Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Nijemci

  Kontakt podaci
  Općina Nijemci
  Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci
  OIB: 099850365533
  032 280 012
  nijemci@vk.t-com.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.


Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Sandra Božanović

Adresa: Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci

Tel.: 032 280 012

E-mail: nijemci@vk.t-com.hr 


Pravni okvir

Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nijemci
 2. PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU OPĆINE NIJEMCI ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. - DRUGE IZMJENE I DOPUNE (pročišćeni tekst)
 3. NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI NIJEMCI ZA RAZDOBLJE 2020.-2026. GODINE
 4. PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NIJEMCI ZA 2020. GODINU
 5. ODLUKA O POVJERAVANJU UPRAVLJANJA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE NIJEMCI I DAVANJU JAVNIH OVLASTI
 6. PRIJEDLOG II. IZMJENA ODLUKE O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU GROBLJIMA OPĆINE NIJEMCI, KLASA: 363-02/13-20/01; URBROJ: 2188/06-01-13-1 OD 10.01.2013. GODINE
 7. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU PROVEDBE NATJEČAJA ZA ZAKUP I KUPOPRODAJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE NIJEMCI KLASA: 307-01/12-10/01 URBROJ: 2188/06-01-12-2 OD 25.05.2012. GODINE
 8. ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE NIJEMCI
 9. PRORAČUN OPĆINE NIJEMCI ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU
 10. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 11. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
 12. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
 13. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju u 2021. godini
 14. Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Nijemci u 2021. godini
 15. Program javnih potreba u kulturi i religiji u 2021. godini
 16. Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu
 17. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
 18. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NIJEMCI ZA 2020. GODINU