Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Kloštar Ivanić

  Kontakt podaci
  Općina Kloštar Ivanić
  Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić
  OIB: 18133797436
   01 / 2892 341
   nacelnik@klostar-ivanic.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Mateja Pokas

Adresa: Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić

Tel.:01 2823 104

E-mail: mateja.pokas@klostar-ivanic.hr


Zamjenik osobe odgovorne za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Lidija Zubatović

Tel.: 01 2892 341

E-mail: lidija.zubatovic@klostar-ivanic.hr


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Statut Općine Kloštar Ivanić
 2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača
 4. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 5. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kloštar Ivanić
 6. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 7. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić
 8. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja – korisnika usluga
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 10. Plan gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2018.-2023. godine
 11. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2018. godini
 12. I. Izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2019.-2020. godinu
 13. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2018. godini
 14. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine kloštar Ivanić u 2018. godinu
 15. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu
 16. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić
 17. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova na Sanaciji klizišta I. Vinogradski odvojak