Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Velika Ludina

  Kontakt podaci
  Općina Velika Ludina
  Sv. Mihaela 37, 44316, Velika Ludina
  OIB: 02359032919
  044 658 935
  opcina@ludina.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Jelena Malekinušić

Adresa: Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina

Tel.: 044 658 935

E-mail: opcina@ludina.hr


Pravni okvir


Završena Savjetovanja

 1. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina
 2. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 3. Odluka o komunalnom redu
 4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 6. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 7. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o određivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade
 8. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 9. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 10. I. Izmjene i dopune Programa razvoja civilnog društva
 11. I. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara Općine Velika Ludina za 2019. godinu
 12. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 13. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 14. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa za 2019. godinu
 15. I. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 16. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika Ludina
 17. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi
 18. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
 19. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
 20. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa za 2019. godinu
 21. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu
 22. II. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture
 23. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu
 24. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu
 25. II. Izmjene i dopune Programa Razvoj civilnog društva
 26. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja
 27. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu
 28. II. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara
 29. I. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu
 30. I. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu Općine Velika Ludina
 31. Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
 32. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina
 33. III. Izmjene i dopune javnih potreba u kulturi za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 34. III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2019. godinu
 35. III. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 36. III. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu
 37. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 38. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 39. III. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Velika Ludina za 2019. godinu
 40. III. Izmjene i dopune javnih potreba u sportu za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 41. III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 42. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 43. III. Izmjene i dopune javnih potreba Razvoja civilnog društva za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 44. III. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 45. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu
 46. III. Izmjene i dopune javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Velika Ludina za 2019. godinu
 47. IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u 2019. godini
 48. IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu u 2019. godini
 49. IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini
 50. Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji
 51. IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu u 2019. godini
 52. IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja u 2019. godini
 53. IV. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu
 54. IV. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu
 55. IV. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini
 56. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 57. IV. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
 58. IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019. godini
 59. IV. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara u 2019. godini
 60. I.Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina
 61. Izmjene i dopune Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Velika Ludina
 62. IV. Izmjene i dopune Odluke Proračunu Općine Velika Ludina za 2019. godinu
 63. IV. Izmjene i dopune Programa razvoja civilnog društva u 2019. godini