Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Kloštar Ivanić

  Kontakt podaci
  Općina Kloštar Ivanić
  Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić
  OIB: 18133797436
   01 / 2892 341
   nacelnik@klostar-ivanic.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Mateja Šviglin

Adresa: Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić

Tel.: 01 2892 475

E-mail: mateja.sviglin@klostar-ivanic.hr


Zamjenik osobe odgovorne za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Lidija Zubatović

Tel.: 01 2892 341

E-mail: lidija.zubatovic@klostar-ivanic.hr


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o komunalnom doprinosu
 2. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača
 4. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu na području Općine Kloštar Ivanić
 5. Odluka o komunalnoj naknadi
 6. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Kloštar Ivanić
 7. Prijedlog Grba i Zastave Općine Kloštar Ivanić
 8. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora
 9. Odluka o komunalnom redu
 10. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 11. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2019. godinu
 12. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
 13. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić
 14. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Kloštar Ivanić
 15. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2019. godini
 16. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu
 17. I. Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu
 18. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 19. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu
 20. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini