Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Selnica

  Kontakt podaci
  Općina Selnica
  Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
  OIB: 92185452390
  040 861 344
  opcina.selnica@gmail.com

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Gordana Vugrinec - Tomšić

Adresa: Jelačićev trg 4, 40314 Selnica

Tel.: 040/861-344

E-mail: opcina.selnica@gmail.com


Pravni okvirSavjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima za rođenje prvog, drugog, trećeg i svakog sljedećeg djeteta
 2. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Selnica
 3. Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Selnica
 4. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Selnica u 2018. godini
 5. Odluka o svečanoj pjesmi Općine Selnica
 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Selnica u 2018. godini
 7. Odluka o dodjeli pomoći umirovljenicima povodom uskrsnih blagdana
 8. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2018. godinu
 9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Selnica za 2019. godinu
 10. Odluka o kupnji nekretnine
 11. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta u Općini Selnica
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Selnica
 13. Odluka o povjeravanju poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Selnica
 14. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpis ugovora o javnoj nabavi radova “Izgradnja dječjeg vrtića u Selnici”
 15. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 16. Plan djelovanja Općine Selnica u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
 17. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
 18. Odluka o kupnji nekretnina u Selnici - Kamenica
 19. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Selnica
 20. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica
 21. Odluka o davanju financijske podrške za projekt očuvanja međimurskog konja od izumiranja.
 22. Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Selnica
 23. Odluka o prodaji nekretnina u Zaveščaku
 24. Odluka o isplati prigodne naknade umirovljenicima koji primaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kuna povodom božićnih blagdana
 25. Odluka o prodaji nekretnine u Merhatovcu
 26. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Selnica za 2020. godinu
 27. Prijedlog Proračuna Općine Selnica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
 28. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Selnica u 2020. godinu
 29. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Selnica za 2020. godinu
 30. Plan razvojnih programa Općine Selnica za razdoblje 2020.-2022. godine