
 41. Odluka o načinu dodjele sredstava za financiranje turističke zajednice za 2023. godinu
 42. Program javnih potreba u športu u 2023. godini
 43. Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2023. godini
 44. Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
 45. Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke u 2023. godini
 46. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – k.č.br. 2458/2. k.o. Raštane
 47. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu
 48. 2. Izmjene i dopune Plana Proračuna za 2022. godinu
 49. Obrazloženje Prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića CVIT Sv. Filip i Jakov za 2023. godinu
 50. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – k.č.br. 3863/1 i 854/5
 51. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
 52. Odluka o socijalnoj skrbi
 53. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine proizvodne zone Raštane Gornje
 54. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog naselja Babac
 55. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU2)
 56. Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa u pedagoškoj 2021_2022. godini