Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Velika Ludina

  Kontakt podaci
  Općina Velika Ludina
  Sv. Mihaela 37, 44316, Velika Ludina
  OIB: 02359032919
  044 658 935
  opcina@ludina.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Jelena Malekinušić

Adresa: Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina

Tel.: 044 658 935

E-mail: opcina@ludina.hr


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. I. Izmjena i dopuna Programa zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 2. I. izmjena i dopuna Programa razvoja civilnog društva Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 3. I. Izmjena i dopuna Programa vatrogastvo i civilna zaštita Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 4. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 5. I. izmjena i dopuna Programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 6. I .izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 7. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Ludina
 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 9. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad Predsjednika i potpredsjednika te članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
 10. II. Izmjene i dopune Programa - zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 11. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 12. Statut Općine Velika Ludina
 13. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 14. I. Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 15. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 16. II. Izmjene i dopune Programa vatrogastvo i civilna zaštita Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 17. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Velika Ludina
 18. II. Izmjene i dopune programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 19. II. Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša
 20. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u školstvu
 21. Odluka o III. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 22. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja
 23. III. Izmjena i dopuna Programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za Općinu Velika Ludina za 2022. godinu
 24. III. Izmjene i dopune Programa vatrogastvo i civilna zaštita Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 25. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za Općinu Velika Ludina za 2022. godinu
 26. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za 2023. godinu
 27. Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Ludina za razdoblje od 2023. do 2029. godine
 28. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Ludina
 29. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu korištenja i visini naknade za korištenje javnih površina na području Općine Velika Ludina
 30. Pravilnik o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina
 31. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina
 32. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 33. Odluka o IV. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu
 34. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za 2022. godinu