Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Velika Ludina

  Kontakt podaci
  Općina Velika Ludina
  Sv. Mihaela 37, 44316, Velika Ludina
  OIB: 02359032919
  044 658 935
  opcina@ludina.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Jelena Malekinušić

Adresa: Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina

Tel.: 044 658 935

E-mail: opcina@ludina.hr


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina
 2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine Velika Ludina
 3. II. izmjene i dopune Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Ludina
 4. I. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Velika Ludina
 5. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 6. I. Izmjene i dopune Proračuna općine Velika Ludina za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu
 7. I. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 8. I. Izmjene i dopune Programa humanitarne skrbi kroz udruge građana za Općinu Velika Ludina za 2020. godinu
 9. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu za Općinu Velika Ludina za 2020. godinu
 10. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za Općinu Velika Ludina za 2020. godinu
 11. I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu
 12. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu u 2020. godini
 13. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za Općinu Velika Ludina za 2020. godinu
 14. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu
 15. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za Općinu Velika Ludina za 2020. godinu
 16. I. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara u 2020. godini
 17. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općinu Velika Ludina za 2020. godinu
 18. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za razdoblje 2020. - 2025. godine
 19. II. Izmjene i dopune Programa zaštite od požara za 2020. godinu
 20. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 21. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za 2020. godinu
 22. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
 23. II. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 24. II. Izmjene i dopune Programa humanitarne skrbi kroz udruge građana za 2020. godinu
 25. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu za 2020. godinu
 26. II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu
 27. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu
 28. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
 29. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u osnovnom školstvu za 2020. godinu
 30. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 31. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu
 32. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Ludina
 33. Pravilnik o dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
 34. Program ukupnog razvoja Općine Velika Ludina 2020. – 2025.