Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Velika Ludina

  Kontakt podaci
  Općina Velika Ludina
  Sv. Mihaela 37, 44316, Velika Ludina
  OIB: 02359032919
  044 658 935
  opcina@ludina.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Jelena Malekinušić

Adresa: Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina

Tel.: 044 658 935

E-mail: opcina@ludina.hr


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2021. godinu
 2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu i projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu
 3. I. Izmjene i dopune programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za 2021. godinu
 4. Odluka o izvršavanju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu
 5. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Ludina
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu
 7. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2021. godinu
 8. Odluka o naknadi za rad Predsjednika i potpredsjednika te članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
 9. Godišnji plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Velika Ludina za 2021. godinu
 10. Poslovnička odluka o III. izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
 11. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 12. Odluka o koeficijentima za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina
 13. I. izmjena i dopuna Programa razvoj sporta i rekreacije za Općinu Velika Ludina za 2021. godinu
 14. I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina za 2021. godinu
 15. II. Izmjena i dopuna Programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za Općinu Velika Ludina za 2021. godinu
 16. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za Općinu Velika Ludina za 2021. godinu
 17. I. izmjena i dopuna Programa šumskog doprinosa za 2021. godinu
 18. I. izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša za Općinu Velika Ludina za 2021. godinu
 19. II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022.i 2023. godinu
 20. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba iznad standarda u školstvu za Općinu Velika Ludina za 2021. godinu
 21. I. izmjene i dopune programa zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja za Općinu Velika Ludina za 2021. godinu
 22. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu
 23. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za Općinu Velika Ludina za 2021. godinu
 24. II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2021. godinu
 25. I. izmjena i dopuna programa vatrogastvo i civilna zaštita Općine Velika Ludina za 2021. godinu
 26. Odluka o plaći i naknadama te ostalim pravima općinskog načelnika Općine Velika Ludina
 27. I. izmjene i dopune pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina
 28. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2021. godinu
 29. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 30. I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
 31. III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu
 32. II. izmjena i dopuna programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja
 33. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
 34. Program građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 35. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 36. Program Razvoja sporta i rekreacije za 2022. godinu
 37. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu
 38. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 39. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
 40. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
 41. Program javnih potreba iznad standarda u školstvu za 2022. godinu
 42. Program vatrogastvo i civilna zaštita za 2022. godinu
 43. Prijedlog proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu
 44. Program zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja za 2022. godinu
 45. Program javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za 2022. godinu
 46. Program Razvoja civilnog društva za 2022. godinu
 47. Program zaštite okoliša za 2022. godinu
 48. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju i preimenovanju ulica u naseljima na području Općine Velika Ludina