Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Grad Ludbreg

  Kontakt podaci
  Grad Ludbreg
  Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
  OIB: 84947290034
  042/420-200
   grad@ludbreg.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Mirjana Balažinec

Adresa: Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg

Tel.: 042 420 205

E-mail: mirjana.balazinec@ludbreg.hr


Pravni okvir

 

Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega za razdoblje 2018. - 2020. godine
 2. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Ludbreg
 3. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ludbreg
 4. Javni uvid u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ludbrega
 5. Javna rasprava u postupku donošenja III. Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja Ludbreg
 6. Javni uvid u izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone sjever“
 7. Strategija krajobraznog uređenja Grada Ludbrega do 2027. godine
 8. Strategija pametnog grada-Grad Ludbreg
 9. Prijedlog Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu
 10. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ludbrega za 2019. godinu
 11. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2019.godinu
 12. Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima u 2019. godini
 13. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. godinu
 14. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu
 15. Odluka o komunalnom doprinosu
 16. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
 17. Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
 18. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
 19. Odluka o komunalnoj naknadi
 20. Program utroška šumskog doprinosa za 2019. godinu
 21. Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. godinu
 22. Strategija razvoja poduzetništva Grada Ludbrega