Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Selnica

  Kontakt podaci
  Općina Selnica
  Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
  OIB: 92185452390
  040 861 344
  opcina.selnica@gmail.com

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Gordana Vugrinec - Tomšić

Adresa: Jelačićev trg 4, 40314 Selnica

Tel.: 040/861-344

E-mail: opcina.selnica@gmail.com


Pravni okvirSavjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Selnica za razdoblje od 2019. do 2025. godine
 2. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Selnica za 2020. godinu
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca
 4. Statut Općine Selnica
 5. Izmjene i dopune Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Selnica
 6. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2020. godinu
 7. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Selnica za 2020. godinu
 8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Selnica
 9. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Ograd“ u Selnici
 10. Odluka o VI. izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima načelnika i zamjenika načelnika Općine Selnica
 11. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića
 12. Odluka o naknadama za rad u općinskim tijelima
 13. Odluka o III. izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selnica
 14. Odluka o III. izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Selnica
 15. Prijedlog Proračuna Općine Selnica za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
 16. Odluka o sukcesivnom pokriću planiranog manjka u Proračunu Općine Selnica iz prethodnih razdoblja
 17. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Selnica
 18. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Selnica za 2021. godinu
 19. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Selnica za 2021. godinu
 20. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Selnica za 2020. godinu
 21. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Selnica za 2020. godinu
 22. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Selnica za razdoblje 2020.-2022.
 23. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Selnica za 2021. godinu
 24. II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Selnica za 2020. godinu
 25. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2020. godinu
 26. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Selnica za 2021. godinu