Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Kloštar Ivanić

  Kontakt podaci
  Općina Kloštar Ivanić
  Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić
  OIB: 18133797436
   01 / 2892 341
   nacelnik@klostar-ivanic.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.


Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Mateja Pokas

Adresa: Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić

Tel.:01 2823 104

E-mail: mateja.pokas@klostar-ivanic.hr


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini
 2. I. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2018. - 2019. godine
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača
 4. Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju (dogradnju) i opremanje građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove – Dječjeg vrtića Proljeće
 5. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu
 6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2017. godini
 7. Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
 8. Ispravak Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima: Gornja Obreška, Graberje Ivanićko, Greda Breška, Kloštar Ivanić, Križ, Novoselec, Obedišće, Razljev, Rečica Kriška, Šemovec Breški, Šumećani i Zelina Breška
 9. II. Izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2018. - 2019. godine
 10. Ispravak Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima: Bešlinec, Bunjani, Caginec, Deanovec, Donji Šarampov, Ivanić-Grad, Jalševec Breški, Lijevi Dubrovčak, Okešinec, Posavski Bregi, Predavec, Prkos, Sobočani, Stara Marča, Topolje i Trebovec
 11. Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić
 12. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini
 13. I. Izmjene Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2017. godina
 14. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini
 15. Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić
 16. Strategija upravljanja imovinom Općine Kloštar Ivanić
 17. Odluka o prihvaćanju i načinu financiranja kapitalnih projekata Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici i Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Čemernica Lonjska
 18. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić
 19. III. Izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2018.- 2019. godine
 20. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu
 21. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu
 22. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2017. godini
 23. III. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2017. godini
 24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača
 25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić