Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Velika Ludina

  Kontakt podaci
  Općina Velika Ludina
  Sv. Mihaela 37, 44316, Velika Ludina
  OIB: 02359032919
  044 658 935
  opcina@ludina.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Jelena Malekinušić

Adresa: Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina

Tel.: 044 658 935

E-mail: opcina@ludina.hr


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika Ludina
 2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu
 3. Statutarna Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Ludina
 4. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Velika Ludina
 5. III. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 6. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu
 7. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2018. godinu
 8. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za razdoblje od 2018. do 2022. godine
 9. Odluka o uvjetima, načinu korištenja i visini naknade za korištenje javnih površina na području Općine Velika Ludina
 10. Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Velika Ludina od 2018. do 2020. godine
 11. I. Izmjene i dopune Odluke za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Velika Ludina
 12. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Velika Ludina
 13. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2019. godinu
 14. Program javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja
 15. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 16. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 17. Program javnih potreba u zdravstvu
 18. Program javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu
 19. Program javnih potreba u kulturi
 20. Program Razvoja civilnog društva
 21. Program zaštite od požara
 22. Program javnih potreba u sportu
 23. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
 24. Prijedlog Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu